Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - लेवी

लेवी 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु परमप्रभु यावेमी सीनै डांडामी मोसा कली
2“गे इस्राएली आन कली ‘गेपुकी गो इन कली गेशो रागीमी जाक्‍दीन्‍नी नोले मेको रागी यो परमप्रभु यावे आ नेंमी नांइसीचा माल्‍ब।
3गे ६ बर्स सम्‍म आंम रूम मार मार शोक्‍चा ख्रुम्‍चा माल्‍नीनी। ६ बर्स सम्‍म इन अङगुर रू ङा बोट आन मसिश्‍शो राशी ख्रोइश्‍शा ताइक्‍चा माल्‍नीनी। मिनु मेको आ अङगुर खुप्‍चा माल्‍नीनी। प्रस्‍थान २३:१०-११
4तन्‍न ७ बर्सम रू नेल्‍ले परमप्रभु यावे आ बर्सम नाइक्‍चा माल्‍ब। गेपुकीमी ७ बर्सम इन रूम मारेइ मशोक्‍चा मख्रुम्‍चा। मिनु अङगुर बोट आ फल मसिप्‍ब राशी यो मख्रोतीन।
5इन रूमी आंमा वाशो मारेइ मारेइ खुप्‍चा मदुम्‍ब। मख्रोइश्‍शो अङगुर बोट आ फल खुप्‍चा मदुम्‍ब। मेको रू कली थम नांइसीतीक बर्स दुम्‍चा माल्‍ब।
6मेको रू नांइसे ना आंमा सिश्‍शो मारेइ मारेइ जने चाप्‍नीनी। मिनु इन वाइलीम वाइल नु गे नु बाक्‍ब इन थाप्‍शो गेय पाइबपुकीमी जने चाप्‍नीमी।
7मेको रूमी वाशो, इन बस्‍तु भाव नु ब्‍वाकी ङा जन्‍तु आन कली ब्‍वतीक दुम्‍ब।
8मिनु गेपुकीमी ७ नाइक्‍तीक बर्स मानेनी नोले, मिनु ४९ बर्स दुम्‍बा,
9मिनु ७ महिना ङा १० नाक्‍ती पाप क्‍याम्‍तीक नाक्‍त बाक्‍ब। मेको नाक्‍ती इन रागी नेल्‍लेमी तुराही ताप्‍पाइक्‍चा माल्‍नीनी। लेवी २३:२७
10मिनु ५० ङा बर्स परमप्रभु यावे आ बर्स बाक्‍ब। मिनु गे रागी ङा मुर नेल्‍ल आन कली आन ङोंइती ङा अधिकार लेंशा ताइनीम, दे नेंपाइक्‍चा माल्‍नीनी। मेको इन कली प्रोंइतीक बर्स बाक्‍ब। मिनु मुर नेल्‍ल आन आन खिं नु आन आन बाक्‍तीक लेन्‍ने चाप्‍नीम। यसैया ६१:२; लूका ४:१९
11मेको ५० बर्स इन कली ङोंइती ङा खोदेंशो पा लेंशा सेल्‍तीक बर्स बाक्‍ब। मेको बर्स गेपुकीमी मारेइ मशोक्‍कीन, मख्रुमीन। आंमा वाशो बाली नाली मरुप्‍चा। अङगुर बोट आन ममुंइशो राशीम सिश्शो अङगुर मखुप्‍चा।
12मारदे हना मेको प्रोंइतीक बर्स बाक्‍ब। मेको परमप्रभु यावे आ बर्स दुम्‍ब। गेपुकीमी रूम आंमा वाशो, आंमा सिश्‍शो ला जने।
13मेको प्रोंइतीक बर्समी मुर नेल्‍ल आन आन रू नु खिं लेत्‍चा माल्‍नीम।
14मिनु आंम नेक्‍था ङा मुर नु ग्‍याप्‍तीक लेयतीक गेय पनीनु, मठगेपामुने। १ थिस्‍सलोनिकी ४:६
