Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - TENKETƐ́

TENKETƐ́ 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wèè bɑkɛ́ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɑɑ̀kɔ̀tìbɛ̀ nɛ̀ wèè bɑkɛ́ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì.
2Kòo kpɑ̀ɑ̀tì miɛkɛɛ pɛikɛ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ bɛmbɛ bɛdɛ́,
3kòo bɛ̀ kpetínnɛ́, wèè ni bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ tikpetíntì o kó dikpetíntou, Sosɛfu kpetí dɛ̀.
4Kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ tikpetíntì bɛ kóo kótìi bɛ̀ duɔ́ nSosɛfu, kɛ̀ bɛ̀ ḿbo dikpetíntou yɛmɔ̀rɛ̀ mɑyɛ̀ miɛkɛ.
5Kɛyènkɛ̀ mɑkɛ̀, kɛ̀ wèè bɑkɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì nɑɑ̀kɔ̀tìbɛ̀ nɛ̀ wèè bɑkɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀ dɔɔ̀rìbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ tidɔuǹtì, bɑ́ wè kòo kpɛti ncɑ̃́ɑ̃́ ntì dòmmɛ̀.
6Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Sosɛfuu bɛ̀ yɑ̀ kɛ sɔ̃́ mbɛ ììkɛ̀ sɔ̀ù.
7Kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di ììkɛ̀ sɔ̀ù yíe mmiɛ mbotí?
8Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti yɑ̀ tidɔuǹtì nti, òmɔù mɛ nyí bo diɛ nwèè bo ti nɑ́kɛ́ tì tu mù. Kɛ̀ Sosɛfu dɔ̀: Kuyie mbo nɑ kɛ́ di nɑ́kɛ́ tì tu mù. Di nɛ́ tì nni nnɑ́kɛ́.
9Wèè bɑkɛ́ bɛnɑɑkɔ̀tìbɛ̀ kòò dɔ̀: N duɔ́ kɛ yɑ̀ fínyĩ̀ kó mutie mmu kɛ̀ mù cómmú n yììkɛ̀.
10Kɛ mɔkɛ ibɑkɛ ìtɑ̃ɑ̃ti, kɛ pòrí, kɛ pɛitɛ́ yɛbɛ kɛ̀ yɛ̀ bi.
11Kɛ̀ ǹ tɔ okpɑ̀ɑ̀tì bòòfɛ̀ kɛ tɔ̃ũ yɛbɛ kɛ niu fɛ miɛkɛ koò duɔ̀.
12Kɛ̀ Sosɛfu dɔ̀: Ntɛ ɑ kó tidɔuǹtì tu mù: Ibɑkɛ itɑ̃ɑ̃ti tú yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ndi.
13Yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó difɔ̃nkúò okpɑ̀ɑ̀tì bo dɑ kpetɛ́ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ dɑ cónnɛ́ ɑ fɔ̃̀tìrì, kɑ̀ɑ nhò duɔ̀ mmɛnɑɑ̀ nhɑ sòò dɔ̀ɔ̀rimɛ̀.
14A nɛ́ nyɛ̃́ n kpɛ́í nhɑ bo di dìì mɔ̀nnì diwɛ̀ì, n dɑ bɑ́ɑ́mmu ɑ́ n dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì n kpɛ́í, kɛ́ n dennɛ dikpetíntou.
15Bɛ̀ ǹ dɛ̀ìtɛní nɛ̀ muwɛ̃rímú mmu Ebedeebɛ tenkɛ̀ kɛ n tɔní diɛ. Bɑ́ bɛ̀ mɛ nni nkpetímɛ̀ n yí cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù.
16Wèè bɑkɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀ dɔɔ̀rìbɛ̀ kòo yɑ̀ Sosɛfu nɑ̀kɛ́mɛ̀ otɔù kó tidɔuǹtì kɛ̀ dɛ̀ wenni, kɛ dɔ̀: N duɔ́nɛ̀ tidɔuǹtì kɛ tɔ titòtòòtì tìtɑ̃ɑ̃ti ndi, kɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ ɑ̃ dɛ miɛkɛ.
17Kutòtòkù kùù sɔkɛ́ dɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ kù pìɛ́kɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛbotí bɛbotí okpɑ̀ɑ̀tì nɔnnɛ̀ bɛ̀, kɛ̀ tinɔ̀tì kɔ̀rìní kɛ bɛ̀ sɛ̃ĩ n yuu ĩ́nkɛ̀.
18Kɛ̀ Sosɛfu dɔ̀: Ntɛ ɑ kó tidɔuǹtì tu mù: Titòtòòtì tìtɑ̃ɑ̃ti tú yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ndi.

19Yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó difɔ̃nkúò okpɑ̀ɑ̀tì bo dɑ féútɛ́, kɛ́ dɑ sɑɑ mmutie kɛ̀ tinɔ̀tì dɑ cɔ.
20Diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ɑ̃nnɛ́ o pɛitɛ́yiè kó dibɑnni kɛ́yú o kó bɛtũ̀mbɛ̀, kɛ́kpetɛ́ wèè bɑkɛ́ bɛnɑɑkɔ̀tìbɛ̀ nɛ̀ wèè bɑkɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀ dɔɔ̀rìbɛ̀,
21kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́cónnɛ́ wèè bɑkɛ́ bɛnɑɑkɔ̀tìbɛ̀ o fɔ̃̀tìrì, kòo nhò duɔ̀ mmɛnɑɑ̀,
22kɛ́féútɛ́ wèè bɑkɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀ dɔɔ̀rìbɛ̀ kɛ́sɑɑ mmutie, kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔ̀ɔ̀ Sosɛfu nɑ̀kɛ́mɛ̀ dɛ kó tidɔuǹtì.
23Wèè bɑkɛ́ bɛnɑɑkɔ̀tìbɛ̀ kòo yɛ̃̀ nSosɛfu kpɛ́í.