Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO

LEVITIKO 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Sinai Ororo dekenai Mose dekenai ia hereva, ia gwau,
2“Israela taudia do oi hamaoroa, do oi gwau: Umui dekenai lau henia tano dekenai do umui ginidae neganai, umui ese Lohiabada hanamoa totona lagani namba 7 ibounai emui uhe do umui hadoa lasi.
3Lagani 6 lalonai emui uhe do umui hadoa, bona lagani 6 lalonai emui vain audia do umui utua, ena huahua do idia momo totona, huahua danu do umui haboua.
4“To lagani namba 7 be tano ena lagani-ani negana, lagani-ani helagana Lohiabada ena. Emui tano dekenai uhe do umui hadoa lasi, bona emui vain audia do umui utua lasi.
5Unai lagani namba 7 lalonai danu emui uiti o koni, sibona idia tubu kava gaudia do umui utua bona haboua lasi, bona emui vain audia umui utua lasi gaudia edia huahua danu do umui haboua lasi, badina tano ena lagani-ani helagana be unai.
6“Uhe do umui hadoa lasi, to unai lagani namba 7 lalonai, sibona ia vara aniani do umui ania diba, emui hesiai taudia, emui gaukara taudia, bona umui danu idia noho idau taudia ese danu do idia ania.
7Emui boromakau bona ubua gaudia, bona emui tano dekenai noho dagedage gaudia ese danu unai tano ena anina idia ania diba.”
8Ma Lohiabada ia hereva, ia gwau, “Lagani 7 be nega 7 do oi duahia. Inai be ibounai lagani 49.
9Vadaeni unai murinai, lagani namba 50 ena hua namba 7 bona dina namba 10, Kara Dika Ena Davana Karaia Dinana dekenai kibi do umui hiriria. Io, tau ta do oi siaia loaloa, emui tano ibounai dekenai kibi do ia hiriria.
10“Inai dala dekenai umui ese lagani namba 50 do umui hahelagaia. Unai lagani lalonai, emui tano lalonai noho guia taudia ibounai, be do umui ruhaia. Inai lagani ena lalonai danu taunimanima ibounai ese edia tano korikori, bona edia iduhu korikori dekenai do idia giroa lou. Inai lagani ena ladana be Iubili.
11“Lagani namba 50 lalonai emui tano do umui hadoa lasi, bona sibona do ia tubu gauna do umui utua lasi. Emui vain edia rigi danu do umui utua lasi, bona vain huahua do umui haboua lasi.
12Badina be Iubili Lagani be helaga umui dekenai. Tano ena anina be dina ta ta do umui abia, do umui ania, to utua haboua lasi.
13“Iubili Lagani lalonai, umui hoia lao vadaeni tano be do umui abia lou.
14Unai dainai oiemu tano oiemu badibadina dekenai ia noho Israela tauna dekenai oi hoia lao, o oi hoia mai neganai, do oi koia lasi, ia ese danu oi do ia koia lasi.
15“Oiemu badibadinai tauna ena tano oi hoia neganai, do oi laloa, Iubili ena murinai lagani hida idia lao vadaeni, bona ia ese danu do ia laloa tano ena anina utua negadia hida idia noho ela bona Iubili.
16Bema lagani momo idia noho ela bona Iubili, tano ena davana be do ia bada, to bema lagani momo lasi idia noho, tano ena davana be maragi. Badina oi hoia gauna korikori be tano ena anina utua negadia sibona.
17“Umui ruaosi ta ta dekenai do umui koia lasi, to emui Dirava dekenai do umui gari, badina lau be Lohiabada, emui Dirava.
18“Unai dainai, lau Lohiabada egu taravatu bona egu oda ibounai do umui kamonai henia, unai neganai emui noho be do ia namo emui tano dekenai.

