Text copied!
CopyCompare
God Wonana Kaoaobaisiyena - Genesis

Genesis 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mara yogina murinai Egypt kana taupauma ana vedu aba potapotana ba kana bread kapukapuna biyisi asi bada, taupauma si yagisigisiyei.
2Ba Pharaoh i yagisi nikosi babada asi ruwamo, vedu aba potapotana ba bread aba kapukapuna kurisi,
3ba ku patuma yovena i terisi, Potipar ana yove yai Joseph memena i mamana wai namai.
4Maranai pipiya te patupatumi wai, patuma yovenai te mamana. Ba patupayumisi kasi aba potapota babadisi asi bada, Joseph ku yarona i terisi, kata kona i potapataisi. Kata namai patuma yovenai si mana, mara yogina,
5ba pom kesana vedu aba potapota pipiyina ba, bread kapukapuna pipiyina asi ruwamo si bomeumeu ba asi meumeu basusi wai bubausi yai.
6Mara i tom wai, Joseph i botu kurisi ba i kinanisi kata naosi sowasowasi wata si gegae.
7Ba i toirubaisi i wona, “Awaika kairavina karaku naomi kega gairesi?”
8Ba si kaobeyei, “Ama ruwamo ka bomeumeu saba kega kesana kotoi emamana ba basusi ita wonikai.” Damanina ba Joseph kurisi i wona, “God i kesina meumeu basusi ebi debena. Ami meumeu ko woniku.”
9Damanina ba vedu aba potapota pipiyina i wona, “A bomeumeu wai grape uramina naokuai,
10ba ragaragana wai asi tonu. Ba numonumona i supara, i sisi ba i uwa wai grape tupirsi ba menaisi si rukasibau.
11Kata Pharaoh ana vedu a botawani, ba grape a yauna ba ku kamona a pisa ba ku yarona a terei.”
12Joseph i wona, “Am bomeumeu basuna wai nikasike. Raga asi tonu wai kao tonu e bigubei.
13Kao tonu murinai wai, kom am bagibagi kuna yauna meyei, ba Pharaoh ana vedu ku yarona kuna terei, rorowa ku wosewosei wai nanakasike.
14Saba a bibabaim kata awaika ereonowana kurim damanina wata wai ke nosiku, ba kairaviku Pharaoh ke kaobinonori kata niko patuma yovenai ina tere kasibauviku.
15Yauku Hebrew kupurinai si taina kwarokwaroiku nikei, ba yebo nina kega awaika goyona a wosei ba ku patuma yove si teriku.”
16Maranai bread kapukapuna badana i kinani kata Joseph, vedu aba potpotana ana meumeu basuna gairena i debei wai i wona, “Yauku yebo a bomeumeu kata gayamikuai bread tegarisi asi tonu a kumterisi.
17Ba tegara tepanai damana wai Pharaoh kairavina bread si gibu bibisaka, saba manu si botu ba tegara kamonai si kamkam.”
18Joseph i kaobeyei i wona, “Tegara tonu wai kao tonu e bigubei.

19Kao tonu murinai Pharaoh ini rukaibuvim ba kamyom ina kasiyaragi ba keyama tepanai ina kau birorokeim ba manu biyom sina ruyowayowai yepo sina kam roboi.”
20Ba kao tonu murinai wai Pharaoh ana tupuwa marana, kona kaonai kam bibitaba kaikapona ana babada kairavisi i wosei.
21Ba vedu kana aba potapota wai ana bagibagi i bere meyei, kata vedu Pharaoh ku nimana i terei.
22Saba bread kapukapuna pipiyina Joseph mekabage i wonisi wai nanakasike i tupuwa, kata kamyona i kasiyaragi.
23Saba vedu kana aba potapota pipiyina wai Joseph kega i nosi, nuwanuwana isu wapa taveyana.