Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Wok Pris

Wok Pris 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na God i tokim Moses long tokim ol Israel olsem, “Ol dispela ofa bilong mekim i dai asua i bilong God stret na i tambu tru. Lo bilong dispela ofa i olsem.
2Ol i mas kilim i dai sipsip bilong dispela ofa long ples ol i save kilim ol abus bilong ofa bilong paia i kukim olgeta. Na ol i mas tromoi blut bilong sipsip long olgeta 4-pela sait bilong alta.
3Ol i mas kisim gris bilong dispela sipsip na ofaim long God long alta. Ol i mas kisim patpela tel bilong en, na gris i karamapim olgeta rop samting bilong bel.
4Na ol i mas kisim tupela namba 2 lewa wantaim gris bilong tupela, na gutpela hap bilong namba wan lewa bilong sipsip. Ol i mas kisim dispela hap bilong namba wan lewa na tupela namba 2 lewa wantaim.
5Na pris i mas kukim olgeta dispela gris long paia bilong alta, olsem ofa ol i givim long Bikpela. Dispela sipsip em i ofa bilong mekim i dai asua.
6Wanem man bilong ol lain pris i laik, em i ken kaikai dispela abus. Dispela ofa i bilong God stret na em i makim long ol pris. Olsem na ol i mas kaikai insait long banis bilong haus sel bilong God.
7“I gat wanpela lo tasol bilong ofa bilong rausim sin na ofa bilong mekim i dai asua. Olsem na pris i save ofaim abus bilong dispela tupela kain ofa, em yet i ken kisim mit bilong dispela ofa.
8Taim pris i ofaim wanpela abus bilong ofa paia i kukim olgeta, orait em yet i ken kisim skin bilong abus.
9Olsem tasol pris i ofaim wit ol i bin kukim long aven o long sospen o long praipan, em yet i ken kisim na kaikai.
10Na olgeta ofa bilong wit ol i no bin kukim, tasol ol i bin tanim wantaim wel bilong diwai oliv, em olgeta i bilong olgeta pris bilong lain Aron. Na olgeta ofa bilong plaua nating, ol tu i bilong olgeta pris. Ol i mas tilim wankain skel long wan wan pris.”
11Na God i tokim Moses long tokim ol Israel olsem, “Lo bilong ofa bilong kamap wanbel wantaim God, i olsem.
12Sapos wanpela man i laik givim tenkyu long God, na em i mekim dispela ofa bilong kamap wanbel, em i mas ofaim abus wantaim hap bret em i wokim long plaua i no gat yis. Em i ken ofaim bret em i bin wokim long plaua em i bin tanim wantaim wel bilong diwai oliv. Na sapos em i laik, em i ken ofaim ol bisket em i bin penim long wel bilong diwai oliv. Na sapos nogat, em i ken ofaim ol skon em i bin wokim long plaua em i tanim wantaim wel bilong oliv.
13Na tu em i mas kisim sampela hap bret i gat yis na ofaim wantaim dispela ofa bilong kamap wanbel wantaim Bikpela.
14Em i mas kisim wanpela hap bilong ol dispela bret samting bilong ofa, na givim long Bikpela. Ol dispela bret i bilong pris i kisim blut bilong abus bilong ofa na i tromoi long sait bilong alta.
15Ol i mas kaikai olgeta mit bilong dispela abus long de man i mekim ofa. Ol i no ken larim mit i stap inap long moningtaim long de bihain.
16“Sapos wanpela man i mekim ofa bilong kamap wanbel, bilong inapim samting em i bin promis pinis long God, o sapos em yet i laik na i givim dispela ofa long Bikpela, orait ol i mas kaikai mit bilong dispela abus long de man i mekim ofa na long de bihain.
17Na sapos ol i no pinisim long de namba 2 na i gat hap mit i stap yet long de namba 3, orait ol i mas kukim long paia, bai paia i pinisim olgeta.
18Sapos ol i kaikai mit long de namba 3 bai God i no inap kisim ofa bilong dispela man. Bai God i ting, ofa bilong en i sting nogut tru. Na husat man i kaikai dispela mit, em bai i gat asua.

