Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - यूहन्‍ना

यूहन्‍ना 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1यरूसलेममी यहूदी आन के चाड का बाक्‍त। मिनु येसु यरूसलेम लत। यूहन्‍ना २:१३
2यरूसलेम सहर कली गारोमी हिरशो बाक्‍ब। मेको गारोमी लाप्‍चोपुकी बाक्‍नीम। मेको गारो ङा ठेयब लाप्‍चो का कली भेडा लाप्‍चो देंनीम। मेको आ नेक्‍थामी हिब्रू लोव़मी बेथेस्‍दा माइश्‍शो दोम्‍ली का बाक्‍ब। मेको दोम्‍ली बाक्‍तीकेमी ५ ओटा पाटी खिं बाक्‍नीम। नेहेम्‍याह ३:१
3मेको खिं आगामी शुश रोइ पाइब, मिक्‍च मताइब, गुइ खोइल मदुक्‍ब, रां सोव़शो रोइ पाइबपुकी बाक्‍शो बाक्‍तेक्‍म। मेको मुरपुकी दोम्‍ली ङा ब्‍वाक्‍कु गेना हिम्‍सीब, दे कोव़चा कली बाक्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त।
4मारदे हना परमप्रभु यावे आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइबमी यिशा, दोम्‍ली ङा ब्‍वाक्‍कु कली हिम्‍बाक्‍माक्‍त। मिनु ब्‍वाक्‍कु हिम्‍सेनु, नेल्‍ल क्‍येङा ङोंइती दोम्‍लीम ग्रुम्‍ब आ रोइ साबाक्‍माक्‍त।
5मिनु मेकेर ३८ बर्स सम्‍म रोइ पशो मुर का बाक्‍त।
6मिनु येसुमी मेको कली तशा “मेको मुर शुश बर्स रोइ पशो बाक्‍त” दे तुइश्‍शा “गे साचा दाक्‍नेवे?” दे हिल्‍लो पाप्‍तु।
7मेको रोइ पाइबमी “प्रभु, ब्‍वाक्‍कु हिम्‍सेनु, आं कली दोम्‍लीमी ख्रुम्‍ब मुर सुइ मपिदु। मिनु गो हना यो ‘लङ’ देंङानु, मुर का आं ङोंइती ब्‍वाक्‍कुमी ग्रुम्‍ब” देंत।
8मिनु येसुमी “बोक्‍को, इ ब्राख्‍ये कुर‍शा गाक्‍को” दे माइक्‍तु।
9मो देंशोनु, मेको मुर आ रोइ सा‍शा, छुल बोक्‍त। मिनु आ ब्राख्‍ये कुरशा गाक्‍त। मिनु मेको सापाइश्‍शो नाक्‍त चहिं नाइक्‍तीक नाक्‍त बाक्‍त।
10मोपतीके यहूदीपुकीमी साशो मुर कली “मुलाक्‍त नाइक्‍तीक नाक्‍त बाक्‍ब। इ ब्राख्‍ये कुरचा मदुम्‍ब, दे मतुइक्‍ती?” देंतेक्‍म। प्रस्‍थान २०:१०; येरमीया १७:२१-२२
11मिनु मेकोमी “आं कली सापाइक्‍ब मुरुमी ‘इ ब्राख्‍ये कुर‍शा गाक्‍को’ दे माइक्‍ती” देंत।
12मेकोपुकीमी “इ ब्राख्‍ये कुर‍शा गाक्‍को देंब मुर सु बाक्‍मे?” दे हिल्‍लो पाम्‍तेक्‍म।
13मिनु मेकोमी “मतुइक्‍नुङ” देंत। मारदे हना दोम्‍ली बाक्‍तीकेमी मुरपुकीमी पुम्‍दमेनु, येसु मेकेर रे गाक्‍ने थुम्‍शो बाक्‍त।
14मिनु नोले येसुमी मेको साशो मुर कली परमप्रभु यावे आ खिंमी ग्रुम्‍तु। मिनु “गे साते। मेको क्‍येङा ठेयब रोइ मपचा कली गे लेंशा पाप मपावो” दे माइक्‍तु। यूहन्‍ना ८:११
15मिनु साशो मुरुमी यहूदी आन कली ग्रुम्‍थ लशा “आं कली सापाइक्‍ब दा येसु बाक्‍माक्‍त” दे माइक्‍मी बाक्‍त।
