Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Lewi Sɛrɛxɛdubɛ

Lewi Sɛrɛxɛdubɛ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1«Yɛtɛ ragbilen sɛrɛxɛ sɛriyɛ nan ya: Sɛrɛxɛ sɛniyɛnxi na a ra.
2Yɛtɛ ragbilen sɛrɛxɛ kɔn naxabama sɛrɛxɛ gan daaxi kɔn naxabade nɛ. A wuli xa kasan sɛrɛxɛbade sɛɛtie ma.
3A ture birin, a xuli, a ture naxan na a furingɛ sɛɛti ma,
4a gungui firinyi, e ture, nun laare naxan na a bɔɲɛ ma, na birin xa ba sɛrɛxɛ ra.
5Sɛrɛxɛdubɛ xa na birin gan sɛrɛxɛbade fari sɛrɛxɛ gan daaxi ra Alatala bɛ. Yɛtɛ ragbilen sɛrɛxɛ na a ra.
6Xɛmɛ sɛrɛxɛdubɛe nan na donma yire sɛniyɛnxi kui, barima sɛrɛxɛ sɛniyɛnxi na a ra.
7Yunubi xafari sɛrɛxɛ nun yɛtɛ ragbilen sɛrɛxɛ, e sɛriyɛ birin keren. Sɛrɛxɛdubɛ naxan na xunsare sɛrɛxɛ baxi, a tan nan na sube donma.
8Sɛrɛxɛ gan daaxi kiri fan luma sɛrɛxɛdubɛ yi ra naxan na baxi sɛrɛxɛ ra.»
9«Sansi xɔri dinxi sɛrɛxɛ naxan ganxi nun naxan gilinxi, e fan findima sɛrɛxɛdubɛ nan gbe ra, naxan e baxi sɛrɛxɛ ra.
10Sansi xɔri dinxi sɛrɛxɛ naxan mu ganxi, ture gbansan nan saxi a ma, xa na mu a ra ture mu saxi a ma, nee findima Haruna xa di birin nan gbe ra.»
11«Xanunteya sɛrɛxɛe sɛriyɛ nan ya, naxan bama n tan Alatala bɛ.
12Xa mixi nde wama tantui sɛrɛxɛ bafe, a man xa taami lɛbinitaree yailan ture ra, a nun taami xunxurie ture saxi naxee ma, nun taami xunxuri naxee ramulanxi ture ra.
13A na xanunteya sɛrɛxɛ bama tɛmui naxɛ, naxan findixi tantui sɛrɛxɛ ra, a xa taami fan ɲin lɛbini na naxan xun.
14Nde xa ba na taami mɔɔli birin na, a findi sɛrɛxɛdubɛ gbe ra, naxan xanunteya sɛrɛxɛ wuli kasanma sɛrɛxɛbade sɛɛtie ma.
15Na xanunteya sɛrɛxɛ sube donma a ba lɔxɔɛ nɛ, sese naxa lu han gɛɛsɛgɛ.»
16«Xa laayidi sɛrɛxɛ bama, xa na mu a ra sɛrɛxɛ ɲanigexi, na sube xa don a ba lɔxɔɛ nɛ, kɔnɔ xa nde sa lu a nɔma donde gɛɛsɛgɛ fan.
17Xa a dɔnxɔɛ sa lu han na fan kuye iba, na sube xa gan gbiki na xi saxan nde lɔxɔɛ ma.
18Xa mixi nde sa a yɛtɛ xa xanunteya sɛrɛxɛ sube don na xi saxan nde lɔxɔɛ ma, Ala mu a xa sɛrɛxɛ tongoma. A luma alɔ a mu sɛrɛxɛ yo baxi, barima na sube findixi se sɛniyɛntare nan na. Mixi naxan na rabama, a yunubi sɔtɔma na kui.»

