Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yudanↄ kína Aza kíblena wɛ̃̀ kuri awɛɛplade gũnn Ela nɛ́ Osea kɛ̀ Isarailanↄ kína ũ Samaria, à kí blè wɛ̃̀ kɛ̃ndo.
2À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀, ama adi kɛ lákũ Isarailanↄ kína kũ ò dòarɛ arɛnↄ kɛ̀ nàro.
3Asiria kína Samanɛsa sù à lɛ̀tɛa, akũ Osea kɛ̀ a zↄ̀bleri ũ, àtɛn táfe bonɛ.
4Osea gbɛ̃nↄ zĩ̀ Misila kína Soa, akũ adi táfe kũ àdi bo Samanɛsanɛ wɛ̃̀ kũ wɛ̃̀ɛo bonɛ doro. Kũ Samanɛsa è Osea bò a kpɛ, akũ à a kũ̀ à a dà kpɛ́siran.
5Akũ Samanɛsa lɛ̀tɛ Isarailanↄ bùsuua pínki. A gbɛ̃nↄ sù ò Samaria kaguraa kɛ̀ ari wɛ̃̀ aakↄ̃.
6Osea kíblena wɛ̃̀ kɛ̃ndode gũnn Samanɛsa Samaria sì à tà kũ Isarailanↄ a bùsun, à ń kátɛkatɛ Ala kũ Gozã kũ à kú Abo barao kũ Midiã bùsu wɛ̃tɛnↄ gũnwo.
7Yã pìi kɛ̀ lɛ, kũ Isarailanↄ durunna kɛ̀ Dikiri ń Ludanɛ kũ à ń bↄ́tɛ Misila kína Firi'auna ↄĩ yãi. Ò donyĩ kɛ̀ tãnanↄnɛ
8ò buri kũ Dikiri pɛ̀ḿmańnɛnↄ ágba sɛ̀ ò zɛ̀ kũ yã kũ Isarailanↄ kínanↄ dàńnɛnↄo.
9Ò yã dↄ̀rↄsari dìtɛ Dikiri ń Luda yã gbɛ̀n ò tãnagbagbakinↄ bò ń zĩdanɛ ń wɛ̃tɛnↄ gũn pínki zaa gudãkpãkia gɛna ari wɛ̃tɛ bĩnidea.
10Ò gbɛ̀nↄ kũ línↄ pɛ̀tɛpɛtɛ sĩ̀sĩ leinↄa pínki kũ lí zↄ̃kↄ sĩnda pínki gbáruo.
11Ò turaretiti kpàta tãnagbagbaki kũ ò bòo pìnↄa pínki lákũ buri kũ Dikiri pɛ̀ḿmańnɛnↄ kɛ̀ nà. Yã vãni kũ ò kɛ̀ɛ pìnↄ mɛ́ à Dikiri pↄ fɛ̃̀nɛ.
12Ò kùtɛ tãnanↄnɛ, bee kũ Dikiri pìńnɛ òsun kɛro.
13Dikiri Isarailanↄ kũ Yudanↄ sã gà a annabinↄ kũ wɛ́gupu'erinↄ gãi ń pínki à pì, ò kpɛ li ń yã vãninↄnɛ, ògↄ̃ Dikiri yãditɛnanↄ kũ a yãdannɛnaao kũna, lákũ à kú doka takada kũ à dìtɛ ń dizinↄnɛɛ gũn nà, akũ à ɛ̀ra à ò a zↄ̀bleri annabinↄ gãi.
14Bee kũ abireo Isarailanↄ gìmai, ń sã gbãna lán ń dizi kũ odi Dikiri ń Luda náani kɛronↄ pↄ́ bàmɛ.
15Ò gì a ↄdↄki gwai, ò a bàka kunna kũ ń dizinↄ yã gbòro, odi laakari kũ à dàńnɛ yã daro. Ò tɛ̀ pↄ́ pãpãnↄi, akũ mↄ́kↄ̃nↄ kɛ̀ pã. Ò buri kũ ò likańyĩnↄ ágba sɛ̀, buri kũ Dikiri pì òsun ń dà sɛ́ro pìnↄ.
16Ò pã kpà Dikiri ń Luda yãditɛnanↄi, ò mↄ̀ↄ kàsa mɛ̀n pla lán zùsanɛ bↄ̀rↄnↄ bà ń tãnanↄ ũ, ò Asɛra lí pɛ̀tɛ, ò susunɛnↄ gbàgba, ò kùtɛ Baalinɛ.
17Ò sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò kũ ń nɛ́nↄ, gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ nↄgbɛ̃nↄ, ò màsoo kɛ̀ ò ɛzɛ vãni kɛ̀, ò ń zĩda kpà yã kũ Dikiri yeiroa, ò a pↄ fɛ̃̀nɛ.
18Akũ Dikiri pↄ fɛ̃̀ńyĩ manamana à pɛ̀ḿma. Yudanↄ mɛ́ ò gↄ̃̀ ńtɛ̃nɛ.

19Bee se Yudanↄ dí Dikiri ń Luda yãditɛnanↄ maro, ò Isarailanↄ ágba sɛ̀.
20Akũ Dikiri gì Isaraila buri pìnↄi ń pínki. À wɛ́ tã̀ḿma à ń ná gbɛ̃ kũ òtɛn gbãna mↄńnɛnↄnɛ ń ↄĩ ari à gɛ̀ɛ pɛ́oḿma.
21Kũ Dikiri Isarailanↄ kɛ̃̀ Dauda burinↄa, akũ ò Nɛbati nɛ́ Yeroboamu dìtɛ ń kína ũ. Yeroboamu mɛ́ à Isarailanↄ sã gbã̀gbã Dikirinɛ, à tò ò durunna zↄ̃kↄ̃ↄ kɛ̀.