16सापाइक्‍ची गेय नाइक्‍तीक नाक्‍ती पतीक यहूदीपुकीमी येसु कली श्‍येत गेचा गोम्‍तेक्‍म। मत्ती १२:१४
17मिनु येसुमी मेको आन कली “आं आफ मुल सम्‍म गेय पना पन बाक्‍ब। गो यो गेय पाइनुङ” देंत। यूहन्‍ना ९:४
18आ लोव़ नेंशा, यहूदीपुकीमी येसु कली साइक्‍चा माल्‍तेक्‍म। मारदे हना नाइक्‍तीक नाक्‍ती गेय मपतीके क्‍याम्‍चा ला ममाइ “परमप्रभु यावे नु उइक्‍थ बाक्‍नुङ। परमप्रभु यावे आं आफ बाक्‍ब” दे देंशोमी, मेकोपुकीमी येसु कली साइक्‍चा माल्‍तेक्‍म। यूहन्‍ना ७:३०; यूहन्‍ना १०:३३

19मिनु येसुमी यहूदी आन कली “नोफा दाइश्‍शा नेनीन, आं आफोमी मार पाइबा, आ तौमी मेको मतवा सम्‍म मारेइ पने मचाप्‍ब। मिनु आफोमी दोदेंशो पाइबा, तौमी मोदेंशोन पाइब। यूहन्‍ना ३:११,३२
20मारदे हना आं आफोमी आ तौ कली दाक्‍ब। मिनु आ पशो गेय नेल्‍ल आ तौ कली कोंइब। मिनु आं आफोमी मुल सम्‍म पपाइश्‍शो गेय क्‍येङा नोले ठेयब गेय कोंइपाइक्‍ब। मेको गेय तशा गेपुकी छक लाक्‍नीनी। ३:३५
21मिनु आं आफोमी बेक्‍शो आन कली दोपा सेंबा, मोपा आ तौमी यो सु कली बेक्‍शो रे सेंचा दाक्‍बा, मेको कली सेंपाइक्‍ब। दानीएल ७:१३-१४; प्रेरित १०:४२
22आं आफोमी मुर आन कली निसाफ मपाइब। तन्‍न नेल्‍ल निसाफ पचा ङा गेय आ तौ कली पपाइक्‍ब।
23मो दुम्‍मेनु, आं आफ कली मान पाइबपुकीमी आ तौ कली यो आफ कली खोदेंशो पा मान पाइनीम। सुमी तौ कली मान मपाइबा, मेकोमी तौ कली सोइक्‍ब आं आफ कली यो मान मपाइब। फि‍लिप्‍पी २:१०-११; १यूहन्‍ना २:२३
24नोफा दाइश्‍शा नेनीन, सुमी आं लोव़ नेंबा नु आं कली सोइक्‍ब आं आफ परमप्रभु यावे कली थमा सुइक्‍बा, मेको गेना हना यो ब्रोंइशा बाक्‍चा ताइब। सजाइ मताइब। मारदे हना बेक्‍शो रे गेना हना यो ब्रोंइशा बाक्‍चा ताइब। यूहन्‍ना ३:१६-१८
25नोफा दाइश्‍शा नेनीन, बेक्‍शो मुरपुकीमी मुल परमप्रभु यावे आ तौ आ सेंदा नेंनीम। सुमी नेंबा, मेको गेना हना यो ब्रोंइशा बाक्‍चा ताइब। एफिसी २:५-६
26परमप्रभु यावे नु ब्रोंइतीक सोक्‍त बाक्‍ब। मिनु आ तौ कली यो मोदेंशो ब्रोंइतीक सोक्‍ती गेशो बाक्‍त। यूहन्‍ना १:१-४
27मिनु आ तौ कली निसाफ पतीक अधिकार गेप्‍तु। मारदे हना आ तौ रागीमी जरमेसीशो बाक्‍ब। दानीएल ७:१३-१४
28आं देंशो आ पर्बम छक मलाक्‍कीन। मारदे हना इच्‍का नोले तुरसुमी बाक्‍शो बेक्‍शो मुर नेल्‍लेमी रागीमी जरमेशो आ सेंदा नेंनीम।
29ङोंइती रिम्‍शो पाइबपुकी गेना हना यो ब्रोंइशा बाक्‍चा कली सेंसीनीम। मरिम्‍शो पाइबपुकी चहिं सजाइ तचा कली सेंसीनीम। दानीएल १२:२; मत्ती २५:४६; २कोरिन्‍थी ५:१०
