Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gↄrↄ kũ Dikiri ye à Iliasu sɛ́ kũ zàga'ĩao à tá kãao a kĩnaa, Iliasu kũ Ɛlisao bò Giligala ò tɛ́ zɛ́n.
2Akũ Iliasu pì Ɛlisanɛ: Ǹ zɛ la! Dikiri ma zĩ Bɛtɛli. Akũ Ɛlisa pì: Kũ Dikiri kunnaao kũ n kunnaao mani kɛ̃mmaro. Kũ òtɛn gɛ́ Bɛtɛli,
3akũ annabinↄ gã̀ gbɛ̃ kũ ò kú Bɛtɛlinↄ bò ò sù ò Ɛlisa là ò pì: Asa ń dↄ̃ kũ Dikiri ye à n dikiri símma gbãraa? À wèḿma à pì: Má dↄ̃ bi. À abire tó!
4Akũ Iliasu pì Ɛlisanɛ: Ǹ zɛ la! Dikiri ma zĩ Yɛriko. À wèa à pì: Kũ Dikiri kunnaao kũ n kunnaao mani kɛ̃mmaro. Akũ ò gɛ̀ɛ Yɛriko lɛɛlɛ.
5Annabinↄ gã̀ gbɛ̃ kũ ò kú Yɛrikonↄ bò ò sù ò Ɛlisa là ò pì: Asa ń dↄ̃ kũ Dikiri ye à n dikiri símma gbãraa? À wèḿma à pì: Má dↄ̃ bi! À abire tó!
6Akũ Iliasu pìnɛ: Ǹ zɛ la! Dikiri ma zĩ Yodan. Akũ à wèa à pì: Kũ Dikiri kunnaao kũ n kunnaao mani kɛ̃mmaro. Akũ ò tɛ́kↄ̃i,
7annabi gbɛ̃nↄn bupla akurinↄn tɛ́ńyĩ. Kũ gbɛ̃nↄn pla pìnↄ zɛ̀ Yoda bara, akũ annabii pìnↄ zɛ̀ zã̀zã òtɛni ń gwa.
8Akũ Iliasu a utagyabaa bò à fĩ̀ à í lɛ̀o, akũ í pìi zↄ̃̀kↄ̃rɛ zaa bara la ari bara dire. Gukori bò, akũ gbɛ̃nↄn pla pìnↄ bikũ̀.
9Kũ ò bikũ̀, akũ Iliasu Ɛlisa là à pì: Bↄ́n ń ye mà kɛnnɛ ari Luda gↄ̃ gɛ́ ma símmaa? Ɛlisa wèa à pì: Ǹ tó n annabikɛgbãna kũ ń vĩ gↄ̃mɛnɛ túbi ũ lɛu pla.
10Akũ Iliasu pìnɛ: Yã kũ n gbɛ̀kama pì zĩ'ũ. Gↄrↄ kũ Luda tɛni ma símma, tó n ma e, ani gↄ̃nnɛ. Tó ńdi ma e sↄ̃ro, ĩni lero.
11Kũ ò tɛna, òtɛn yã o lɛɛlɛ, akũ sↄ̃go tɛ́de kũ sↄ̃ tɛ́denↄ ń kɛ̃kↄ̃a, akũ Iliasu tà musu kũ zàga'ĩao.
12Kũ Ɛlisa è lɛ, à wiki lɛ̀ à pì: Baa! Baa! Mↄkↄ̃mmɛ Isaraila sↄ̃gonↄ kũ a sↄ̃denↄ ũ. Adi a e doro, akũ à a pↄ́kasanↄ gà à kɛ̃̀kↄ̃rɛ.
13À Iliasu utagyaba kũ à bò à lɛ̀tɛaa sɛ̀, akũ à ɛ̀ra à gɛ̀ɛ à zɛ̀ Yoda bara.
14À í lɛ̀ kũ Iliasu utagyaba kũ à kũnaa pìio à pì: Dikiri Iliasu Luda kú mámɛɛ? Kũ à í lɛ̀o, akũ à zↄ̃̀kↄ̃rɛ zaa bara la ari bara dire, akũ à bikũ̀.
15Annabinↄ gã̀ gbɛ̃ kũ ò bò Yɛrikonↄ tɛni a gwa, akũ ò pì: Iliasu annabikɛgbãna gↄ̃̀ Ɛlisanɛ. Akũ ò sù ò dàalɛ ò kùtɛnɛ
16ò pì: Ókↄ̃nↄ n zↄ̀blerinↄ, ó gↄ̃sa gbãna gbɛ̃nↄn bupla akurinↄ vĩ. Ǹ tó ò gɛ́ n dikiri wɛtɛ. Òdigↄ̃ dↄ̃ro tó Dikiri Nini a sɛ̀ à zù kpi ke musu ke guvutɛ ken gwɛɛ. Akũ Ɛlisa pì: Àsun ń zĩro.
17Ò nàkaraa, akũ à ń wé'i kũ̀ à pì: À ń zĩ. Akũ ò gbɛ̃nↄn bupla akurii pìnↄ gbàrɛ, ò kpátɛ kɛ̀ Iliasui gↄrↄ aakↄ̃, odi boaro.
18Kũ ò ɛ̀ra ò sù, ò Ɛlisa lè Yɛriko, akũ à pìńnɛ: Asa má òárɛ àsun gɛ́ à a wɛtɛroo?

19Wɛ̃tɛpidenↄ pì Ɛlisanɛ: Ǹ gwa dikiri! Ó wɛ̃tɛ katɛna mana lákũ n è nà. A í mɛ́ à nnaro, a zĩtɛ dì pↄ́ kɛ manaro.
20Akũ à pì: À wisi ká ta dufun à mↄ́omɛnɛ. Akũ ò sùonɛ.
21À gɛ̀ɛ ísɛ̃bokia, akũ à wisi pìi kàn à pì: Dikiri pì a í pìi yↄ̀rↄↄ kɛ̀. Í pì ni su kũ gaga ke zĩtɛ pↄ́kɛnamanasario doro.
22Akũ í pì kɛ̀ nna ari kũ a gbãrao lákũ Ɛlisa ò nà.
23Kũ Ɛlisa bò gwe, àtɛn gɛ́ Bɛtɛli. Gↄrↄ kũ à tɛ́ zɛ́n, akũ kɛfɛnna kenↄ bↄ̀tɛ wɛ̃tɛ gũn ò a kɛ̀ pãpã ò pìnɛ: Mìgbarasude, ǹgↄ̃ gɛ́! Mìgbarasude, ǹgↄ̃ gɛ́!
24À lìtɛ à ń gwá, akũ à ń ká kũ Dikiri tↄ́o. Akũ nↄ̀bↄ pãsĩnↄ bò líkpɛn mɛ̀n pla, ò nɛ́ gbɛ̃nↄn bupla awɛɛpla pìnↄ kɛ̃̀kɛ̃kↄ̃rɛ.
25Kũ Ɛlisa bò gwe, à gɛ̀ɛ Kaamɛli kpi musu, akũ à ɛ̀ra à tà Samaria.