22Isarailanↄn kpɛ́ òtɛn durunna kũ Yeroboamu kɛ̀nↄ kɛ, odi kpɛ linɛro,
23akũ Dikiri pɛ̀ḿma lákũ à ò a zↄ̀bleri annabinↄ gãi nà. Asirianↄ Isarailanↄ sɛ̀tɛ ń bùsun ò tà kũńwo zĩ̀zↄnↄ ũ, akũ ò kú gwe ari kũ a gbãrao.
24Asiria kína tò gbɛ̃nↄ bↄ̀tɛ Babilↄnu kũ Kutao kũ Avao kũ Amatao kũ Sefavaimuo, akũ à ń kátɛkatɛ Samaria wɛ̃tɛnↄ gũn Isarailanↄ gbɛ̀n. Lɛn ò Samaria bùsuu kɛ̀ ń pↄ́ ũ lɛ, ò vùtɛvutɛ a wɛ̃tɛnↄ gũn.
25Kũ ò kà gwe káaku, odi donyĩ kɛ Dikirinɛro, akũ à músunↄ gbàrɛḿma, òtɛni ń gbɛ̃kenↄ dɛdɛ.
26Akũ ò gɛ̀ɛ ò ò Asiria kínanɛ ò pì: Gbɛ̃ kũ n ń sɛ́ n ń kátɛkatɛ Samaria wɛ̃tɛnↄ gũnnↄ, ò bùsuu pì tãnakɛkɛna dↄ̃ro, akũ à músunↄ gbàrɛḿma, òtɛni ń dɛdɛ.
27Akũ Asiria kína pì: Ò Samaria sa'ori kũ o su kũńwonↄ doke gbarɛ, à tá gwe à bùsuu pì tãnakɛkɛna dadańnɛ.
28Akũ Samaria sa'orinↄ doke ɛ̀ra à tà gwe à vùtɛ Bɛtɛli. À dàda gbɛ̃nↄnɛ deran oni kɛ nà ò donyĩ kɛ Dikirinɛ.
29Gↄrↄ birea gbɛ̃ kũ ò sù ò vùtɛ wɛ̃tɛ pìnↄ gũnnↄ, buri sĩnda pínki kũ a tãnao, akũ ò ń tãna pìnↄ taka kɛ̀ ò pɛ̀tɛpɛtɛ tãnagbagbaki kũ Isarailanↄ bònↄ kpɛ́nↄ gũn.
30Babilↄnudenↄ Sukobɛnↄti tãna kɛ̀, Kutadenↄ Nɛgali tãna kɛ̀, Amatadenↄ Asima tãna kɛ̀,
31Avadenↄ Nibazi kũ Tatakio tãna kɛ̀, Sefavaimudenↄ sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò kũ ń nɛ́nↄ ń tãna Adaramɛlɛkia kũ Anamɛlɛkio.
32Akũ ò ɛ̀ra ò donyĩ kɛ̀ Dikirinɛ dↄ. Gbɛ̃nↄ ditɛna tãnagbagbaki pìnↄ sa'orinↄ ũ tɛ̃̀ vĩńnɛro, akũ òdigↄ̃ sa ońnɛ tãnagbagbaki pìnↄ kpɛ́nↄ gũn.
33Ò donyĩ kɛ̀ Dikirinɛ, akũ òtɛni ń tãnanↄ gbagba lákũ bùsu kũ ò bòn futɛokarayã de nà.
34Lɛn ò ń futɛokarayã kũna lɛ ari kũ a gbãrao. Odi vĩna kɛ Dikirinɛro, zaakũ òdi a ↄdↄki gwaro, òdigↄ̃ a yãdannɛna kũnaro ke a doka ke yã kũ à dìtɛ Yakubu kũ à ɛ̀ra à tↄ́ kpànɛ Isaraila burinↄnɛnↄo.
35Kũ Dikiri pì a bàka nigↄ̃ kú kũ Isaraila pìnↄ yã, à pì òsun do tãnanↄiro òsun kútɛńnɛro, òsun ń gbagbaro òsun sa oḿmaro,
36séde akãa kũ a ń bↄ́tɛ Misila kũ a gbãna zↄ̃kↄ̃ↄo kũ a gã̀sã gbãnao. Akãamɛ ògↄ̃ donyĩ kɛarɛ, ògↄ̃ kútɛarɛ, ògↄ̃ sa oawa.

37À pì ògↄ̃ a ↄdↄki gwa, ògↄ̃ a yãdannɛnanↄ kũna kũ a dokayãnↄ kũ yãditɛna kũ a kɛ̃̀ńnɛ takada gũnnↄ ari gↄrↄ sĩnda pínki. Òsun donyĩ kɛ tãnanↄnɛro.
38Òsun tó a bàka kunna kũńwo yã sãńguro. Òsun tãnanↄ sísiro.
39Ògↄ̃ donyĩ kɛ akãa Dikiri ń Ludanɛ ado. Akãa mɛ́ áni ń bo ń ibɛrɛnↄ ↄĩ ń pínki.
40Bee kũ abireo ò gì mai, akũ ò zɛ̀ kũ ń futɛokarayão.
41Buri pìnↄ donyĩ kɛ̀ Dikirinɛ, ama ò kpɛ́ òtɛni ń tãnanↄ gbagba dↄ, akũ ń nɛ́nↄ kũ ń daikorenↄn tɛn kɛ lákũ ń dizinↄ kɛ̀ nà ari kũ a gbãrao.