15गे इन नेक्‍था ङा मुर रे रू का ग्‍याप्‍तीवी हना, मेको प्रोंइतीक बर्स जाक्‍चा गिश बर्स लीनीम, दे हिक्‍शा ला ग्‍यापीन।
16गिश बर्स लीनीमी मेको कोव़शा गेपुकीमी आ क्‍येट बारपाइक्‍चा माल्‍नीनी। मिनु इच्‍का बर्स ला लीतेक्‍म हना, क्‍येट तोक्‍चा माल्‍नीनी। मारदे हना अन्‍न खुप्‍तीक बर्स कोव़शा, मेको रू लेयशो बाक्‍ब।
17गेपुकी आंम आंमा मठगेपामुने। तन्‍न परमप्रभु क्‍येङा हिनीन। मारदे हना गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ।
18गेपुकीमी आं फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ तुइश्‍शा पचा माल्‍नीनी। आ पावो, दे अरेशो लोव़ टिने। मोपा ला गे मेको रागीमी रिम्‍शो पा बाक्‍ने चाप्‍नीनी। लेवी २६:५; १राजा ५:५

19मिनु रागीमी अन्‍न ग्रेल्‍ब। गेपुकी जचा तूचाम श्‍येत मजाइनीनी। मिनु मेको रागीमी महिंथु थुं नाइश्‍शा बाक्‍चा ताइनीनी।
20गेपुकीमी अन्‍न मशोक्‍थु मखुप्‍थु ७ बर्सम चहिं गो मार जाइनीकी, दे देंतीनी हना,
21गो ६ बर्सम इन कली आं आसीक गेनन्‍नी। मिनु रागीम बर्स सां सम्‍म शुश अन्‍न ग्रेल्‍पाइक्‍नुङ। ब्‍यवस्‍था २८:८
22गेपुकीमी ८ बर्सम ख्रुम्‍नीनु, गे माइत अन्‍न रे जाइनीनी। ९ बर्सम नक बाली नाली ममीम सम्‍म गे माइतन जाइनीनी।
23मिनु इन गे रू गेना हना यो कली लेयने मचाप्‍नीनी। मारदे हना मेको रागी आं के बाक्‍ब। गेपुकी गे आं के वाइल नु बुम्‍था पाइब खोदेंशो बाक्‍नीनी। भजन संग्रह ३९:१३
24इन ग्‍याप्‍शो अधिकारम पिशो रू लेंशा लेत्‍चा माल्‍नीनी।
25सुइ इन मुर प्रुङग दुम्‍तीके आन रू लेयचा माल्‍तेक्‍म हना, मेको आ नेक्‍था ङा मुर जाक्‍शा, मेको लेश्‍शा ग्‍याप्‍पाइक्‍चा माल्‍ब। रूथ ४:३-४
26तन्‍न मो पाइब सुइ मबाक्‍तेक्‍म हना, नोले मेको आंमान क्‍येट थीब दुम्‍शा, लेश्‍शा आंमा ग्‍याप्‍चा माल्‍ब।
27मेकोमी मेको लेयशो गिश बर्स दुम्‍मे, मेको हिक्‍चा माल्‍ब। मिनु सु कली लेयशो बाक्‍मे, मेको लीशो बर्स ङा खुप्‍‍तीक अन्‍न ङा क्‍येट गेचा माल्‍ब। मिनु मेको मुर आ रू लेंशा मेको केन दुम्‍ब।
28तन्‍न आंमा लेन्‍ने मचाप्‍तु हना, मेको रू ग्‍याप्‍ब मुर नु बाक्‍ब। मिनु रू ग्‍याप्‍बमी प्रोंइतीक बर्सम लेत्‍चा माल्‍ब।
29मिनु सुइमी गारो हिरशो सहर आगा ङा खिं लेयतु हना, लेयशो बर्स का सम्‍म मेकोमी मेको आ खिं लेन्‍ने चाप्‍ब। मेको कली मेको अधिकार बर्स का सम्‍म बाक्‍ब।
