Text copied!
CopyCompare
Nan kalin Apo Dios - Genesis

Genesis 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Awni pay ya ket nan en-ap-apag isnan inomen nan alin si iyEgipto ya nan ap-apon si en-ot-oto isnan tinapay et inpasongetcha nan ali.
2Sinosongetna nan naycha ay chwa ay takhona,
3ke na't inpapokok chaicha is afong nan kapitan si khwarchiya isnan fabfalochan ay naipokokan Jose.
4Pinilin nan kapitan si Jose ay ensilfi ken chaicha, ya inmannong nan naipokokancha.
5Isnan esa'y maschem, nen-it-itaw san en-ap-apag ya san ap-apon si en-ot-oto, et teken nan ayen nan init-itaw nan waschin esang ken chaicha is kafabfalochan.
6Isnan nawiitana ay en nangil-an Jose ken chaicha inilana ay kag makokorkor nan semekcha.
7Sa na't kanan, “En man chadlos makokoloklot nan kitongyo idwani ay?”
8“To! Wad-ay man nan init-itawmi ya nay maid makaipaawat mo ngag nan laychencha'y kanan,” kinwanicha. “Si yangkhay achi Apo Dios nan makabfalin ay mangifallikas isnan laychen nan it-itaw ay kanan,” kinwanin Jose. “Okhochenyo ed ken sak-en nan init-itawyo.”
9Sa et inokhod san en-ap-apag nan it-itawna ay mangwanin, “Isnan it-itawko, wad-ay nan kinmawat ay wakan si ofas ay sasakhangek,
10ya tolo nan pingina. Isnan osto'y finmalaan nan tofona ya ket ay sinmafong sa et finomkhas is ofas ya ket ay nenkakaom.
11Idwani, eegnak nan tasan nan ali, sak et inala nan fekhasna ya pinsitko is katasa ya inchowak ken siya.”
12Kanan et Jose, “Siya na nan laychena ay kanan: nan chey tolo ay pingi et tolo ay akhew.
13Isnan maikatlo ay akhew mailapo idwani at patongchowen nan ali sik-a, ya patoliyena sik-a isnan sikhod ay saadmo. Ta sam kasin ichad-awat nan tasana ay kag sinan sikhod ay cham ang-angnen id kasin ay sik-a nan pala ap-apagna.
14Ngem pangngaasim ta sosommek ka mo somya nan esam ikakkan. Et pangngaasim achi ta maseg-ang ka ta way paat kanam isnan ali maipoon ken sak-en, ya fachangam sak-en ay lomofos isna is kafabfalochan.
15Tay nan kinatet-ewana, et inalacha sak-en ay nangikaan isnan ilin si Hebreo, ya olay pay isna id Egipto et maid inang-angnek is khotokna is aped ko maibfalochan.”
16Osto'y chinngen nan ap-apon si en-ot-oto ay khawis pet nan ayen san it-itaw nan pala ap-apag, kinwanina ken Jose, “Wad-ay akhes nan it-itawko. Aagtowek nan tolo'y nenkhakhat-on ay malalabfa ay tinapay.
17Isnan nen-oson ay labfa, wad-ay nan am-in ay nateketeken ay ila ay oton si tinapay ay pala isnan ali, ngem ya ket ay wad-ay nan ay-ayam ay cha mannopek isnan wad-ay ischi.”
18Sa et kanan Jose, “Siya na nan laychena ay kanan: nan tolo ay labfa et tolo ay akhew.

19Isnan maikatlo ay akhew mailapo idwani at ipatongchon nan ali sik-a, ta papotlongna nan olom! Sa na't isabfot nan awakmo isnan tokod ya at topken nan ay-ayam nan fekhas nan awakmo.”
20Awni ya ket isnan maikatlo ay akhew, nenpapiyasta nan ali ay manemsemkana isnan naiyanakana, et inayakhana am-in nan cheycha'y takhona. Inpalofosna san chwa ay falod ay san pala ap-apag ya san ap-apo ay pala ot-oto, sa na't inyey chaicha isnan sakhang nan cheycha'y takhona.
21Insoblina san pala ap-apag isnan sikhod ay saadna, ya kasin en-ap-apag pala isnan ali
22ngem inpaisabfotna nan chey ap-apon si en-ot-oto. Et naangnen am-in tet-ewa nan infaag Jose.
23Nay met achi egay et sinsinmek san pala ap-apag si Jose. Nalichongana siya.