Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yoni

Yoni 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na xanbi ra, Yesu yi siga Yerusalɛn taani Yahudiyane sanla nde a fe ra.
2Nba, maxadena nde yi rafalaxi Yerusalɛn taan yɛxɛɛne so dɛɛn dɛxɔn, a xili “Betesata” Heburu xuini. Gage suulun tixi na maxaden nabilinni.
3Furetɔ wuyaxi yi saxi na gagene bun ma, danxutɔne nun sankalatɔne nun lɛbutɛnne. E yi igeni maxa waxatin nan legedenma
4amasɔtɔ malekana nde yi godoma igeni waxatina nde yi, a yi a yimaxa. Furetɔɔn naxan singe na yi godo igeni, malekana igeni maxama waxatin naxan yi, na furen yi yalanma nɛn, a na findi a sifa yo ra.
5Xɛmɛna nde yi na nun naxan yi furaxi ɲɛɛ tonge saxan e nun solomasɛxɛ.
6Yesu to a to saxi na yi, a yi a kolon fa fala na xɛmɛn bata yi bu furaxi, Yesu yi a fala a xa, a naxa, “I waxi a xɔn ma, i xa kɛndɛya ba?”
7Furetɔɔn yi a yabi, a naxa, “N kanna, igeni maxan waxatin naxan yi, muxe mi n yii be naxan n nagodɛ igeni. N na kata, n xa godo a yi, muxu gbɛtɛ singe nan godoma n yɛɛ ra.”
8Yesu yi a fala a xa, a naxa, “Keli, i ya sa seen tongo, i siga.”
9Xɛmɛn yi yalan sa, a yi a sa seen tongo, a siga. Matabu Lɔxɔn nan yi a ra.
10Na ma, xɛmɛn naxan kɛndɛyaxi, Yahudiyane yi a fala na xa, e naxa, “Sariyan mi a falaxi i xa i ya sa seen tongo Matabu Lɔxɔni.”
11A yi e yabi, a naxa, “Muxun naxan n nakɛndɛyaxi, na nan a falaxi, a n xa n ma sa seen tongo, n siga.”
12E yi a maxɔdin, e naxa, “Nde na ra naxan a falaxi, a i xa i ya sa seen tongo, i siga?”
13Koni xɛmɛn naxan yi kɛndɛyaxi, na mi yi a kolon, bayo Yesu bata yi lɔ ayi yamaan yɛ.
14Na xanbi ra, Yesu yi sa a to Ala Batu Banxini, a naxa, “A mato, i bata kɛndɛya. Fata yulubin ma alogo fe gbɛtɛn nama i sɔtɔ naxan ɲaxu dangu ito ra.”
15Xɛmɛn yi siga, a sa a fala Yahudiyane xa, a naxa, a Yesu nan a rakɛndɛyaxi.
16Nayi, e yi Yesu fen yɛngɛn na, bayo a bata yi na liga Matabu Lɔxɔni.
17Nanara, Yesu yi e yabi, a naxa, “N Fafe Ala walima waxatin birin, a lan nɛn, n fan xa wali.”
18Na ma, Yahudiya kuntigine mɔn yi e yixɔdɔxɔ fɛrɛn fendeni Yesu faxa xinla ma. Amasɔtɔ a mi yi Matabu Lɔxɔn sariyan xan gbansan kalama, koni a mɔn yi a falama a a Fafe nan Ala ra, a yi a fala alo e nun Ala keden.

