Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO

LEVITIKO 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dina ta Arona ena natuna ruaosi ese boubou, helaga lasi gauna Lohiabada ena vairanai dekenai idia atoa. Unai dainai ruaosi idia mase. Unai murinai Lohiabada ese Mose dekenai ia hereva, ia gwau,
2“Oiemu kakana Arona do oi hamaoroa, ia be nega ibounai Helaga Herea Gabuna, koua dabua helagana murinai gabuna do ia vareai lasi. To lau ese lau gwauraia negana sibona do ia vareai. Badina lau be ori lalonai lau hedinarai noho, Taravatu Maua ena koua gauna ena atai dekenai. Bema unai Gabu ia vareai kava neganai do lau alaia mase.
3“To Arona be Helaga Herea Gabuna ia raka vareai neganai, ia be inai bamona do ia karaia: Boromakau ena natuna tau ta do ia mailaia, kara dika kokia boubouna totona. Bona mamoe tau ta do ia mailaia, ia gabua boubouna totona.”
4Ma Lohiabada ia hadibaia, ia gwau, “Arona be Helaga Herea Gabuna do ia raka vareai gwauraia neganai, do ia digu namonamo, bona hahelagaia tauna ena dabua korikori do ia karaia. Gaudia be inai: Kouti helagana, piripou, gaba gauna, bona kwara gauna, ibounai dabua namo herea gaudia.
5“Bona Israela taudia ese boubou gaudia Arona dekenai do idia henia, boubou helaga do ia karaia totona, gaudia be inai: Nani tau rua, kara dika kokia boubouna totona. Bona mamoe tau tamona, ia gabua boubouna totona.
6“Arona ese sibona ena kara dika totona bona iena famili totona boromakau ta do ia alaia, do ia bouboulaia.
7Unai murinai ia ese unai nani tau ruaosi do ia abia, Lohiabada ena vairana dekenai do ia atodia, Palai Dubu ena iduara dekenai.
8Vadaeni Arona ese nadi rua do ia abia, ta do ia makaia, Lohiabada ena, ta do ia makaia, Asasele ena, bona idia ta do ia abia hidi laki dekenai.
9Vadaeni nani tau ta, laki dekenai ia davaria gauna, be Lohiabada ena, Arona ese do ia alaia mase, kara dika kokia boubouna totona.
10To nani tau iharuana, laki dekenai ia davaria, be Asasele ena, Arona ese do ia alaia lasi. Arona be unai nani mai mauri danu do ia hakaua Lohiabada ena vairana dekenai. Unai murinai Asasele ena nani be taunimanima noho lasi gabuna dekenai do ia siaia lao, taunimanima edia kara dika do ia kokia totona. Asasele ena nani be taunimanima noho lasi gabuna dekenai do ia noho.
11“Arona be inai bamona do ia karaia danu: Boromakau tau be boubou totona do ia alaia mase, ia sibona ena kara dika dainai, bona iena famili taudia edia kara dika dainai.
12Unai murinai Arona ese boubou patana ena lahi dekena amo gida do ia abia, auri kapusi dekenai do ia udaia, ela bona unai auri kapusi ia honu. Bona muramura mai bonana, ia hamakohia maragimaragi gauna, be iena imana dekenai do ia abia, Helaga Herea Gabuna lalonai do ia abia vareai.
13Vadaeni unai muramura mai bonana be gida latanai do ia bubua, Lohiabada ena vairanai, ela bona muramura mai bonana ena kwalahuna ese Taravatu Maua ena koua gauna do ia koua momokani, Arona ese do ia itaia bona mase garina. (Unai Maua lalonai be Taravatu Nadidia idia noho.)
14Unai neganai Arona ese boromakau ena rarana sisina do ia abia, bona iena imana kwakikwakina dekena amo unai rara be Taravatu Maua ena koua gauna ena latanai, dina daekau ena kahanai do ia negea. Maua ena vairana kahanai danu do ia negea, nega 7.
15“Unai murinai Arona ese taunimanima edia kara dika kokia boubouna ena nani do ia alaia mase. Unai nani ena rarana be Helaga Herea Gabuna lalonai do ia abia vareai. Bona unai rara be Taravatu Maua ena koua gauna ena latanai bona ena vairanai do ia negea, boromakau ena rarana ia negea hegeregerena.
16Inai dala dekenai Arona ese Helaga Herea Gabuna do ia hagoevaia, Israela taudia edia miro bona edia kara dika dainai. “Oibe, unai bamona be Palai Dubu do ia hagoevaia, badina be Palai Dubu be kamepa ena huanai momokani ia noho, miro taudia edia noho gabuna.
