Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Lewi Sɛrɛxɛdubɛ

Lewi Sɛrɛxɛdubɛ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala naxa a masen Annabi Munsa nun Haruna bɛ,
2«Wo xa a fala Isirayilakae bɛ, kɔrɔsila kanyi bara findi mixi sɛniyɛntare ra.
3Kɔrɔsila kanyi bara findi mixi sɛniyɛntare ra hali kɔrɔsila mu na minife sinden, kɔnɔ a na a fate kui.
4Kɔrɔsila kanyi sama sade naxan ma, se sɛniyɛntare na a ra. A dɔxɔ gonyi naxan yo ma, na fan se sɛniyɛntare na a ra.
5Naxan na din a xa sade ra, na kanyi xa a xa dugie xa, a xa a yɛtɛ maxa ye ra. A findima mixi sɛniyɛntare nan na han nunmare ra.
6Naxan dɔxɔma a xa gonyi ma, na kanyi xa a xa dugie xa, a xa a yɛtɛ maxa ye ra. A findima mixi sɛniyɛntare nan na han nunmare ra.
7Naxan yo din na furema fate ra, na kanyi xa a xa dugie xa, a xa a yɛtɛ maxa ye ra. A findima mixi sɛniyɛntare nan na han nunmare ra.
8Xa furema dɛ ye bɔxun mixi sɛniyɛnxi nde ma, na kanyi xa a xa dugie xa, a xa a yɛtɛ maxa. A findima mixi sɛniyɛntare nan na han nunmare ra.
9Dɔxɔse naxan sama soe ma, xa na mu a ra ɲɔxɔmɛ ma, xa furema dɔxɔ na fari, na dɔxɔse findima se sɛniyɛntare nan na.
10Naxan na din sese ra furema bara dɔxɔ naxan fari, na kanyi bara findi mixi sɛniyɛntare ra han nunmare ra. Na kanyi xa a xa dugie xa, a xa a yɛtɛ maxa.
11Furema bɛlɛxɛ sɛniyɛntare kanyi dinma mixi naxan na, na xa a xa dugie xa, a xa a yɛtɛ maxa ye ra. A findima mixi sɛniyɛntare nan na han nunmare ra.
12Furema dinma fɛɲɛ naxan na, na xa kana. Xa yirabase wuri daaxi na a ra, a lan a xa maxa ye ra.»
13«Kɔrɔsila kanyi na yalan, a mamɛ tima nɛ lɔxun keren beenu a xa findi mixi sɛniyɛnxi ra. A xa a xa dugie xa, a xa a maxa dulonyi ye ra. A sɛniyɛnma na ki nɛ.
14Xi solomasaxan nde lɔxɔɛ, a xa ganbɛ firin tongo, xa na mu a ra kolokonde yɔrɛ firin, a sa e so sɛrɛxɛdubɛ yi ra n tan Alatala ya i hɔrɔmɔlingira sode dɛ ra.
15Sɛrɛxɛdubɛ xa xɔni keren ba yunubi xafari sɛrɛxɛ ra, boore sɛrɛxɛ gan daaxi. Na kui, kɔrɔsila kanyi bara a xun sara n tan Alatala ya i.»
16«Xa xɛmɛ nde a xa wantanyi nɔxɔ, a xa a fate birin maxa. A findima mixi sɛniyɛntare nan na han nunmare ra.
17Dugi nun kiri naxan birin nɔxɔ, e xa maxa ye ra, e fan findima nɛ se sɛniyɛntare han nunmare ra.
18Xa xɛmɛ nun ginɛ kafu e boore ra, e xa e fate maxa. E findima mixi sɛniyɛntaree nan na han nunmare ra.»

19«Ginɛ naxan na a xa kike wali kui, a findima mixi sɛniyɛntare nan na lɔxun keren bun ma. Naxan na din a ra, a fan findima mixi sɛniyɛntare ra han nunmare ra.
20Ginɛ naxan na a xa kike wali kui, a sama sade naxan ma, se sɛniyɛntare na a ra. A dɔxɔ sese naxan ma, na fan se sɛniyɛntare na a ra.
21Naxan yo na din a xa sade ra, na kanyi xa a xa dugie xa, a xa a yɛtɛ maxa ye ra. A findima mixi sɛniyɛntare nan na han nunmare ra.
22Naxan yo na dɔxɔ a xa gonyi ma, na kanyi xa a xa dugie xa, a xa a yɛtɛ maxa ye ra. A findima mixi sɛniyɛntare nan na han nunmare ra.
23Xa se nde saxi na sade ma, xa na mu a ra na gonyi ma a nu dɔxɔxi naxan ma, naxan dinma na se ra a findima mixi sɛniyɛntare nan na han nunmare ra.
24Xa xɛmɛ nde nun na ginɛ kafu, a xa kike wali wuli fa sa a fate ma, a fan findima mixi sɛniyɛntare nan na lɔxɔxun keren bun ma. A na sa sade yo ma, na fan findima se sɛniyɛntare nan na.»
25«Xa wuli lu mini ra ginɛ ma, naxan mu findixi a xa kike wali wuli ra, xa na mu a ra a xa kike wali tɛmui xɔn naxa kuya, a findima mixi sɛniyɛntare nan na alɔ ginɛ naxan na a xa kike wali kui.
26A na a sa sade naxan ma, xa na mu a ra a dɔxɔ gonyi naxan ma, na birin findima nɛ se sɛniyɛntare ra alɔ a xa kike wali tɛmui.
27Naxan dinma na see ra, na kanyi xa a xa dugie xa, a xa a fate maxa ye ra. A findima mixi sɛniyɛntare nan na han nunmare ra.»
28«Wuli na ba minife, na ginɛ xa mamɛ ti lɔxɔxun keren, a fa sɛniyɛn.
29Xi solofere nde lɔxɔɛ, a xa ganbɛ firin, xa na mu a ra kolokonde yɔrɛ firin tongo, a xa e xanin sɛrɛxɛdubɛ xɔn hɔrɔmɔlingira sode dɛ ra.
30Sɛrɛxɛdubɛ xa xɔni keren ba yunubi xafari sɛrɛxɛ ra, boore sɛrɛxɛ gan daaxi. Sɛrɛxɛdubɛ xunsare sɛrɛxɛ bama na ginɛ bɛ n tan Alatala ya i na ki nɛ.»
31«Wo xa Isirayilakae makuya sɛniyɛntareɲa ra, xa na mu a ra, e na e makɔrɛ n ma hɔrɔmɔlingira ra naxan na wo tagi, e faxama nɛ.»
32«Sɛriyɛ nan na ki kɔrɔsila xa fe ra, a nun xɛmɛ naxan a xa wantanyi nɔxɔma,
33ginɛ naxan na kike wali kui, kɔrɔsila naxan minima xɛmɛ nun ginɛ fate i, nun xɛmɛ naxan nun ginɛ sɛniyɛntare kafuma.»