Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Manase wɛ̃̀ kuri awɛɛplade gũnn à kí blè, akũ à kú kín Yurusalɛmu wɛ̃̀ baaakↄ̃ asↄↄrosari. A da tↄ́n Ɛfɛziba.
2À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ à zɛ̀ kũ buri kũ Dikiri pɛ̀ḿma Isarailanↄnɛnↄ yãvãnikɛnanↄo.
3À tãnagbagbaki kũ a de Ɛzɛkaya gbòronↄ kɛ̀kɛ à bò kũ Baali sa'okinↄ. À Asɛra lí pɛ̀tɛ lákũ Isarailanↄ kína Ahabu kɛ̀ nà yã. À kùtɛ susunɛnↄnɛ à ń gbagba.
4À sa'okinↄ bò Dikiri ↄnn Yurusalɛmu, gu kũ Dikiri pì a tↄ́ nigↄ̃ kúaa pìi.
5À sa'okinↄ bò Dikiri ↄn mɛ̀n planↄ gũn susunɛnↄnɛ pínki.
6À sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò kũ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃o, à pↄ́ dàḿma à màsonↄ kɛ̀, à yã gbɛ̀ka gɛ̀sisirinↄa kũ wedekũnnadenↄ, à yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ manamana, akũ à a pↄ fɛ̃̀nɛ.
7À Asɛra tãna kũ à kɛ̀ɛ pìi dìtɛ Dikiri ↄnn kũ Dikiri pì Daudanɛ kũ a nɛ́ Sulemanuo a tↄ́ nigↄ̃ kúa gↄrↄ sĩnda pínki, zaakũ Isaraila wɛ̃tɛnↄ tɛ́ pínki Yurusalɛmun à sɛ̀.
8À pì, tó Isarailanↄn yã kũ a dìtɛńnɛnↄ kũna pínki, tó ò zɛ̀ kũ doka kũ a zↄ̀bleri Musa kpàḿmao pínki, áni ɛra à ń bↄtɛ bùsu kũ a kpà ń dizinↄanlo, áni tó ò likara zↄ̃ doro.
9Bee kũ abireo ò gì a yã mai. Manase ń sãtɛ, akũ ò yã vãni kɛ̀ de buri kũ Dikiri ń kakatɛ ń dizinↄnɛnↄ pↄ́la.
10Akũ Dikiri yã ò a zↄ̀bleri annabinↄ gãi à pì:
11Zaakũ Yudanↄ kína Manase yã kũ à de tɛ̃̀ ũnↄ kɛ̀ à yã vãni kɛ̀ de Amↄri kũ ò kú a ãnↄla, à Yudanↄ dà durunnakɛnan tãna kũ à kɛ̀nↄ yã musu,
12abire yãin makũ Dikiri Isarailanↄ Luda ma pì, mani ásaru zĩ Yurusalɛmua kũ Yudanↄ bùsuuo pínki. Gbɛ̃ kũ ò a baaruu mànↄ ni kɛ gìri.
13Zaka kũ ma yↄ̃̀o Samarianɛn mani yↄ̃o Yurusalɛmunɛ se. Mani kɛnɛ lákũ ma kɛ̀ Ahabu bɛnɛ nà. Mani Yurusalɛmu wawa lákũ òdi ta wawa ò a lɛ́ kútɛ nà.
14Mani pã kpá ma gbɛ̃ kpara pìnↄi mà ń na ń ibɛrɛnↄnɛ ń ↄĩ. Oni ń pↄ́nↄ nakↄ̃a ò ń sɛ́tɛ,
15zaakũ ò yã kũ má yeiro kɛ̀, òdigↄ̃ ma pↄ fɛ̃mɛnɛ zaa gↄrↄ kũ ń dizinↄ bò Misila ari kũ a gbãrao.
16Manase taarisaridenↄ dɛ̀dɛ dasidasi ari ń gɛ̀nↄ Yurusalɛmu pà zaa a lɛ́a la ari a lɛ́a dire, durunna kũ à kɛ̀ à Yudanↄ dà yã kũ Dikiri yeiro kɛnan baasi.
17Manase yã kparanↄ kũ durunna kũ à kɛ̀nↄ pínki kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan.
18Kũ à gà, ò a vĩ̀ a bɛa, Uza karan, akũ a nɛ́ Amↄ a gɛ̃nɛ blè.

19Amↄ wɛ̃̀ baro awɛɛplade gũnn à kí blè, akũ à kú kín Yurusalɛmu wɛ̃̀ pla. A da tↄ́n Mɛsulɛmɛ, Aruzu nɛ́, Yↄtↄba gbɛ̃mɛ.
20À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ lákũ a de Manase kɛ̀ nà.
21À a de ágba sɛ̀ pínki. À dò tãna kũ a de dòńyĩnↄi à kùtɛńnɛ.
22À Dikiri a dizinↄ Luda tòn, adi a zɛ́ sɛ́ro.
23Akũ a ìbanↄ lɛ́ kpàkũsũi ò a dɛ̀ a bɛa.
24Kũ Yudanↄ gbɛ̃ kũ ò lɛ́ kpàkũsũii pìnↄ dɛ̀dɛ ń pínki, akũ ò a nɛ́ Yosia kà kína ũ a gbɛ̀n.
25Amↄ yã kparanↄn kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki.
26Kũ ò a vĩ̀ Uza karan, akũ a nɛ́ Yosia vùtɛ a gɛ̃nɛ ũ.