30तन्‍न बर्स काम यो मेको लेन्‍ने मचाप्‍तु हना, ग्‍याप्‍ब नु आ खिं ङा मुर आन कली मेको खिं आन शोंप दुम्‍ब। प्रोंइतीक बर्सम यो मेको लेश्‍शा गेचा ममाल्‍ब।
31तन्‍न गारो महिरशो बाक्‍तीके ङा खिंपुकी चहिं रूपुकी खोदेंशो पा पचा माल्‍ब। मेको लेन्‍ने चाप्‍नीम। मिनु प्रोंइतीक बर्सम लेश्‍शा गेचा माल्‍नीम।
32मिनु लेवी आन सहरमी बाक्‍शो खिं चहिं मेकोपुकीमी आंम खिं गेना हना यो लेन्‍ने चाप्‍नीम। गन्‍ती ३५:२-५
33लेवी आन सहरम बाक्‍शो लेयशो खिं अरु लेवीम लेन्‍ने मचाप्‍तेक्‍म हना, प्रोंइतीक बर्समी मेको खिं लेश्‍शा, मेको कली गेचा माल्‍ब। मारदे हना लेवी आन सहरम बाक्‍शो खिं इस्राएली आन दातेमी लेवी आन शोंप बाक्‍नीम।
34मेको आन सहर क्‍येङा लाङगाम बाक्‍शो रूपुकी लेयचा मताइनीम। मारदे हना मेको आन गेना हना यो लीब शोंप बाक्‍नीम।
35मिनु इन इस्राएली लोक्‍ब का शुश प्रुङग दुम्‍शा, पने जने मचाप्‍तु हना, गेपुकीमी मेको कली अर्को रागी ङा मुर खोदेंशो पा वारच पचा माल्‍नीनी। मिनु मेको गेपुकी नु बाक्‍ने चबल।
36मिनु गे मेको कली जेर गेनीनु, आ चाइक्‍ब मताक्‍कीन। गे इन परमप्रभु क्‍येङा हिनीन। मिनु इन लोक्‍ब कली गे नु बाक्‍चा गेन। प्रस्‍थान २२:२४; ब्‍यवस्‍था २३:२०

37गेपुकीमी मेको कली क्‍येट गेतीकेमी चाइक्‍ब मताक्‍कीन। मिनु मेको कली जचा थोव़क गेशा, मेको आ क्‍येङा शुश मलेप्‍पाइक्‍तीन।
38गो इन परमप्रभु दुम्‍चा नु इन कली कनान रागी गेचा, दे इन कली इजीप्‍त रागी रे ग्रुंइशा, एक चाक्‍ब, गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ।
39मिनु गे इन इस्राएली लोक्‍ब शुश प्रुङग दुम्‍शा, आंमा इन कली लेयसाक्‍म हना, मेको आन कली वाइल खोदेंशो पा गेय मपपतीन। प्रस्‍थान २१:२
40मिनु गेपुकीमी मेको कली थाप्‍शो गेय पाइब कि अर्को रागी ङा गेय पाइब खोदेंशो पा बाक्‍चा गेने। मिनु मेको प्रोंइतीक बर्स सम्‍म गेपुकी नु बाक्‍शा इन गेय पाइब दुम्‍ब।
41मिनु नोले मेकोपुकी नु आन तमी तौ गे इन बाक्‍तीक रे लशा, आन खिं ङा मुर नु आन बाक्‍तीक लेम्‍मल।
42मारदे हना मेकोपुकी गो इजीप्‍त रे ग्रुंइशा चाक्‍शो आं गेय पाइबपुकी बाक्‍नीम। मेको आन कली वाइलीम वाइल खोदेंशो पा लेयचा मदुम्‍ब।