30मिनु गो आंम अधिकारमी मारेइ पने मचाप्‍नुङ। गो दोदेंशो नेंनुङ, मोदेंशो पा निसाफ पाइनुङ। आं निसाफ चहिं ठीक बाक्‍ब। मारदे हना आं दाक्‍शो मपथु, आं कली सोइक्‍ब आ देंशो पाइनुङ। यूहन्‍ना ६:३८
31गो आं पर्बम लोव़ पाता हना, मेको लोव़ थमा बाक्‍ब, दे थमा मसुइक्‍नीनी।
32आं पर्बम अर्कोमी लोव़ पाइब, गो मेको तुइक्‍नुङ।
33मेको लोव़ देंब चहिं यूहन्‍ना बाक्‍ब। गे मेको कली ‘गे सु ननी?’ दे हिल्‍लो पथ सोइक्‍ताक्‍नी। मिनु यूहन्‍नामी आं पर्बम थमा पा शेंताक्‍व।
34आं पर्बम शेंशो चहिं मुरुमी शेंतीक ममाइ। पाप पशो आ पर्बम सजाइ रे ब्रोनीन, दे इन कली देंनुङ।
35यूहन्‍ना छेङछेङ पा ब्रशो बत्ती खोदेंशो बाक्‍त। गे मेको आ हाम्‍सोमी ग्‍येरशा बाक्‍चा दाक्‍ताक्‍नी।
36मिनु यूहन्‍नामी आं पर्बम शेंशो ठेयब बाक्‍त हना यो, आं पर्बम मेको क्‍येङा ठेयब सांकछी का बाक्‍ब। आं सांकछी मार बाक्‍ब देंशा हना, आं आफोमी आं कली पपाइश्‍शो गेय बाक्‍ब। मेको आं पशो गेयमी ‘परमप्रभु यावेमी आं कली सोइक्‍ताक्‍व’ दे इन कली शेंब। यूहन्‍ना ३:२; यूहन्‍ना १०:२५:३८

37आं कली सोइक्‍ब आं आफ आं सांकछी बाक्‍ब। गेपुकीमी आं आफ आ सेंदा गेनायो मनेनी। मेको कली गेनायो मतनी। मत्ती ३:१७
38आं आफ आ लोव़ इन थुंमी मबा। मोपतीके गेपुकीमी आं आफोमी सोइश्‍शो कली थमा मसुइक्‍नीनी।
39गे परमप्रभु यावे आ लोव़ शेंसीन सीन बाक्‍नीनी। मारदे हना मो पशोनु, ब्रोंइशा बाक्‍चा तांइसीब, दे मिम्‍नीनी। मिनु परमप्रभु यावे आ लोव़मी आं पर्बम ब्रेक्‍शो बाक्‍त। लूका २४:२७,४४; २तिमोथी ३:१५-१७
40गे चहिं ब्रोंइचा तकल, दे आं गे मपीनीनी।
41गो मुर आन ठेयब सेल्‍तीके मब्राइ‍नुङ।
42मिनु परमप्रभु यावेमी गेशो दाक्‍तीके गेपुकी नु मबाक्‍ब, दे गो तुइक्‍नुङ।
43गो आं आफ आ नेंमी जाक्‍ती। तन्‍न गेपुकीमी आं कली मब्रनी। सुइ मुर आंम आ नेंमी जाक्‍त हना, मेको कली चहिं ब्राइनीनी। मत्ती २४:५
44मोपा गे ठेयब सेल्‍मुइनीनी। तन्‍न का ला परमप्रभु यावेमी इन कली ‘रिम्‍शो ननी’ देंचा मपुंइसीनीनी। आं कली दोपा थमा सुइक्‍ने चाप्‍नीनी ङा? यूहन्‍ना १२:४२-४३; १थिस्‍सलोनिकी २:६
45गो परमप्रभु यावे आ ङोंइती इन कली दोस गेनन्‍नी, दे ममिम्‍तीन। गे मोसामी ब्रेक्‍शो लोव़मी आस पाइनीनी। तन्‍न मेको मोसा आ ब्रेक्‍शो लोव़मी इन कली दोस गेब। ब्‍यवस्‍था ३१:२४-२७
46गे मोसा आ लोव़ थमा सुइक्‍नी हना, आं कली यो थमा सुइक्‍नी वा। मारदे हना आं पर्बम ब्रेक्‍शो बाक्‍त। उत्‍पत्ती ३:१५; उत्‍पत्ती ४९:१०; ब्‍यवस्‍था १८:१५
47तन्‍न गे मोसा आ ब्रेक्‍शो लोव़ ठीक पा थमा मसुइक्‍नीनी। मिनु आं लोव़ दोपा थमा सुइक्‍ने चाप्‍नीनी ङा?” दे येसुमी यहूदी आन कली देंत। लूका १६:३१