Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Samuweli II

Samuweli II 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila bɔnsɔɛ birin naxa fa Dawuda yire Hebiron, e fa a fala a bɛ, «Won birin bɔnsɔɛ keren.
2Sɔlu xa mangɛya bun ma, i tan nan nu Isirayila raɲɛrɛma e xa geree kui. Alatala a masenxi nɛ i bɛ, ‹I tan nan mɛɛnima n ma ɲama Isirayila ma, i tan nan findima e xa yarerati ra.›»
3Na kui, Isirayila fori birin to fa mangɛ Dawuda yire Hebiron, e nun Dawuda naxa saatɛ xiri Ala ya xɔri. Forie naxa ture nde sa Dawuda xunyi ma tɔnxuma ra a e bara a sugandi a xa findi Isirayila mangɛ ra.
4Dawuda xa simaya nu bara ɲɛ tongo saxan li na tɛmui. A xa mangɛya bu nɛ ɲɛ tongo naani.
5A ɲɛ solofere kike senni nan naba mangɛya ra Hebiron Yuda bɔnsɔɛ xun ma. A ɲɛ tongo saxan nun saxan nan naba mangɛya ra Darisalamu Isirayila nun Yuda bɔnsɔɛ xun ma.
6Mangɛ Dawuda nun a xa sɔɔrie naxa siga Darisalamu alako e xa Yebusukae gere, naxee nu sabatixi mɛnni. Mɛnnikae naxa a fala Dawuda bɛ, «I mu soma be feo. Hali dɔnxuie nun mabɛnyie nɔma i keride!» E ɲɔxɔ a ma a Dawuda mu nɔma sode naa.
7Kɔnɔ Dawuda naxa nɔ e ra, a Siyoni taa sɛnbɛ yire masɔtɔ. Na nan a toxi, na taa xili falama «Dawuda xa taa.»
8Na lɔxɔɛ Dawuda naxa a fala, «Naxan wama yi Yebusukae masɔtɔfe, fo a xa so ye yire bɔxi nan bun ma. Na kui a nɔma Dawuda yaxuie ra naxee luma alɔ mabɛnyie nun dɔnxuie!» Na nan a ra, mixie nu a falama a dɔnxui nun mabɛnyi mu soma mangɛ xa banxi kui.
9Dawuda to nɔ e ra, a naxa sabati na yire makantaxi kui, a fa na xili sa «Dawuda xa taa.» A naxa a rabilinyie birin ti, kelife Milo han taa mabiri.
10Dawuda sɛnbɛ nu gboma nan tui, barima Alatala Sɛnbɛma nu na a sɛɛti ma.
11Tire mangɛ Xirami naxa mixie xɛɛ Dawuda yire. E naxa sɛdiri wuri, banxi banbanyie, nun gɛmɛ masolie rasanba a ma, alako e xa mangɛ banxi ti a bɛ.
12Dawuda nu a kolon, a Alatala nan a tixi mangɛ ra Isirayila xun ma, a xa mangɛya xa sabati Alatala xa ɲama Isirayila xa fe ra.
13Dawuda to keli Hebiron, a naxa konyi ginɛe nun ginɛ gbɛtɛe sɔtɔ Darisalamu, naxee bara die bari a bɛ.
14Na die xili nan yi ki, naxee barixi a bɛ Darisalamu: Samuwa, Sowa, Natan, Sulemani,
15Yibixari, Elisuwa, Nefegi, Yafiya,
16Elisama, Eliyada, Elifeleti.
17Filisitakae to a mɛ, a e bara Dawuda sugandi Isirayila mangɛ ra, e birin naxa siga sɛnbɛ ra a fɔxɔ ra, kɔnɔ Dawuda to a mɛ, a fa goro a xa yire makantaxi.
18Filisitakae naxa fa, e naxa so Refa gulunba kui.

19Dawuda naxa Alatala maxɔrin, a naxɛ, «A lanma n xa siga Filisitakae gerede? I e sama nɛ n sagoe?» Alatala naxa a yaabi, «Siga, n e sama nɛ i bɛlɛxɛ.»
20Na kui Dawuda naxa siga, a e bɔnbɔ Baali Perasimi. A naxa a fala, «Alatala bara n yaxuie bɔnbɔ n ya ra, alɔ ye naxan bɔnbɔma xare ra diki ibɔɔma tɛmui naxɛ.» Na yire xili sa Baali Perasimi na nan ma.
21Filisitakae naxa e xa kuyee lu mɛnni. Dawuda nun a xa mixie naxa nee birin xanin.
22Na dangi xanbi Filisitakae man naxa te, e sa so Refa gulunba kui.
23Dawuda to Alatala maxɔrin, a naxa a yaabi, «I naxa te e ya ra de. I xa i mabilin e xanbi ra nɛ, i din e ra fɔtɔnyi ya ra.
24I na sanyi xui mɛ wurie kɔn na tɛmui naxɛ, i siga keren na Filisitakae fɔxɔ ra, barima a lima Alatala bara mini i ya ra e bɔnbɔde.»
25Dawuda naxa a raba, alɔ Alatala a falaxi a bɛ ki naxɛ. A naxa Filisitakae bɔnbɔ, kelife Geba ma han Geseri.