Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ

YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isarailanↄ ɛ̀ra ò yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ dↄ, akũ Dikiri ń ná Filisitininↄnɛ ń ↄĩ ari wɛ̃̀ bupla.
2Gↄ̃gbɛ̃ ke kú Zↄra, Dã burimɛ, a tↄ́n Manↄa. A nanↄ bi paramɛ, adi nɛ́ iro.
3Dikiri Malaikaa bò à sù nↄgbɛ̃ pìia à pì: Ǹ ma! Paramɛ n ũ, ńdi nɛ́ iro, ama ĩni nↄ̀ sí ǹ nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ.
4Ǹ laakari kɛ! Ǹsun wɛ̃ ke í gbãna ke miro. Ǹsun tɛ̃̀ ke blero.
5Ĩni nↄ̀ sí ǹ nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ. Gɛ̃ sún na nɛ́ pìi mìiaro, zaakũ anigↄ̃ de Luda pↄ́ ũmɛ zaa a igↄrↄ. Àkũ mɛ́ ani na Isarailanↄ bonaaa Filisitininↄ ↄĩ.
6Akũ nↄgbɛ̃ pìi gɛ̀ɛ à ò a zãnɛ à pì: Luda gbɛ̃ke sù ma kĩnaa. Tó n a è, à de lán Luda Malaikaa bà à naasi vĩ manamana. Mádi a la tó mámɛ à bònlo, akũsↄ̃ adi a tↄ́ omɛnɛro.
7À pìmɛnɛ mani nↄ̀ sí mà nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ. À pìmɛnɛ màsun wɛ̃ ke í gbãna ke miro, akũ dↄ màsun tɛ̃̀ ke blero, zaakũ nɛ́ pì nigↄ̃ de Luda pↄ́ ũmɛ zaa a ina gↄrↄ ari a wɛ̃̀ndi lɛ́n.
8Akũ Manↄa wɛ́ kɛ̀ Dikiria à pì: N yã nna Dikiri! Ǹ tó gbɛ̃ kũ n zĩ̀ ɛra à su dↄ à yã kũ óni kɛ kũ nɛ́ pìio a inaa gbɛra dawɛrɛ.
9Luda Manↄa yã mà, akũ Luda Malaikaa pìi ɛ̀ra à sù nↄgbɛ̃ pìia gↄrↄ kũ à kú bura. A zã Manↄa kú kãao gwero,
10akũ à kɛ̀ likalika à bàa lɛ̀ à gɛ̀ɛ à ònɛ à pì: Gↄ̃gbɛ̃ kũ à bò à sùma zĩ kũ̀a kũ̀ dí dↄee!
11Manↄa fùtɛ à tɛ̀ a nanↄi. Kũ à kà gↄ̃gbɛ̃ pì kĩnaa, à a là à pì: Mↄkↄ̃n mɛ́ n yã ò kũ ma nanↄo yá? À wèa à pì: Makũmɛ!
12Akũ Manↄa a là à pì: Tó n yã pìi pàpa, nɛ́ pì nigↄ̃ de deramɛɛ? Bↄ́ zĩn anigↄ̃ kɛɛ?
13Dikiri Malaikaa wèa à pì: N nanↄ gↄ̃ yã kũ ma ònɛ kũna pínki.
14Àsun geepi lí pↄ́ke blero. Àsun wɛ̃ ke í gbãna ke miro. Àsun tɛ̃̀ ke blero. Àgↄ̃ yã kũ ma dìtɛnɛ kũna pínki.
15Akũ Manↄa pìnɛ: N yã nna, ǹ zɛ gĩa ari ò blènɛ bↄ̀rↄ kɛkɛnnɛ.
16Dikiri Malaikaa wèa à pì: Bee tó ma gↄ̃ la, mani n pↄ́ke blero. Tó n sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ soru kɛ̀, ǹ o Dikiria. Manↄa dí dↄ̃ kũ Dikiri Malaikaamɛro,
17akũ à a là à pì: N tↄ́n deramɛɛ? Tó yã kũ n òo pìi kɛ̀, óni sáabu kɛnnɛ.
18Dikiri Malaikaa wèa à pì: Bↄ́yãin ntɛni ma tↄ́ gbɛkaa? Tↄ́ bonsarɛmɛ.

19Akũ Manↄa blènɛ bↄ̀rↄↄ kũ̀ à flawaa sɛ̀ à Dikiri gbàgbao gbɛ̀ ke musu. Kũ Manↄa kũ a nanↄo tɛn gwa, akũ Dikiri yãbonsarɛ kɛ̀
20à tò tɛ́ bò sa'oki pìn à fùtɛ musu, akũ Dikiri Malaikaa fùtɛ tɛ́vuraa pìi gũn à tà musu. Kũ Manↄa kũ a nanↄo è lɛ, akũ ò wùtɛ nɛ̀sɛlɛ kutɛna.
21Dikiri Malaika dí ɛra à sù Manↄa kũ a nanↄooa doro, akũ Manↄa dↄ̃̀ sà kũ Dikiri Malaikaamɛ.
22Manↄa pì a nanↄnɛ: O gan yee! Zaakũ o Luda è kũ wɛ́o.
23Akũ a nanↄ pìnɛ: Tó Dikiri ye à ó dɛmɛ, de adi sa kũ o òa kũ flawaao síro, de adi yã dínↄ owɛrɛro, akũsↄ̃ adi yã pì mↄwɛrɛro.
24Nↄgbɛ̃ pì nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ, akũ à tↄ́ kpànɛ Samusi. Nɛ́ pì zↄ̃kↄ̃ kũ̀, akũsↄ̃ Dikiri arubarikaa dànɛ.
25Dikiri Nini nà zĩkɛnaaa a gũn gↄrↄ kũ à kú Dãnↄ buran, Zↄra dagura kũ Ɛsɛtaoluo.