Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - 1 Samuel

1 Samuel 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Inmey si David ed Nob sin kad-an Ahimelek ay padi. Manpayegpeg sisya ay nangabat en David yan kanana, “Apay nga es-esam ay magay intakin mos gait mo?”
2Kanan David ay nanongbat, “Waday nangibaaan din ari en sak-en yan inbilina ay adiak ibagbaga si olay sino din inpaamag na en sak-en. Mo maipanggep sin ipogaw ko yan binilin kos daida ay man-aabat kami si esa ay lugar.
3Sinoy makan ay wadan sik-a ed wani? Omya ka kod si lima ay tinapay ono kompormi ay makan ay wadas sa.”
4Kanan din padi, “Magay odom ay tinapay mo adi et anggoy din tinapay ay naidaton en Diyos. Mabalin ay kanen yo mo adi nakidadaag si babbabai din sosoldadom.”
5Kanan David, “Sigurado met kitdi ay adi dan nakidaag tan kanayon ay say iyat mi mo waday emeyan mi. Adi kamin makidadaag olay mo baken nasantoan ay gapo di biyahi mi, isonga masepsep et ed wani ay importanti ay gapo di naibaaan mi.”
6Et siya di, indawat din padi en David din nasantoan ay tinapay tan anggoy nas wada. Kakakkaana sin lamisaan ay kaipatpatangan di tinapay ay maidaton en Diyos, tan sinokatanas kaot-oto.