Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - John

John 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nomuli, Jesus gaa hana gi Jerusalem gi tagamiami daumaha.
2Di monowai i nnelekai Hebrew bolo Bethzatha, e hoohoo gi di Bontai Siibi i Jerusalem, e tuu ai nia balanda e lima i dono gili.
3Digau magi dogologo e kiikii i hongo nia balanda aalaa, digau deegida, digau mmade nadau wae, mo digau deemee di ngalungalua. Digaula e talitali hua nia wai di monowai gi milamila,
4idimaa, hunu madagoaa hua tangada di langi o Dimaadua e haneia gi di monowai deelaa, e haga milamila nia wai. Tangada magi dela ga ulu matagidagi gi lodo nia wai ala gu ngalungalua, guu hili hua dono magi e de hilihili.
5Taane i golo, nogo magi i lodo nia ngadau e motolu maa walu.
6Jesus gu gidee a mee e moe i golo, ge Ia gu iloo bolo mee nogo magi mai i mua loo, gei Mee ga heeu, “Goe e hiihai e hagahili?”
7Taane magi ga helekai, “Meenei, dagu dangada e hagamaamaa au ai gi lodo di monowai ma ga ngalungalua. Au ga menege adu gi lodo, gei tangada gu i golo i ogu mua.”
8Jesus ga helekai, “Duu i nua, dahi aga ina do moenge, haele!”
9Gei taane deelaa gu limalima guu hili, ga dahi aga dono moenge, ga haele. Di laangi ne hai di mee deenei, la di Laangi Sabad.
10Gei digau aamua o Jew ga helekai gi tangada dela ne hagahili, “Dangi nei la di Laangi Sabad, e hai baahi gi tadau haganoho i dau dagidagi do moenge.”
11Gei mee ga helekai, “Tangada dela ne haga hili au, ne helekai mai bolo au gi dahi aga ina dogu moenge gi haele.”
12Digaula ga heeu gi mee, “Taane la koai, dela ne helekai adu bolo goe gi heia di mee deenei?”
13Gei taane dela ne haga hili le e de iloo ia Jesus. Idimaa, nia daangada dogologowaahee i di gowaa deelaa, gei Jesus guu ngala i mee.
14Nomuli, Jesus ga gidee a mee i lodo di Hale Daumaha, ga helekai, “Hagalongo, goe gu humalia, malaa, hudee heia labelaa di huaidu gi dee tale adu labelaa di mee koia e huaidu.”
15Taane deelaa gaa hana ga hagi anga gi digau aamua o Jew, bolo ma go Jesus dela ne haga hili ia.
16Malaa, digaula ga daamada ga hagahuaidu a Jesus, i Mee dela ne haga hili dana dangada i di Laangi Sabad.
17Jesus ga helekai, “Dogu Damana le e ngalua i nia madagoaa huogodoo, gei Au hogi e hai gi ngalua.”
18Nnelekai aanei guu hai digau aamua o Jew gi hiihai huoloo bolo e daaligi Jesus gii made. Hagalee bolo Mee ne oho taganoho o di Laangi Sabad la hua, mo dana helekai dela bolo God la go dono Damana. Ana helekai la guu hai Ia gi tongaadahi gi God.