19“Sapos mit bilong ofa bilong kamap wanbel i pas long samting i no klin long ai bilong God, orait ol i no ken kaikai dispela mit. Nogat. Ol i mas kukim mit olgeta long paia bai paia i pinisim tru. “Ol manmeri i klin long ai bilong God i ken kaikai mit bilong ofa bilong kamap wanbel, em tasol.
20Na sapos wanpela man i no klin na em i kaikai, orait em i no inap i stap moa insait long lain manmeri bilong Bikpela.
21Na sapos man i putim han long samting i no klin long ai bilong God, maski em i putim han long animal i no klin o long samting i kamap long bodi bilong man o meri, na bihain em i kaikai mit bilong dispela ofa, orait em i no inap i stap moa long lain manmeri bilong Bikpela.”
22Bikpela i tokim Moses
23long givim dispela tok long ol manmeri bilong Israel. Bikpela i tok olsem, “Yupela i no ken kaikai gris bilong bulmakau na sipsip na meme.
24Gris bilong wanpela bulmakau samting i dai nating, em yupela i no ken kaikai. Na tu sapos wanpela wel abus i kilim bulmakau samting, yupela i no ken kaikai gris bilong en. Tasol yupela i ken kisim dispela gris bilong mekim narapela wok. Em i orait.
25Sapos wanpela man i kaikai gris bilong bulmakau samting ol i save ofaim long Bikpela, orait em i no inap i stap moa insait long lain manmeri bilong Bikpela.
26Yupela Israel, maski yupela i stap long wanem hap, yupela i no ken kaikai ol animal na pisin wantaim blut. Dispela pasin i tambu tru.
27Man o meri i brukim dispela lo bai em i no inap i stap moa insait long lain manmeri bilong Bikpela.”
28Na Bikpela i tokim Moses
29long givim dispela tok long ol manmeri bilong Israel. Em i tok olsem, “Man i bringim abus bilong mekim ofa bilong kamap wanbel, em i mas makim hap abus bilong Bikpela stret.
30Dispela man yet i mas bringim dispela hap abus i kam bilong mekim ofa long Bikpela. Dispela hap abus bilong Bikpela i olsem, gris bilong abus na mit bilong bros. Na pris i mas ofaim long Bikpela olsem. Em i mas holim mit bilong bros long han na mekim i go i kam long ai bilong Bikpela.
31Na pris i mas kukim gris long paia bilong alta, tasol ol pris i ken kisim bros, bilong ol yet i kaikai.
32Lek long han sut bilong dispela abus, em yupela i mas givim long pris. Dispela hap bilong ofa bilong kamap wanbel
33em i bilong dispela pris i save ofaim blut na gris bilong ofa.
34Bikpela yet i kisim dispela bros na lek sut bilong abus long yupela ol manmeri bilong Israel na i givim dispela tupela hap abus long ol pris, em ol lain bilong Aron. Olsem na oltaim bihain ol pris i ken kisim dispela hap ofa.
35Dispela hap abus Bikpela i kisim bilong em yet, long ol abus yupela ol manmeri i save ofaim long em. Na Bikpela i bin makim dispela hap abus long Aron wantaim ol pikinini man bilong en long dispela de em i putim ol i stap pris.
36Long dispela de tasol Bikpela i tokim ol Israel, ol i mas givim ol pris dispela hap abus bilong ol ofa. Na ol i mas bihainim dispela lo oltaim oltaim.”

37Olgeta dispela tok em lo bilong ol ofa bilong paia i kukim olgeta, na bilong ol ofa bilong kukim wit, na bilong ol ofa bilong rausim sin, na ol ofa bilong pinisim asua, na ol ofa bilong makim man i kamap pris, na ol ofa bilong kamap wanbel wantaim God.
38Bikpela i givim ol dispela lo long Moses long maunten Sainai long taim ol Israel i stap long ples drai. Long de God i tokim ol manmeri bilong Israel ol i mas mekim ofa, em i givim ol dispela lo long ol.