Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Samuweli II

Samuweli II 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawuda man naxa Isirayila sɔɔrie malan, e kɔnti naxa siga mixi wulu tongo saxan.
2E naxa siga Bale Yuda, Ala xa kankira tongode, Alatala xili falama naxan xun, Alatala Sɛnbɛma magoroxi naxan ma malekɛe masolixie tagi.
3E naxa Ala xa kankira dɔxɔ sarɛti nɛɛnɛ nde fari, e fa e ɲɛrɛ a sɛɛti ma kelife Abinadabo xɔnyi geya fari. Abinadabo xa di xɛmɛe Usa nun Axiyo nan nu sarɛti nɛɛnɛ raɲɛrɛfe.
4E naxa a raɲɛrɛ kelife Abinadabo xɔnyi geya fari. Axiyo nu ɲɛrɛfe sarɛti ya ra, Ala xa kankira nu na naxan fari.
5Dawuda nun Isirayila ɲama nu na Alatala matɔxɔfe maxase mɔɔli birin na. Maxase wuri daaxie nun kɔra mɔɔli ndee nu na e yi ra.
6E to Nakon xa lɔnyi li, ningee naxa wa birafe. Na kui Usa naxa a bɛlɛxɛ itala, a Ala xa kankira suxu.
7Alatala naxa xɔnɔ a ma a xa na karinyi ma, a fa a sɔntɔ Alatala xa kankira fɛ ma.
8Dawuda naxa xɔnɔ Alatala Usa faxafe ra. E naxa na yire xili sa Peresi Usa. Naa xili falama na ki nɛ han to lɔxɔɛ.
9Dawuda naxa gaaxu Alatala ya ra na lɔxɔɛ, a a fala, «Alatala xa kankira fa soma n tan xɔnyi di?»
10A naxa natɛ tongo a a mu lanma a xa a raso a xa taa kui sinden, a xa a xanin Obedo Edon Gatika xɔnyi.
11Alatala xa kankira naxa lu mɛnni han kike saxan. Na waxati bun ma, Alatala naxa baraka sa Obedo Edon nun a xa mixi birin ma.
12E naxa sa na dɛntɛgɛ mangɛ Dawuda bɛ. E naxɛ, «Alatala bara duba Obedo Edon xa fɔxɛ bɛ Alatala xa kankira xa fe ra.» Na kui Dawuda naxa siga Obedo Edon xɔnyi, a sa Alatala xa kankira tongo, a a xanin sɛɛwɛ ra a xa taa kui.
13Kankira xaninyie to santongo senni raba, Dawuda naxa tuura nun ninge bɔrɔgɛxi ba sɛrɛxɛ ra.
14Dawuda nu na fare boronfe a sɛnbɛ birin na Alatala ya i, dugi fiixɛ ragoroxi a ma.
15Dawuda nun Isirayila ɲama naxa na kankira rasiga Darisalamu, e nu Alatala matɔxɔ sarae fe xui ra.
16E nu kankira rasoma Dawuda xa taa kui tɛmui naxɛ, Sɔlu xa di ginɛ Mikali nu tixi wundɛri ra. A to Dawuda to fare boron na, Ala xa kankira ya ra, a bɔɲɛ naxa raɲaaxu a ma.
17E naxa Alatala xa kankira dɔxɔ kiri banxi bun ma Dawuda nu naxan tixi a bɛ. Na tɛmui Dawuda naxa sɛrɛxɛ gan daaxie nun xanunteya sɛrɛxɛe ba.
18A to gɛ na sɛrɛxɛe bade, a naxa duba ɲama bɛ Alatala Sɛnbɛma xili ra.

19A naxa taami keren, tamaree, nun xɔrɛ maniyɛe fi ginɛ nun xɛmɛ birin ma, e fa gbilen e xɔnyi.
20Dawuda to gbilen a xɔnyi, a xa sa duba a xa denbaya bɛ, Mikali naxa a ralan, a a fala a bɛ, «I tan, Isirayila mangɛ, i tan nan fare boronfe i mageli ra i xa konyie nun e xa ginɛe ya i yi ki, alɔ sɛgɛtala xurutare nde, i mu yaagi?»
21Dawuda naxa a yaabi, a naxɛ, «N a rabaxi Alatala nan bɛ, naxan n sugandi, a n nafisa i baba nun a bɔnsɔɛ birin bɛ, a n findi a xa ɲama Isirayila mangɛ ra. N matɔxɔɛ nan tife Alatala bɛ.
22N bara tin nde xa sa na fari, n man xa n yɛtɛ magoro a bɛ. Na konyi ginɛe i naxee xa fe fala, nee fan n binyama nɛ.»
23Na na a ra, Sɔlu xa di ginɛ Mikali mu di yo bari a xa simaya kui.