19“Tano ese iena anina do ia havaraia. Bona umui ese tano ena aniani do umui ania, do umui boga kunu, bona do umui noho namonamo.
20“To sedira do umui nanadaia, do umui gwau, ‘Lagani namba 7 lalonai dahaka do ita ania, badina tano do ita hadoa lasi, bona anina do ita utua lasi?’
21“Lau Lohiabada ese lagani namba 6 lalonai tano do lau hanamoa. Vadaeni lagani namba 6 lalonai, tano be anina bada do ia havaraia, bona unai do umui utua haboua aniani be lagani rua edia aniani hegeregerena.
22“Vadaeni lagani namba 8 lalonai, emui uhe ma umui hadoa neganai, umui ese lagani namba 6 ena aniani do umui ania noho, bona emui aniani be do ia hegeregere ela bona lagani namba 8 ena anina do umui utua negana.
23“Emui tano umui hoia lao, ia ore vadaeni, be umui karaia diba lasi, badina umui ese umui biagua momokani lasi, ia be Dirava ena. Umui ese tano dekenai umui noho, be vadivadi taudia bamona umui noho sibona, badina tano be Dirava ena.
24“Umui hoia mai tanodia ibounai be edia biagudia gunadia ese idia hoia lou diba, bema idia ura neganai.
25“Bema umui ta ia ogogami, bona unai dainai iena tano ia hoia lao neganai, unai ogogami tauna ena varavara korikori tauna ta ese unai tano davana do ia karaia, vadaeni do ia hoia lou.
26Bema unai ogogami tauna be mai ena varavara lasi, do ia hoia lou totona, sedira gabeai ia sibona be mai ena moni hegeregerena do ia hoia.
27Unai neganai ia ese do ia duahia, lagani hida idia lao vadaeni ia ese ia hoia, bona tano anina utua negadia hida idia do noho ela bona Iubili, vadaeni unai taboro edia davana hegeregerena do ia henia lou, bona iena tano ma do ia abia lou.
28“To bema iena moni be hegeregere lasi, bona ia abia lou diba lasi, ia hoia tauna ese tano do ia birulaia noho ela bona Iubili Lagani. Unai neganai tano ena biaguna korikori ese iena tano do ia abia lou, davana lasi.
29“Hanua mai ena magu lalonai bema tau ta ese iena ruma do ia hoia lao, moni davana, ia ese davana do ia henia lou, bona iena ruma ia abia lou diba, ela bona lagani ta do ia ore. Lagani ta lalonai ia hoia lou diba.
30“To bema lagani ta lalonai ia abia lou lasi, unai ruma be ia dekena amo ia hoia tauna ena ruma korikori do ia lao, iena natuna bona tubuna taudia danu edia. Bona unai ruma be Iubili Lagani dekenai biaguna gunana ese ia abia lou diba lasi.
31“To hanua maragidia, mai edia magu lasi hanua lalonai ruma idia hoia, be tano idia hoia hegeregerena, ruma edia biaguna korikori taudia ese edia ruma idia hoia lou diba, bona Iubili Lagani lalonai unai ruma be edia biagudia korikori ese do idia abia lou.
32“To Levi taudia edia hanua dekenai, Levi taudia ese edia ruma idia hoia lou diba, lagani ibounai lalonai.
33Bona Levi tauna ta, bema iena ruma ia hoia lou lasi, ia be Iubili Lagani dekenai do ia abia lou. Badina be Levi taudia edia hanua rumadia be edia ruma korikori, Israela taudia edia huanai.
34“To Levi hanuadia idia hagegea tano ibounai be haida ese do idia hoia diba lasi. Unai be Levi taudia edia tano korikori ela bona hanaihanai.
35“Bema oiemu bese tamona Israela tauna ta umui emui huanai ia noho, be ia ogogami, iena aniani abia dalana be lasi, oi ese do oi ubua, laolao tauna o vadivadi tauna bamona.
36“Moni o kohu be ia dekena amo do oi abia lasi, to oiemu Dirava do oi gari henia, bona oiemu varavara Israela tauna do oi hamauria, emui huana dekenai.

37“Bema moni oi heniatorehai neganai, mai atoa kau moni danu do oi abia lou lasi, bona aniani be ia dekenai oi hoia neganai, profit moni do oi abia lasi.
38“Lau inai Lohiabada, emui Dirava, Aigupito tano dekena amo umui lau hakaua mai. Inai bamona lau karaia, Kanana tano umui dekenai do lau henia totona, bona emui Dirava do lau lao totona.
39“Bema oiemu bese tamona Israela tauna ta, umui emui huanai ia noho, be ia ogogami, bona oi dekenai sibona ia hoia neganai, hesiai mai guia danu tauna dekenai oi karaia bamona, be ia dekenai do oi karaia lasi.
40Ia be oi dekenai do ia noho, oiemu gaukara tauna mai davana, bona oi dekenai do ia gaukara noho, ela bona Iubili Lagani ia ginidae negana.
41Unai neganai ia bona iena natuna ibounai be do oi ruhaia, bona iena iduhu dekenai do idia giroa lou, iena iduhu taudia edia tano dekenai.
42“Israela taudia be Lohiabada ena hesiai taudia mai guia danu, bona ia ese Aigupito dekena amo ia hakaudia mai. Idia be hesiai mai guia danu gaukara totona do umui hoidia lasi.
43Do umui dagedage henidia lasi, to emui Dirava do umui gari henia.
44Bema hesiai taudia mai guia danu umui ura hoia neganai, idau bese taudia dekena amo do umui hoidia.
45“Umui emui huanai idia noho idau bese taudia do umui hoia diba. Inai bamona maragidia, emui tano dekenai idia vara taudia be do umui biagua diba.
46Umui emui murinai, emui natudia tau, ese unai hesiai taudia do idia abia, bona unai hesiai taudia ese edia hesiai gaukara do idia karaia, edia mauri dinadia ibounai lalonai. To umui ese emui bese tamona Israela taudia be do umui dagedage henidia lasi.
47“Sedira umui emui huanai ia noho idau bese tauna ta be mai ena kohu momo, to emui bese tamona Israela tauna be ogogami dainai sibona ia hoia unai kohu momo tauna o iena bese ta dekenai.
48Unai neganai unai Israela ogogami tauna ena tadikakana ese ia hoia lou diba,
49o iena tamana maragi ese, o iena varavara tauna ta ese, o ia sibona moni do ia davaria neganai, be ia sibona ena mauri do ia hoia lou diba.
50“Ia bona ia hoia tauna ese lagani do idia duahia, sibona ia hoia lagani ela bona Iubili Lagani be lagani hida. Vadaeni sibona do ia hoia lou ena davana be unai lagani ena namba hegeregerena, bona gaukara davana be hesiai tauna mai davana ta ena davana hegeregerena.
51“Bema lagani momo idia do noho ela bona Iubili Lagani, sibona do ia ruhaia iena biaguna dekena amo ena davana be bada.
52To bema lagani momo lasi idia do noho ela bona Iubili Lagani, sibona do ia ruhaia ena davana be maragi.
53Unai idau bese biaguna ese iena Israela hesiai tauna do ia dagedage henia lasi, bona iena gaukara davana be lagani ta ta do ia henia namonamo.
54“Bema inai Israela hesiai tauna, sibona ia hoia tauna, be idia ruhaia guna lasi, ia be Iubili Lagani lalonai do idia ruhaia, ia bona iena natuna ibounai danu.

55“Israela taudia be hesiai gaukara mai guia danu do idia karaia daudau lasi, badina be Israela taudia be Lohiabada ena hesiai mai guia taudia. Lohiabada ese Aigupito tano dekena amo ia mailaidia. Lau Lohiabada be umui Israela taudia emui Dirava.”