Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 1 Samuel

1 Samuel 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Devit i ranawe i go kamap long taun Nop na i go lukim pris Ahimelek. Na Ahimelek i guria na i kam ausait long haus bilong en na i tokim Devit olsem, “Bilong wanem yu wanpela tasol i kam?”
2Na Devit i tok, “King i bin givim mi wanpela wok na mi kam. Na em i tok bai mi no ken tokim ol arapela man long dispela samting em i bin salim mi long mekim. Na mi bin tokim ol soldia bilong mi bai ol i mas bungim mi long narapela hap.
3Tasol yu gat wanem kain kaikai i stap? Sapos yu gat bret, orait givim mi 5-pela. Sapos nogat, orait givim mi arapela kaikai.”
4Na pris i tokim em, “Mi no gat bret nating. Bret tambu tasol i stap. Sapos ol soldia bilong yu i no bin slip wantaim ol meri long dispela de, orait yu ken kisim dispela bret.”
5Na Devit i tokim Ahimelek olsem, “Mi tokim yu stret, mipela i no bin slip wantaim ol meri long dispela taim. Olgeta taim mipela i save go pait long ol birua, ol soldia yet na ol samting bilong ol tu i save stap klin long ai bilong God. Na nau mipela i gat narakain bikpela wok, olsem na mipela i stap klin tru.”
6Olsem na pris i givim bret tambu long em. Dispela bret tambu ol i bin givim long God, em tasol i stap. I no gat narapela kaikai. Ol i bin senisim olpela bret na putim nupela bret long tebol long ai bilong God. Olsem na pris i kisim dispela olpela bret tambu na i givim long Devit.
7Long dispela taim wanpela man bilong Idom, nem bilong en Doek, i stap long haus bilong God na i wetim taim bilong mekim ofa. Na em i lukim Ahimelek i givim dispela bret long Devit. Doek em i wanpela bilong ol wasman i save lukautim ol bulmakau samting bilong Sol na em i strongpela man tru.
8Devit i kisim bret pinis, orait em i tokim Ahimelek olsem, “Yu gat wanpela spia o bainat i stap, o nogat? Sapos yu gat, mi laik yu givim mi, long wanem, king i hariapim mi moa yet long mekim wok bilong en, olsem na mi no kisim bainat o arapela samting bilong pait. Mi kam nating tasol.”
9Na Ahimelek i tokim em, “Mi gat wanpela bainat tasol i stap. Em i bainat bilong Goliat, dispela Filistia yu bin kilim long ples daun bilong Ela. Ol i bin karamapim long laplap na putim i stap baksait long ples laplap bilong pris i stap long en. Sapos yu laik, yu ken kisim dispela bainat.” Na Devit i tok, “Givim mi. Dispela bainat i gutpela tru. I no gat narapela i winim dispela.”
10Orait Devit i pret long Sol, na long dispela de yet Devit i lusim dispela taun na i go. Na em i go kamap long King Akis bilong taun Get.
11Na ol ofisa bilong King Akis i tokim king olsem, “Dispela man em Devit tasol, king bilong kantri bilong en. Ol meri i bin singsing long en na mekim song olsem, ‘Sol i kilim planti tausen man. Na Devit i kilim planti planti tausen.’”
12Devit i harim na i pilim tru dispela tok, na em i pret tru, nogut King Akis i kilim em.
13Olsem na long ai bilong king wantaim ol ofisa bilong en, Devit i giaman long kamap longlong. Na taim ol i laik pasim em, orait em i mekim olsem longlong man tru. Na em i rait nabaut long dua bilong taun na i larim spet i kamap long maus na i ran i go daun long mausgras bilong en.
14Akis i lukim na i tokim ol ofisa bilong en olsem, “Dispela man em i longlong tru. Olsem na bilong wanem yupela i bringim em i kam long mi?
15Yupela i ting mi no gat planti longlong man i stap long kantri bilong mi, a? I gat planti i stap, olsem na bilong wanem yupela i bringim dispela man i kam bilong mekim pasin longlong long ai bilong mi yet? Em i no ken i stap long haus bilong mi.” Olsem na Akis i larim Devit i go.