19«Sɛrɛxɛ sube naxan dinma se sɛniyɛntare ra, a mu lanma na sube xa don. Fo a xa gan nɛ gbiki. Mixi sɛniyɛnxi nan nɔma na xanunteya sɛrɛxɛ sube donde,
20kɔnɔ sɛniyɛntare mu nɔma n tan Alatala xa xanunteya sɛrɛxɛ donde, a raminima nɛ Isirayila ɲama ya ma.
21Mixi naxan a bɛlɛxɛ dinma se sɛniyɛntare ra naxan kelixi adamadi ma, xa na mu a ra a bɛlɛxɛ din sube sɛniyɛntare ra, xa na mu a ra se gbɛtɛ naxan mu sɛniyɛnxi, xa na kanyi fa n tan Alatala xa xanunteya sɛrɛxɛ don, a raminima nɛ Isirayila ɲama ya ma.»
22Alatala naxa a masen Annabi Munsa bɛ,
23«A fala Isirayilakae bɛ, ‹Wo naxa ninge, yɛxɛɛ, nun si ture don.
24Wo nɔma xuruse ture rawalide alɔ wo wama a xɔn ma ki naxɛ xa a faxa a yɛtɛ ma, xa na mu a ra sube xaaɲɛ nde naxa a faxa, kɔnɔ wo mu nɔma a donde.
25Naxan yo ture donma, naxan nɔma rawalide sɛrɛxɛ gan daaxi ra n tan Alatala bɛ, na kanyi raminima nɛ Isirayila ɲama ya ma.
26Wo man mu lanma wo xa xɔni wuli, xa na mu a ra xuruse wuli yo min yire birin wo na dɛnnaxɛ.
27Naxan yo wuli minma, na kanyi raminima nɛ Isirayila ɲama ya ma.›»
28Alatala naxa a masen Annabi Munsa bɛ,
29«A fala Isirayilakae bɛ, ‹Naxan xanunteya sɛrɛxɛ bama n tan Alatala bɛ, a xa n tan Alatala gbe fi n ma.
30A xa na xuruse ture nun a sisi xanin n tan Alatala yire alako a xa gan tɛ ra n tan Alatala bɛ. A lanma a xa na xuruse sisi lintan n tan Alatala ya i a masenfe ra n bɛ, na findixi n tan nan gbe ra.
31Sɛrɛxɛdubɛ xa na ture gan sɛrɛxɛbade fari. Na xuruse kanke luma Haruna nun a xa die nan bɛ.
32Wo xa xanunteya sɛrɛxɛe kui, wo man xa xuruse yirefanyi tabe fi sɛrɛxɛdubɛ ma.
33Xuruse yirefanyi tabe xa findi sɛrɛxɛdubɛ nan gbe ra naxan bara wuli nun ture ba xanunteya sɛrɛxɛ ra.
34N bara natɛ tongo naxan mu kanama abadan, Isirayilakae xa xanunteya sɛrɛxɛe kui, e xuruse kanke naxan lintanxi n tan Ala ya i, a nun xuruse yirefanyi tabe e naxan baxi, na birin xa findi sɛrɛxɛdubɛ Haruna nun a xa die gbe ra.
35Kabi Haruna nun a xa die findi n tan Ala xa sɛrɛxɛdubɛe ra, e na nan sɔtɔma n tan Alatala xa sɛrɛxɛ gan daaxie ya ma.
36E to findi sɛrɛxɛdubɛe ra, n tan Alatala naxa na yaamari fi Isirayilakae ma. Yaamari na a ra naxan mu kanama abadan.›»

37Sɛriyɛ nan na ki sɛrɛxɛe xa fe ra, sɛrɛxɛ gan daaxi, sansi xɔri dinxi sɛrɛxɛ, yunubi xafari sɛrɛxɛ, yɛtɛ ragbilen sɛrɛxɛ, sɛrɛxɛdubɛ ti sɛrɛxɛ, nun xanunteya sɛrɛxɛ.
38Alatala nu bara na birin masen Annabi Munsa bɛ Turusinina geya fari a to Isirayilakae yamari e xa fa sɛrɛxɛe ra Turusinina gbengberenyi ma.