Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kɑncɑɑlɑɣɑ

Kɑncɑɑlɑɣɑ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yǝlɑɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ huki tɛtʋ tɔɔ nɑ pɑ́ lʋlɩ pɛɛlɑɑ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩsɔtɑɑ yǝlɑɑ nɑwɑ sɩ pɛɛlɑɑ mpɛ pɑ tewɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ kpɑɣɑ pɑ tɑɑ mpɑ pɑ sɔɔlɑɑ tɔɣɔ ɑlɑɑ.
3Ntɛnɑ ɩ́ tɔ́ sɩ: Mɑ feesuɣu kɑɑ cɑɣɑ yʋlʋ tɑɑ kɛ́ tɑm. Mpi tɔ, ɩ kɛ́ yʋlʋ kɛ́. Pǝ tɔɔ tɔ pǝ kpɑɣɑʋ pǝnɛntɛ tɔ ɩ weesuɣu tǝnɑ tɑɣɑlǝŋ ntɛ́ pɩɩsɩ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu (120).
4Wɑɑtʋ wei pɑ lʋlɑ pɑ piyɑ mpɛ tɔ pɑ lɑpɑ tookonɑɑ kɛ́ nɑ pɑ́ kɔɔ nɑ pɑ́ tɑsɑ tookonɑɑ mpɛɣɛ lʋlʋɣʋ, nɑ mpɛ pɑ lɑpǝnɑ lɔŋtɑɑ ɑkɑnɑɑ nɑ pɑ hǝtɛ yɑɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ nɑwɑ sɩ yǝlɑɑ ɩsɑɣɑtʋ tɛlǝsɑ mpǝle kɛ tɛtʋ tɑɑ, nɑ ɩsɑɣɑlǝmɑɣɑsǝlɛ tike kɛ pɑ wɛnɑ pɑɑ ɩfemle nte.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ lɑŋlɛ wɑkǝlɑɑ nɑ pǝ́ wɩɩ-ɩ sɔsɔm kɛ mpi pǝ tɔɔ ɩ ŋmɑ́ yʋlʋ tɔ.
7Ntɛnɑ ɩ́ tɔ́ sɩ: Ɩsɩɩ mɑ kpiisɑ yǝlɑɑ mpɑ mɑ ŋmɑwɑ tɔɣɔ tɛtʋ tǝnɑ tɔɔ, pǝ kpɑɣɑʋ yʋlʋ nɑ pǝ́ polo tɔtɛ tɔ, nɑ sumɑsɩ, nɑ ɑtɛ nyɑmɑnyɑmɑnɑɑ tǝnɑ tɔ. Mɑ lɑŋlɛ wɑkǝlǝnɑ pɑ ŋmɑʋ kɛ́.
8Amɑ Nowee tike kɛ Tɑcɑɑ lɑŋlɛ hɛɛnɑɑ.
9Nowee nɑ ɩ nyǝ́mɑ pɑ tɔm ntɔ. Nowee kɑ wɛnɑ piyɑ tooso kɛ́, Sem, nɑ Kɑm, nɑ Yɛfɛtɛ. Ɩ kɑ kɛ́ kʋpɑŋ kɛ́ nɑ ɩ́ siɣisɑɑ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ Ɩsɔ kɛ́ teu kɛ ɩ wɑɑtʋ tɑɑ nɑ Ɩsɔ wɛ ɩ wɑɑlɩ.
11Yǝlɑɑ kɑ wɑkǝlɑɑ kɛ́, nɑ pɑ́ lɑkɩ tǝmɑɣɑ mʋsʋŋ kɛ Ɩsɔ ɩsɛntɑɑ.
12Ɩsɔ nyǝnɑ tɛtʋ ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ́ sɩ yǝlɑɑ tǝnɑ wɑkǝlɑɑ kɛ́.
13Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ heelɑ Nowee sɩ: Mɑ tʋ́ mɑ tɑɑ sɩ mɑɑ wɑkǝlɩ yǝlɑɑ tǝnɑ, mpɛ pɑ suulinɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ ɑntulinyɑ tɑɑ. Pǝ tɔɔ tɔ mɑɑ kpiisi pɑ tǝnɑɣɑ tɛtʋ tɔɔ.
14Cɑɑ tʋɣʋ kʋpɑŋkʋ nɑkʋlɩ nɑ ń sɑɑkɩ nyɑ́ tǝɣɩ ɑtɑkɑɑ pɔɣɔlʋɣʋ sɔsɔɔʋ nɑ ń tɑlɑ kʋ tɑɑ kɛ́ nɑŋsi nɑŋsi, nɑ ń tɑɑ-kʋɣʋ tʋɣʋ cǝlǝm kɛ kʋ tɑɑ nɑ kʋ wɑɑlɩ.
15Ɩsǝnɑ n kɑ́ lɑ-kʋ tɔɣɔlɔ, kʋ tɑɣɑlǝŋ kɑ́ wɛɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (150) nɑ kʋ wɑŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ hiu nɑ kɑkpɑsɩ nɑ kʋ kʋŋkʋlʋmǝŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ.
16Nɑ ń tʋlɩ-kʋɣʋ pǝtote kɛ mpiiŋ nɑɑlɛ kɛ lɔpʋtʋ luɣu tɛɛ nɑ nɔnɔɣɔ kɛ kʋ kɔŋkɔŋ tɑɑ. Nɑ ń lɑ-kʋɣʋ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluŋ kɛ tooso.
17Ɩlɛnɑ mɑ́ɑ́ yele nɑ lʋm sɔsɔɔm wɑtɩ tɛtʋ tɔɔ, nɑ mɑ́ kʋ́ pǝ tǝnɑ mpi pǝ feesiɣi tɔ. Tɛtʋ tɔɔ nyǝm tǝnɑ kɑ́ sǝnɑ.
18Amɑ mɑ́ nɑ nyɑ́ tɩɩ pɛɛlɩ nɔɣɔ sɩ mɑɑ wɑɑsɩ-ŋ. Nɑ nyɑnɑ nyɑ́ ɑlʋ nɑ nyɑ́ pǝyɑlɑɑ nɑ nyɑ́ poolɑɑ ɩ́ kɑ́ sʋʋ kʋ tɑɑ.
19Nɑ ń lǝsɩ wontu tǝnɑ tɑɑ kɛ́ ɑpɑlʋ nɑ ɑlʋ, nɑ sumɑsɩ tɑɑ kɛ́ mpʋ nɑ ɑtɛ nyɑmɑnyɑmɑnɑɑ tɑɑ kɛ́ mpʋ tɔtɔ, nɑ tǝ́ sʋʋ nyɑ́ kiŋ kɛ ɑtɑkɑɑ pɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ nɑ pǝ́ yɑ tǝ piitim.

21Kpɑɣɑ tɔɣɔnɑsɩ nsi nsi mǝ nɑ wontunɑɑ mpɛ ɩ́ kɑ́ tɔkɩ tɔ.
22Mpʋ ɩnǝɣɩ Nowee tǝŋɑɑ nɑ ɩ́ lɑ́ pǝ tǝnɑ mpi Ɩsɔ tʋ́-ɩ tɔ.