Text copied!
CopyCompare
Apanlli Kuku - 1 Samuela

1 Samuela 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samuel kizpurshat wachinachu, wipaatsshat tsimbunari Israelchicheem tsiyatssee yaramapaneem ínayaru, kasarangiya.
2Iwaxiztamarini wip sur Joela, mishat Abiyasa, anshitisin kurak ashirusin, yakat Beersebaa ksutaranganaya.
3Itaru, uwshtisin nda wapar tamatarpari ashirangsin, kurikingazimarishat putamaam kapung zandaranganaya. Ashirucha, amb ashiru chinarangusin, ndushat mangutari tsiyatssee yaramaam zandkusin, kurikpatarishat tsiyatssee yaramaam zandaranganaya.
4Ashirucha, Israelchich anoo pakeersin, ichingarusin wachinanur shaniyeersin, Samuelapshat pang' Ramap tsiyatani atusin naataranganaya.
5Samuelashshat kuseersin, Shiy na Samuelaa, kizpur wachinayanllush, ¿tamari iyaa ksutchish? Mishat, iparish tsimbun taaritaatiya, itaru iparshitish nda shaana tamapari ashkanaya. Ashirucha, kurakareemarishtini iyaa ksutchu, anoo ínamaam zandkiniya. Watam natpur ichingaru tputs urkar wanindanand taakanawa, táranganaya.
6Itaru, Samuelshat anoo nda kis mazinamaam zandarangiya, watam Israelchich kurakangaz kizpur zandaranganawa. Itaru ashiritaa, Samuel Apanllpa masharangiya.
7Apanllshat tsiyatku, Samuelaa, ashiri Ayu, tángcha. ¿Antaati shiyaatseeja ngatkusin átana? Nuwaatscha ngatkusin, táshinllinaya, watam nda nuwamun mang' tateersin taakanawa.
8Napangi, nuw siyaa zitaminaris Ijiptosh tashitungarangitaati, itaru musásiritam nuwaa kuki kapeetarangana. Ambitampari shiyaatsshat ashiranganaya. Na yusur nuwaa ngatkusin, apanllputsingazshat zandeenllinaya.
9Ashiriya, watam urkareem zandkanawa, shiyshat urkareem ínayarush ksangcha. Itaru, ndatuma urkareem ínachush, tputsee mang' p'tseengcha. Kurakamaripa siyaa kiyung yachaku taachiya, tángcha, Apanlli tárangiya.
10Samuelshat tputsee tushaneerangu, yuwaa Apanll anshuchee tputs tsiyatarangu, anoo uwshat kamanirangiya.
11Siy mangutis kurakangaz támaraksa. Uru kurak saanaatstatam kiyung yachachiya. Ipareetsis kamuzawa putayaru, tapazip machkachu, ashpatam ktsaspatari, ashpatam kapaachush pshiyrshini, ashpatam kapaachumunari ush kuxinku, sheersin naachinllinaya. Mishat, waama ksutamaam ínachtamtaya.
12Mishat, miloom sundar kamachtampaneem urkar ínachtamtaya. Sheeru, cincuentamshat sundar urkar ínayaritam kasachiya. Siysat ashpatamtis kurakaamam mazar tarawaztakus, wanuseem pusampaneem taatssa. Mishat, k'chirpungoomtam, kapaachoomtam pshiyrshini tinakus taatssa.
13Ipareetstamtis kizawaa putayaru, kzammashpaneem, patatamapaneemtam, mishat pangapaneemtam ínambeeru, kasachiya.
14Tsapuneetstamtis wanasireewa, mishat kizarunareetstamtis, mishat olivoreetstamtis, uwshat itutseeru wamachtasheem panachiya.
15Mzarishshitis wanusee chung pusakchus, kurakshat chungarineetsi minam yáyaru wamachtasheem, mishat k'kuzee yaramapaneemtam panachiya.
16Mishat, m'chachureetstamtis, kizawaa, kamuzawaatstam waama wamachtash, mishat chineetstamtis, toroo, burrootstam wanasireewa itutschiya.
17Mishat, chineemis tandapunuris anootstam uwshat amuytaru, chungarineetsi minum waama yamaku taachiya. Siyaatstam muchchureem ínambachiya.
18Yuw saana kurakareemis ipusarangis, amb ashkachu, anush uru saantatam Apanllee, Nuwaam istanda, tátssa. Itaru, Apanllshat anoo nda pakchiyam mazinachiya, tárangiya.

19Itaru, tputsshitisin Samuelaa kuk nda mazinamaam zandaranganaya. Ashirucha, tsiyatarangsin, Waanipari ashkitaatiya, watam yaantari kurakangaz zandkiniwa.
20Minpich tsap tamakanaya iyshat ashimaam zandkitamaniya, yaamataritam tsapunni ksutamaama. Iyaatstam tapazip wanasir machimaama, uwshtisin táranganaya.
21Samuelshat anoo mazinaramchu, Apanlleetsshat yaktashchee kuk ichingaru kamanirangiya.
22Apanllshat, ¿Tamanda? Urkareem ínayarush, ksachishpa, watam kurakangaziri támarakanawa, tárangiya. Samuelshat Israelchichee tsiyatarangu, Ashiri waritayanlltanda. Saanpeetam yaktaris kanapungtsa, táyaru kasarangiya. Ashiriya, na kamaneena yuwaa Israelchich kurakangaz kapung támararangana anootsi.