17Unai hagoevaia kara neganai, tau ta ese Palai Dubu do ia raka vareai lasi, Arona sibona. Arona ese Helaga Herea Gabuna hagoevaia totona do ia raka vareai, bona ia sibona, iena famili, bona Israela taudia ibounai hagoevaia totona gaukara do ia karaia haorea. Unai murinai sibona, be taunimanima ma do idia raka vareai diba.
18Helaga Herea Gabuna ia rakatania murinai, Arona ese boubou patana do ia hagoevaia, Lohiabada ena vairanai. Arona ese boromakau ena rarana sisina bona nani ena rarana sisina do ia abia, boubou patana ena doana ibounai rara dekena amo do ia dahua.

19Bona iena imana kwakikwakina dekenai unai rara be boubou patana dekenai do ia negea, nega 7. Inai dala dekenai Arona ese boubou patana do ia hagoevaia, Israela taudia edia kara dika dekena amo, bona do ia hahelagaia danu.
20“Helaga Herea Gabuna bona Palai Dubu bona boubou patana ia hagoevaia murinai Arona ese nani, mauri gauna, Asasele dekenai ia abia hidi gauna, be Lohiabada dekenai do ia henia.
21Arona ese iena imana ruaosi nani ena kwarana dekenai do ia atoa, bona Israela edia kara dika ibounai, bona edia kara kerere ibounai do ia gwauraia hedinarai. Unai dika ibounai be nani ena kwarana latanai do ia atoa. Vadaeni taunimanima idia noho lasi gabuna dekenai unai nani do ia siaia lao. Tau ta unai gaukara totona idia abia hidi tauna ese unai nani do ia hakaua lao, bona taunimanima lasi gabuna dekenai do ia ruhaia.
22“Inai nani ese Israela taudia edia kara dika ibounai taunimanima lasi gabuna dekenai do ia huaia lao, ia boio.
23“Unai murinai Arona be Palai Dubu lalonai ma do ia raka vareai, dabua namo herea, Helaga Herea Gabunai ia raka vareai neganai ia karaia gaudia, do ia kokia, Palai Dubu lalonai do ia rakatania.
24Vadaeni gabu helagana ta dekenai do ia digu. Unai murinai sibona ena dabua ma do ia karaia lou, vadaeni murimurina dekenai do ia mai. Unai neganai ia sibona ena dika kokia totona ia gabua boubouna do ia henia, bona Israela taudia edia dika kokia totona ia gabua boubouna do ia henia.
25Kara dika kokia totona boubouna ia karaia neganai, ia gabua boromakau ena digarana be boubou patana ena latanai do ia gabua ore.
26“Unai Asasele ena nani ia hakaua lao tauna ese iena dabua do ia huria, bona ia be do ia digu. Unai murinai ia be kamepa dekenai ma do ia raka vareai diba.
27Unai kara dika kokia totona boromakau bona nani, edia rarana be Helaga Herea Gabuna ia abia vareai gaudia. Idia be kamepa ena murimuri dekenai do idia abia lao. Unuseni edia kopina bona edia hidiona bona edia kukuri be lahi dekenai do idia gabua ore.
28Ia gabudia ore tauna ese iena dabua do ia huria, bona ia be do ia digu. Unai murinai ia be kamepa dekenai ma do ia raka vareai diba.
29“Inai taravatu be umui emui latanai lagani ibounai hanaihanai do ia noho: Hua namba 7 ena dina namba 10 dekenai Israela taudia bona idia dekenai idia noho idau taudia ese aniani do idia ania lasi, bona gaukara do idia karaia lasi.
30Badina be unai dina dekenai be hahelagaia tauna ta ese idia edia kara dika ibounai edia davana do ia karaia, Lohiabada ena vairanai do idia goeva totona.
31Unai dina be helaga herea umui dekenai, unai dainai do umui aniani lasi bona gaukara lasi. Inai taravatu be lagani ibounai hanaihanai do umui badinaia.
32Hahelagaia Tauna Badana, iena tamana ena gabuna dekenai idia hasiahua bona hahelagaia tauna ese inai kara dika dekena amo hagoevaia karana do ia karaia. Ia ese hahelagaia kara ena dabuadia do ia karaia.
33Ia ese Helaga Herea Gabuna bona Palai Dubu bona boubou patana do ia hagoevaia. Bona ia ese hahelagaia taudia, bona oiemu orea taudia ibounai edia kara dika davana do ia karaia.
34Inai taravatu be umui dekenai do ia noho hanaihanai. Inai kara dika davana karaia karana, be lagani ta ta ibounai Hahelagaia Tauna Badana ese do ia karaia, Israela taudia edia kara dika ibounai dekena amo, idia do ia hagoevaia totona.” Vadaeni Mose ese Lohiabada ena oda gauna hegeregerena ia karaia.