Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - SEKARAIA

SEKARAIA 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Siahu Ibounai Lohiabada ese lau Sekaraia dekenai ia hereva lou, ia gwau,
2“Siona do lau durua totona egu lalona ia hekwarahi bada noho, badina be Ierusalema lau lalokau henia bada noho. Inai lalokau ia goada dainai, lau ese Siona idia hadikaia gwauraia taudia lau badu henidia noho.”
3Lohiabada ese inai bamona ia hereva, ia gwau, “Siona dekenai do lau giroa lou, Ierusalema, egu hanua helagana, ena huana dekenai do lau noho. Unai neganai Ierusalema ena ladana do idia atoa, Abidadama Ena Hanua, bona Siahu Ibounai Lohiabada ena ororo, be do idia gwauraia, Ororo Helagana.”
4Siahu Ibounai Lohiabada ma ia gwau, “Tau burukadia bona hahine burukadia be Ierusalema hanua ariara lalonai ma do idia helai, idia ta ta mai edia raka audia, idia buruka herea vadaeni dainai.
5Bona unai hanua ariara be memero bona kekeni ese do idia hahonua, ariara edia lalonai do idia gadara.”
6Siahu Ibounai Lohiabada ia gwau, “Sedira umui momo lasi, do mauri noho taudia be umui gwau, ‘Inai bamona kara be ia vara diba lasi,’ to lau be lau diba inai kara be momokani do ia vara.
7Lau ese unuseni idia noho tano idauidau dekena amo egu bese taudia do lau hamauria lou.
8Dina daekau kahana, bona dina diho kahana dekena amo idia do lau mailaia lou, Ierusalema dekenai do idia noho. Idia be egu bese taudia do idia lao, bona lau be edia Dirava do lau lao. Idia do lau biagua, mai laloa maoromaoro bona kara momokani danu.”
9Siahu Ibounai Lohiabada ia gwau, “Do umui laloa goada bona gini goada noho. Inai egu Dubu ena badina nadi umui atoa neganai peroveta taudia edia hagoadaia hereva, be do umui laloa noho, bona do umui gaukara namonamo, egu Dubu haorea totona.
10“Dubu Helaga do umui haginia hamatamaia lasi neganai, emui taunimanima edia gaukara be davana lasi, bona boromakau tau edia gaukara danu be davana lasi. Tau ta be ruma dekena amo ia raka lao, o raka mai diba lasi, taunimanima hadikaia taudia idia noho dainai. Badina be lau ese emui lalodia lau hadikaia, vadaeni taunimanima ta ta ibounai ese edia badibadinai tauna hadikaia dalana idia tahua noho.
11To harihari lau ese inai bese lalonai do mauri noho taudia dekenai kara idauna do lau karaia, guna lau karaia bamona lasi. Lau, Siahu Ibounai Lohiabada lau hereva noho inai.
12“Emui uhe be do idia tubu namo herea, emui vain ese huahua momo do idia atoa, emui tano ese uiti anina momo do ia havaraia, bona guba dekena amo medu namo herea do ia diho. Inai gau namodia ibounai be inai egu bese, do mauri noho taudia dekenai do lau henia.
13Iuda taudia bona Israela taudia e, guna umui be bese idauidau edia huanai, umui be dika havaraia gauna bamona, to lau ese umui do lau hamauria, vadaeni umui be namo havaraia gauna do umui lao. Unai dainai do umui goada, bona do umui gari lasi.”
14Siahu Ibounai Lohiabada ia gwau, “Nega gunadia lalonai emui sene taudia ese lau idia habadua neganai, lau ese idia do lau hadikaia dalana lau palania, bona egu laloa lau giroa lasi, lau karaia momokani.
15Unai bamona danu, harihari lau ese Ierusalema bona Iuda taudia do lau hanamoa dalana do lau palania noho, bona egu laloa do lau giroa lasi. Unai dainai do umui gari lasi.
16“Inai karadia do umui karaia: Umui ta ta dekenai hereva momokani sibona do umui gwauraia, bona emui kota lalonai kota maoromaoro, bona mai momokani danu do umui karaia. Unai bamona kota dekena amo, maino do umui havaraia.
17Umui ta ta ese emui badibadinai noho taudia do umui hadikaia dalana do umui tahua lasi, bona Lohiabada ena ladana dekenai hereva koikoi do umui gwauraia lasi. Lau Lohiabada ese unai kara ibounai dekenai lau badu henia noho momokani.”
18Siahu Ibounai Lohiabada ese inai hereva Sekaraia dekenai ia henia:

19“Unai aniani ania lasi taravatu naria karadia, hua namba 4, hua namba 5, hua namba 7, bona hua namba 10 lalonai umui karaia noho gaudia, be Iuda taudia edia moale aria negadia do umui halaoa. Unai dainai, hereva momokani bona maino do umui ura henia.”
20Siahu Ibounai Lohiabada ese ia hereva inai, ia gwau: “Nega ia mai noho, taunimanima be hanua badadia momo dekena amo Ierusalema dekenai do idia mai.
21Vadaeni hanua ta taudia ese ma hanua ta taudia dekenai do idia lao, do idia gwau, ‘Ai ese Siahu Ibounai Lohiabada do ai tomadiho henia totona do ai lao, bona do ai noia, ia ese ai do ia hanamoa. Ai danu do umui mai, do ita lao hebou!’
22Bese momo, bona basileia mai goadadia taudia do idia mai Ierusalema dekenai. Idia ese Siahu Ibounai Lohiabada do idia tahua, bona Lohiabada do idia noia, ia ese idia do ia hanamoa.”
23Ma Siahu Ibounai Lohiabada ia gwau, “Unai dinadia lalonai tau ibounai 10, gado idauidau ibounai besedia dekena amo, ese Iuda tauna ta dekenai do idia mai, iena dabua do idia dogoatao, do idia noia, do idia gwau, ‘Mani emu kara, oi danu do ita lao, badina be ai be ai kamonai vadaeni, Dirava be oi dekenai ia noho.’ ”