43मिनु गेपुकीमी मेको आन कली शुश अरेशा श्‍येत मगेन। इन परमप्रभु कली तशा हिनीन। प्रस्‍थान २१:२०-२१
44मिनु गेपुकीमी इन वाइलीम वाइल चहिं एर ओंथ ङा अर्को रागी ङा मुर रे ग्‍याप्‍चा माल्‍नीनी।
45गेपुकी नु बाक्‍ब अर्को रागी ङा मुरपुकी नु इन रागीम जरमेशो मेको आन खिं ङा मुर रे ग्‍याप्‍शा, इन के सेल्‍ने चाप्‍नीनी।
46गे मेको आन कली आंम तौ चच आंम वाइलीम वाइल दुम्‍चा कली ग्‍याप्‍शा वोइक्‍ने चाप्‍नीनी। गे मेको आन कली वाइलीम वाइल खोदेंशो पा दिप्‍शा गेय पपाइक्‍ने चाप्‍नीनी। तन्‍न आंम लोक्‍ब इस्राएली आन कली मोपा श्‍येत गेशा दिप्‍ने मचाप्‍नीनी।
47मिनु इन दातेमी बाक्‍ब अर्को रागी ङा मुर क्‍येट थीब दुम्‍त हना नु सुइ इन लोक्‍ब श्‍येत जशा, प्रुङग दुम्‍शा, मेको आंम कली कि आ खिं ङा मुर कली लेयसाक्‍व हना,
48मेको लेयसे नोले आ लोक्‍बपुकीमी मेको कली लेन्‍ने चाप्‍नीम। मेको आ लोक्‍ब कामी मेको कली लेन्‍ने चाप्‍ब।
49मेको आ आफ आ लोक्‍ब, आं लोक्‍ब नु सुइ आ नेक्‍था ङा मुरुमी मेको कली लेन्‍ने चाप्‍ब। मेको नोले शुश क्‍येट थीब दुम्‍त हना, आंमा थाप्‍शा ग्रूने चाप्‍ब।
50मेको मुरुमी आ अर्को रागी ङा ठेयब मुर कली लेयसीशो बर्स रे प्रोंइतीक बर्स सम्‍म हिक्‍शा, आ गेय पतीक लीशो बर्स कली जेला तशो खोदेंशो पा हिक्‍चा माल्‍ब। मिनु लीशो बर्सम ततीके जेला ङा क्‍येट हिक्‍शा थाप्‍चा माल्‍ब।
51मिनु शुश बर्स लीमेनु, आंमा लेयसीशो मुरुमी मेको गेय मपशो नेल्‍ल बर्स हिक्‍शा, मेको कली गारचा ङा पा थाप्‍चा माल्‍ब।
52मिनु मेको प्रोंइतीक बर्स सम्‍म का निक्‍शी बर्स ला लीतेक्‍म हना, मेकोमी जेला तशो खोदेंशो पा का निक्‍शी बर्स ङा गारचा ङा पा प्रोंइतीक बर्स सम्‍म क्‍येट थाप्‍चा माल्‍ब।
53मिनु मेको अर्को रागी ङा ठेयब मुरुमी आंमा लेयसीशो इस्राएली कली बर्स का कली जेला ताक्‍शा गेय पाइब खोदेंशो पा रिम्‍शो पचा माल्‍ब। मेको कली वाइलीम वाइल कली खोदेंशो पचा मदुम्‍ब। लेवी २५:४३
54मोपा यो मेको मुर प्रोंइचा मपुंइसाक्‍व हना, रिम्‍शा। मेको नु आ खिं ङा मुर प्रोंइतीक बर्सम ला लचा ताइनीम।

55मारदे हना इस्राएलीपुकी आं गेय पाइब बाक्‍नीम। गो मेको आन कली इजीप्‍त रागी रे ग्रुंइशा चाक्‍ताक्‍मी। गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ’ दे शेंदो” दे परमप्रभु यावेमी देंत।