Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Dↄaanaↄ

Dↄaanaↄ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isailiↄ ɛ̀a yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ lↄ, ↄ̃ Dii ń ná Filitɛ̃ↄnɛ ń ↄzĩ e wɛ̃̀ bla.
2Gↄ̃ɛe ku Zↄla, Dã buiɛ, aà tↄ́n Manↄa. Aà naá fĩiɛ, a nɛ́ vĩo.
3Dii Malaika bↄ̀ mↄ̀ nↄɛpiwa à mɛ̀: Ma! Fĩin n ũ, ń nɛ́ vĩo, kási ńyↄ̃ nↄsi, ní nɛ'i gↄ̃ɛ ũ.
4Laaika! Ńsu vɛ̃ɛ ge í gbãae mio. Ńsu tɛ̃ pↄ́ Lua dìlɛe bleo.
5Ńyↄ̃ nↄsi, ní nɛ'i gↄ̃ɛ ũ. Gɛ̃ suli táa'o nɛ́pi miwao, asa aↄ dɛ Lua gbɛ̃́ ũ za a igↄↄɛ. Ɔ̃mɛ a na Isailiↄ bↄa Filitɛ̃ↄ ↄzĩwa.
6Ɔ̃ nↄɛpi gɛ ò a zã́ɛ à mɛ̀: Lua gbɛ̃e mↄ̀ ma kĩ́i. Aà oa dɛ lán Lua Malaika oawa, a tò ma mɛ séenatà. Mi aà la gu pↄ́ à bↄ̀uo, mɛ́ i a tↄ́ omɛɛ sↄ̃o.
7A òmɛɛ má nↄsi, mí nɛ'i gↄ̃ɛ ũ. A òmɛɛ másu vɛ̃ɛ ge í gbãae mio, mɛ́ másu tɛ̃e bleo, asa nɛ́pi aↄ dɛ Lua gbɛ̃́ ũ za a igↄↄɛ e aà wɛ̃ni lɛ́u.
8Ɔ̃ Manↄa wabikɛ̀ Diiwa à mɛ̀: N yã́ na Dii! To gbɛ̃́ pↄ́ ń zĩ ɛa mↄ lↄ, i yã́ pↄ́ wá kɛ ń nɛ́pio aà ia gbɛa dawɛ̃ɛ.
9Lua Manↄa yãmà, ↄ̃ malaikapi ɛ̀a bↄ̀ mↄ̀ nↄɛpiwa gↄↄ pↄ́ a ku bua. Aà zã́ Manↄa kuaànↄo,
10ↄ̃ à kɛ̀ kpakpa, à bàalɛ̀ gɛ òɛ̀ à mɛ̀: Gↄ̃ɛ pↄ́ mↄ̀ ma kĩ́i zĩ́a ɛ̀a mↄ̀a gbã lↄ laↄ!
11Manↄa fɛ̀lɛ tɛ̀ a nazi. Kɛ́ à kà gↄ̃ɛpi kĩ́i, à aà là à mɛ̀: Ḿmɛ n yã'ò ma naɛa? A wèwà à mɛ̀: Mámɛ!
12Ɔ̃ Manↄa aà là à mɛ̀: Tó n yã́pi gbɛsù, nɛ́pi aↄ dɛ kpelewa ni? Bↄ́ zĩ a kɛi?
13Dii Malaikapi wèwà à mɛ̀: Yã́ pↄ́ má ò n naɛ, aà kɛ píi.
14Asu vɛ̃ɛbɛ bleo. Asu vɛ̃ɛ ge í gbãae mio. Asu tɛ̃e bleo. Yã́ pↄ́ má dìlɛɛ, aà kɛ píi.
15Ɔ̃ Manↄa òɛ̀: Gↄ̃wanↄ la wà blenɛbↄlↄ kɛkɛnɛ.
16Dii Malaika wèwà à mɛ̀: Baa tó ma gↄ̃ la, má n blɛ bleo. Tó n sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ sↄukɛ̀, o Diiwa. Manↄa i dↄ̃ kɛ́ Dii Malaikaɛo,
17ↄ̃ à aà là à mɛ̀: N tↄ́n kpelewai? Tó yã́ pↄ́ ń òpi kɛ̀, wá n kpɛla.
18Dii Malaika wèwà à mɛ̀: Bↄ́yãi ńlɛ ma tↄ́ gbɛai? Tↄ́ bↄnsaɛɛ.

19Ɔ̃ Manↄa blenɛbↄlↄ sɛ̀ ń pↄ́wɛntio, à Dii gbàgbaò gbɛwa. Kɛ́ Manↄa ń a nao lɛ́ gwa màa, ↄ̃ Dii yãbↄnsaɛkɛ̀ɛ.
20A tò tɛ́ bↄ̀ sa'okĩipiu à fɛ̀lɛ musu, ↄ̃ Dii Malaika fɛ̀lɛ tà tɛ́vuapi guu, gↄↄ pↄ́ Manↄa ń a nao lɛ́ gwa. Ɔ̃ aa wùlɛ ń gbɛɛu.
21Dii Malaika i ɛa mↄ̀ Manↄa ń a naowa lↄo, ↄ̃ Manↄa dↄ̃̀ sa kɛ́ Dii Malaikaɛ.
22Manↄa ò a naɛ: Wá gaɛ, asa wa wɛsì Lualɛɛ.
23Ɔ̃ aà na òɛ̀: Tó Dii ye wá dɛ yãaɛ, a sa pↄ́ wá òwa ń pↄ́wɛntio sio, mɛ́ a yã́pi owɛ̃ɛo, a to wà yã́pi e màao.
24Nↄɛpi nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ, ↄ̃ à tↄkpàɛ̀ Sãusↄ̃ↄ. Nɛ́pi zↄ̃ↄkũ̀ mɛ́ Dii báaadàaàgu.
25Dii Nisĩna nà tɛ́kpaaaàguwa gↄↄ pↄ́ a ku Dãbuiↄboou, Zↄla ń Ɛsɛtaoo zãnguo.