19Malaa, Jesus ga helekai, “Au e hagi adu gi goodou di tonu bolo di Tama e deemee di bida hai ana mee hua i de Ia. Mee e hai hua nia mee ala e gidee Ia e hai go dono Damana. Nia mee ala e hai go Tamana, aalaa nia mee a Tama e hai.
20Idimaa, Tamana e aloho i dana Dama ge e haga modongoohia ana mee ala e hai huogodoo gi dana Dama. Gei Mee ga haga modongoohia gi Mee nia mee humalia gi nonua, gei goodou huogodoo ga goboina.
21Gadoo be Tamana dela e haga mouli aga digau mmade, ge e wanga di mouli gi digaula, di Tama hogi e wanga di mouli gi ginaadou ala e hiihai ginai e Ia.
22Tamana la hagalee hai dana hagi aga. Mee guu wanga gi dana Dama di tonu e dohu di hagi aga,
23bolo huogodoo gi hagalaamua ina Tama, be di godou hagalaamua Tamana. Be koai hua dela hagalee hagalaamua Tama, geia digi hagalaamua Tamana, dela ne hagau mai a Mee.
24“Au e hagi adu gi goodou di tonu: Digau ala e longono agu helekai ga hagadonu a Mee dela ne hagau mai Au, e hai mee gi di mouli dee odi. Digaula hagalee hagi aga, guu too gi daha mo di made, guu hula gi di mouli.
25Au e hagi adu gi goodou di tonu: Di madagoaa e dau mai, gei gu i kinei, di madagoaa digau mmade ga longono di lee o Tama a God, gei digau ala ne longono, ga mouli aga.
26Gadoo be Tamana dela go taamada o di mouli, i di ala la hua, Mee ne hai dana Dama gii hai taamada o di mouli.
27God guu wanga di mogobuna o di hagi aga gi Tama, idimaa, Mee go Tama Tangada.
28Hudee goboina gi nia mee aanei. Di madagoaa ga dau mai, digau mmade huogodoo ga longono dono lee,
29ga lloomoi gi daha mo nadau daalunga. Digau ala nogo haihai nia humalia, ga aala aga, ga mouli, gei digau ala nogo haihai nia huaidu, ga aala aga, ga hagaduadua.
30“Au e deemee di hai agu mee i dogu hiihai. Au e hagamodongoohia aga gii hai be nnelekai a God, malaa, dagu hagamodongoohia aga le e donu, idimaa, Au hagalee hai agu mee ala e hiihai ginai. E hai hua go nia mee ala e hiihai ginai a Mee dela ne hagau mai Au.
31“Maa Au ga hagamodongoohia aga hua Au, gei dagu hagamodongoohia ga hagalee gila bolo e donu.
32“Malaa, tangada i golo e hagamodongoohia aga Au, gei Au e iloo bolo ana helekai i di Au le e donu.
33Ma go John dela ne hagau ginai godou gau kae hegau, ana haga modongoohia i di Au le e donu.
34Ma hagalee hai bolo Au e hai gii hai dogu dangada haga modongoohia. Au e helekai hua i nia mee aanei, bolo gi mouli ai goodou.
35John le e hai be di malama dela e ulaula ge e maahina, gei goodou gu hiihai gu tenetene hagabalua i dono maalama.
36“Malaa, agu hagamodongoohia i golo, i baahi nua di hagamodongoohia ne hai go John: Nia mee Tamana bolo Au gi heia, aanei e hai ko Au, e haga modongoohia aga bolo Tamana la ne hagau mai Au.

37“Tamana ne hagau mai Au gu haga modongoohia aga Au labelaa. Goodou digi longono dono lee, ge digi mmada gi ono golomada.
38Goodou digi daahia nnelekai a Maa i lodo godou manawa, i godou de hagadonu Tangada dela ne hagau mai go Mee.
39Goodou e halahala gi lodo di Beebaa Dabu, idimaa, goodou e hagamaanadu bolo goodou ga gidee di mouli dee odi i lodo di maa, gei di Beebaa Dabu deenei le e helehelekai i di Au!
40Gei goodou hagalee hiihai e loomoi e hai mee gi di mouli.
41“Au hagalee hiihai gi di hagaamu o nia daangada.
42Au e iloo bolo goodou nnagadilinga daangada, godou manawa aloho i God ai.
43Au ne hanimoi i di mogobuna o dogu Damana, gei goodou digi hila mai gi di Au. Maa tangada ma gaa bida hanimoi hua i ono mogobuna, gei goodou e hila ang gi mee.
44Goodou e hiihai hua e haga hagaamu i godou mehanga, gei goodou hagalee hiihai e halahala di hagaamu mai baahi o God. Malaa e hai behee, goodou e mee di hagadonu Au?
45Hudee hagabaubau bolo ma ko Au dela e haga huaidu goodou gi dogu Damana. Moses, go mee dela go di godou hagadagadagagee, go mee dela e hagi aga godou huaidu.
46Maa nei bolo goodou ne hagadonu huoloo a Moses, gei goodou belee hagadonu Au labelaa, idimaa, nia mee a mee ne hihi la ne hihi i di Au.
47Gei maa goodou hagalee hagadonu nia mee a maa ala ne hihi, gei goodou le e hagadonu agu helekai behee?”