Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zakali

Zakali 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii Zĩgↄ̃de yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, Siↄna yã́ ma kũ gbãa maamaaɛ, àlɛ ma nↄ̀sɛ tɛ́kũ pãsĩpãsĩ.
3Ma Dii ma mɛ̀, má ɛa su Siↄna, mí zↄ̃lɛ Yelusalɛũ. Wa o Yelusalɛũɛ wɛ̃́lɛ sĩande, wi o ma Dii Zĩgↄ̃de gbɛ̀sĩsĩɛ Lua gbɛ̀sĩsĩ.
4Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, maeziↄ ń nↄɛziↄ ɛa kálɛ Yelusalɛũ gãaɛↄ, baade ń a lípanao kũa, kɛ́ aa wɛ̃ kɛ̀ yã́i.
5Nɛgↄ̃ɛnaↄ ń nɛnↄɛnaↄ wɛ̃́lɛpi gãaɛↄ pa lↄɛ, aaiↄ kↄ̃̀ↄ'o a zɛaↄ guu.
6Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, yã́pi a bↄ gbɛ̃́ kↄ̃naↄ saɛ gↄↄ bee, kási a bↄ ma saɛo. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò.
7Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, mámɛ má a gbɛ̃́ↄ bↄ gukpɛ bùsuↄ ń bɛ'aɛ bùsuↄ guu,
8mí suńnↄ aaↄ ku Yelusalɛũ, aai gↄ̃ ma gbɛ̃́ↄ ũ, míↄ dɛ ń Lua ũ a zɛ́wa sĩana.
9Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, á gbɛ̃́ pↄ́ álɛ yã́ɛ bee ma ãnabiↄ lɛ́u za gↄↄ pↄ́ wà ma kpɛ́ ɛ̃ kpàlɛ e gbãↄ, à gã̀sĩwa bↄbↄ kpɛ́pi zĩwa.
10E gↄↄpi gɛ̀ kàò, gbɛ̃nazĩnaↄ ń pↄtuoↄ lɛ́ ài'e zĩ yã́ musuo. Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ́ ń gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ suo aafia vĩo an wɛ̀lɛↄ yã́i, asa má tò wà íbɛlɛsɛ̀ ń kↄ̃o kↄ̃tɛ̃ɛɛ.
11Ãma má yãkɛ gbɛ̃́ kↄ̃napiↄnɛ tia lán yãawao. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò.
12Luabɛ a lou gbaɛ, pↄ́wɛna iↄ aafia, vɛ̃ɛliↄ i nɛ'i, tↄↄlɛ i blɛkɛ. Má pↄ́piↄ kpa gbɛ̃́ kↄ̃napiↄwa gba ũɛ.
13Á Yudaↄ ń Isailiↄ, lá a gↄ̃ gbɛ̃́kabↄ ũ buipãleↄnɛ, màa má á suaba, mí tó wà báaadakↄ̃u ń á tↄ́o. Ásu to vĩa á kũo. À gã̀sĩwa wee.
14Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, lá ma zɛò mà músikpaázi gↄↄ pↄ́ á deziↄ ma pↄ fɛ̃̀mɛɛ, ↄ̃ mi á wɛ̃nagwao,
15màa ma zɛò lↄ má maakɛ Yelusalɛũdeↄnɛ ń Yudaↄ píi gↄↄ beeↄzĩ. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò. Ásu to vĩa á kũo.
16Yã́ pↄ́ áli kɛn kɛ: Á baade lí sĩana'o a gbɛ̃́deeɛ. Àli yã́gↄ̃gↄ̃ a zɛ́wa nana á yã́kpalɛkɛkĩiↄu.
17Á gbɛ̃e suli vãikpaaĩ ń a gbɛ̃́deeoo. Ɛɛtoa ń ma tↄ́o suli kááguo, asa má za yã́piↄu píiɛ. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò.
18Dii Zĩgↄ̃de yã́ ɛ̀a dɛ̀dɛa à mɛ̀:

19Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, lɛ́ pↄ́ iↄ ye mↄ síiↄ̃de guu ń mↄ sↄodeo ń mↄ sopladeo ń mↄ kwideo, a gↄ̃ á Yudaↄnɛ dikpɛ maa pↄ́ á pↄnakɛu ń yaalↄo ũ. Ayãmɛto à wɛɛlɛ àↄ kú ń sĩanao yãkelesai.
20Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, buiↄ ń wɛ̃́lɛdeↄ aaↄ mↄ dasi e tia.
21Wa gɛ okↄ̃ɛ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo wà mɛ: Wà gɛ Dii kĩ́i wɛɛlɛ, wí Dii Zĩgↄ̃depi aɛya. Mapi má gɛ́ sↄ̃ɛ.
22Buiↄ ń bùsu gbãa gbɛ̃́ↄ mↄ ma kĩ́i wɛɛlɛ dasi Yelusalɛũ la, aai ma aɛya.
23Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, gↄↄ bee gbɛ̃ↄn kwi pↄ́ bↄ̀ bui ń buio guuↄ Yuda mɛ̀ndo kũ a ula lɛ́wa, aai oɛ̀ aa mɛ: Wá gɛnnↄɛ, asa wá mà Lua kúánↄ.