19Nanara, Yesu yi e yabi, a naxa, “N xa ɲɔndin fala ɛ xa. Fafana a Dii Xɛmɛn mi fefe ligɛ a yɛtɛ ma, fɔ a na a Fafe to naxan ligɛ. N Fafe Ala na naxan liga, n tan a Dii Xɛmɛn fan na nan ligama.
20Bayo a Dii Xɛmɛn nafan a ma, a yi a yita a ra a feen naxanye birin ligama. A feene yitama a ra nɛn naxanye gbo itoe xa, alogo ɛ birin xa kabɛ ne ma.
21Amasɔtɔ n Fafe Ala faxa muxune rakelima sayani kii naxan yi, a nii rakisin fi e ma, a Dii Xɛmɛn fan nii rakisin fima a waxɔn muxune ma na kii nin.
22Fafe Ala mi muxu yo a kiti bolonma koni a bata muxu makitin birin taxu a Dii Xɛmɛn na,
23alogo muxun birin xa a Dii Xɛmɛn binya, alo Fafe Ala binyaxi kii naxan yi. Muxu yo mi a Dii Xɛmɛn binya, na mi Fafan fan binyaxi naxan a xɛxi.”
24“N xa ɲɔndin fala ɛ xa, naxan yo n ma falan mɛ, a dɛnkɛlɛya n xɛ muxun ma, na habadan nii rakisin sɔtɔma nɛn. Na kanna mi yalagima, koni a bata keli sayani, a so nii rakisini.
25N xa ɲɔndin fala ɛ xa, waxatin fama, a bata a li, faxa muxune Alaa Dii Xɛmɛn xuiin namɛma nɛn. Naxanye na a mɛ, ne nii rakisin sɔtɔma nɛn.
26Bayo alo habadan nii rakisin Fafe Ala yii kii naxan yi, a bata a ragidi a Dii Xɛmɛn ma na kiini.
27A bata kiti saan sɛnbɛn fi a Dii Xɛmɛn ma, amasɔtɔ Muxuna Dii Xɛmɛn na a ra.
28Ɛ nama kabɛ ito ra, bayo waxatin fama faxa muxune birin a xuiin namɛma nɛn,
29e yi keli e gaburune kui. Naxanye fe faɲin ligaxi, ne kelima nɛn, e nii rakisin sɔtɔ. Naxanye fe ɲaxin ligaxi, ne fan kelima nɛn, e yalagi.
30N mi nɔɛ fefe ligɛ n yɛtɛ ra. N kitin sama nɛn alo n na mɛma kii naxan yi. N ma kitin mɔn tinxin bayo n mi n yɛtɛ sagoon ligama, koni fɔ n xɛ muxun sagona.”
31“Xa n tan nan n yɛtɛ sereyaan bama, ɛ mi na yatɛma ɲɔndin na.
32Koni muxu gbɛtɛ na naxan sereyaan bama n xa. N na a kolon, a sereyaan naxan bama n ma fe yi, ɲɔndin nan na ra.
33Ɛ bata xɛrane rafa Yoni ma, a seren ba ɲɔndini.
34N tan mako mi adamadiine sereyaan ma koni n na falama nɛn alogo ɛ xa kisi.
35Yoni luxi nɛn alo lɛnpu dɛgɛna ɛ tagi, a findi kɛnɛnna ra ɛ xa. Ɛ bata tin sɛwɛ a kɛnɛnna ra waxatidi bun.
36Koni sereyana n yii naxan gbo Yoni gbeen xa. N Fafe Ala wanla naxanye soxi n yii n xa e rakamali, ne a yitama nɛn a n Fafe nan n xɛxi.

37Fafe Ala naxan n xɛxi, na fan bata seren ba n xa. Ɛ munma a xuiin mɛ, ɛ mɔn munma a yɛtagin to mumɛ!
38A falan mi ɛ tan kui, amasɔtɔ ɛ mi dɛnkɛlɛyaxi a xɛraan ma.
39Ɛ kitabun fɛsɛfɛsɛma amasɔtɔ ɛ mirixi a ma, a ɛ habadan nii rakisin sɔtɔma a xɔn ma, koni na fan seren bama n tan nan xa!
40Hali na, ɛ mi tinxi fɛ n tan ma, ɛ nii rakisin sɔtɔ.”
41“N mako mi adamadiine binyen ma.
42Koni n na ɛ tan kolon. Alaa xanuntenyaan mi ɛ bɔɲɛni.
43N bata fa n Fafe Ala xinli koni ɛ mi n nasuxi. Xa muxu gbɛtɛ fa a yɛtɛ xinli, ɛ na tan nasuxuma nɛn.
44A rafan ɛ ma, ɛ xa binyen sɔtɔ ɛ bode ra koni ɛ mi kataxi ɛ yi binyen sɔtɔ Ala keden peen yii. Ɛ dɛnkɛlɛyama na yi di?
45Koni ɛ nama ɛ miri fa fala n na ɛ magima n Fafe xa nɛn. Musa nan ɛ magima, ɛ yigi saxi naxan yi.
46Xa ɛ yi laxi Musa ra nun, ɛ yi lama n tan fan na nɛn nun amasɔtɔ a bata n ma fe sɛbɛ.
47Koni xa ɛ mi laxi a fe sɛbɛxine ra, ɛ lama n ma falan na di nayi?”