Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Wok Pris

Wok Pris 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bikpela i tokim Moses olsem,
2“Dispela em i lo bilong wanem man i gat sik lepra samting. Taim sik bilong en i pinis, na em i laik kamap klin long ai bilong mi, orait ol i mas bringim em i go long pris.
3Orait pris i mas kisim em i go ausait long kem na lukim gut skin bilong en. Na sapos sik lepra i pinis tru,
4orait pris i mas tokim ol long bringim tupela pisin i klin long ai bilong mi na i stap laip yet, na wanpela liklik hap diwai sida, na wanpela retpela string, na wanpela han bilong diwai hisop.
5Na pris i mas tokim ol long kisim wanpela sospen graun na i go long wanpela liklik hanwara na pulimapim wara na bringim i kam. Orait bihain ol i mas kisim wanpela bilong dispela tupela pisin na holim antap long sospen graun na kilim i dai na blut bai i go daun long sospen.
6Na pris i mas kisim narapela pisin na hap diwai sida na hap retpela string na han bilong diwai hisop, na putim long wara i gat blut na kamautim kwiktaim.
7Bihain em i mas tromoi liklik blut 7-pela taim long dispela man i laik kamap klin long ai bilong mi. Na pris i mas tokim em olsem, ‘Nau yu klin pinis long ai bilong God.’ Na pris i mas kisim dispela pisin i stap yet na karim i go ausait long ples na larim em i flai i go.
8Na man i laik kamap klin em i mas wasim klos na katim olgeta gras long het na long bodi bilong en, na em i mas waswas. Sapos em i mekim olsem, bai em i klin long ai bilong mi. Na em i ken i go insait long kem, tasol em i mas i stap ausait long haus sel bilong en inap 7-pela de.
9Na long de namba 7 em i mas katim olgeta gras gen long het na long wasket na gras antap long ai na olgeta arapela gras long bodi bilong en. Na em i mas wasim klos bilong en na em yet i mas waswas, na bai em i kamap klin long ai bilong mi.
10“Long de namba 8 em i mas kisim tupela pikinini sipsip man na wanpela sipsip meri i gat wanpela krismas. Ol i mas gutpela tru na i no gat sua samting i bagarapim skin. Na em i mas kisim 3 kilogram gutpela plaua, em i bin tanim wantaim wel bilong oliv, olsem ofa bilong kukim wit, na tupela kap wel bilong oliv.
11Na em i mas bringim ol sipsip na plaua samting i go long haus sel bilong mi, bai wanpela pris i ken helpim em i kamap klin. Orait na pris i mas kisim dispela man wantaim ol ofa bilong en i go long dua bilong haus sel bilong mi, Bikpela.
12Nau pris i mas kisim wanpela bilong dispela tupela sipsip na em i mas ofaim wantaim wel bilong oliv olsem ofa bilong mekim i dai asua. Pastaim em i mas holim ol dispela samting long han na mekim i go i kam long ai bilong mi.
13Na bihain pris i mas kilim i dai pikinini sipsip long dispela ples ol i save kilim ol bulmakau samting bilong ol ofa bilong rausim sin, na ol ofa bilong paia i kukim olgeta. Pris i mas mekim olsem, long wanem, dispela ofa bilong pinisim asua i wankain olsem ofa bilong rausim sin. Em i samting bilong mi stret, na mi God, mi givim long ol pris.
14Bihain pris i mas kisim liklik hap blut bilong sipsip na putim long hap daunbilo long yau i stap long han sut bilong man i laik kamap klin, na long bikpela pinga bilong han sut bilong en, na long bikpela pinga bilong lek i stap long han sut bilong dispela man.
15Na pris i mas kisim liklik wel bilong oliv na kapsaitim long han kais bilong em yet na holim dispela wel long han.
16Na em i mas putim wanpela pinga bilong han sut long dispela wel na tromoi wel 7-pela taim na bai mi, Bikpela, mi ken lukim em.
17Bihain pris i mas kisim liklik wel i stap yet long han bilong en, na putim long blut i stap long yau bilong man i laik kamap klin, na putim tu long blut i stap long bikpela pinga bilong han na long bikpela pinga bilong lek bilong dispela man.
18Hap wel i stap yet long han bilong pris em i mas putim long het bilong dispela man. Long dispela pasin em i mas mekim man i kamap klin long ai bilong mi.

19“Dispela i pinis, orait pris i mas ofaim abus bilong ofa bilong rausim sin na bai man i kamap klinpela long ai bilong mi. Na bihain em i mas kilim abus bilong mekim ofa bilong paia i kukim olgeta.
20Na em i mas ofaim dispela abus wantaim ofa bilong kukim wit long alta. Long dispela pasin pris i mas mekim ofa bilong rausim sin bilong dispela man, na bai man i kamap klin tru long ai bilong mi.
21“Sapos man i rabis na i no gat mani bilong baim ol samting bilong mekim ofa bilong mekim em i kamap klin, orait em i ken kisim wanpela pikinini sipsip man tasol. Dispela sipsip em i ofa bilong pinisim asua bilong en. Na bihain bai pris i mas holim long han na mekim i go i kam long ai bilong mi. Na dispela man i mas kisim wanpela kilogram gutpela plaua tasol, na tanim wantaim wel bilong oliv bilong mekim ofa bilong kukim wit. Na em i mas bringim tupela kap wel bilong oliv i kam wantaim.
22Na em i mas bringim tupela bilong dispela kain pisin ol i kolim balus, bilong mekim ofa, long wanem, em i no inap baim planti sipsip. Wanpela balus i bilong ofa bilong rausim sin na wanpela i bilong ofa bilong paia i kukim olgeta.
23Long de ol i wok long mekim em i kamap klin, em i mas bringim dispela abus samting i go long pris long dua bilong haus sel bilong mi, Bikpela, na bai mi lukim.
24Orait pris i mas kisim dispela sipsip na wel bilong oliv, na holim long han na mekim i go i kam long ai bilong mi.
25Na pris i mas kilim dispela pikinini sipsip bilong mekim ofa bilong pinisim asua. Na em i mas kisim liklik hap blut bilong ofa na putim long yau i stap long han sut bilong man i laik kamap klin, na long bikpela pinga bilong han sut bilong en na long bikpela pinga bilong lek i stap long han sut bilong dispela man.
26Na pris i mas kisim liklik wel bilong oliv na kapsaitim long han kais bilong em yet na holim wel long han.
27Na em i mas putim wanpela pinga bilong han sut long dispela wel na tromoi wel 7-pela taim na bai mi Bikpela, mi lukim.
28Bihain pris i mas putim liklik wel long ol dispela ples pastaim em i putim liklik blut long en. Em i mas putim long yau i stap long han sut bilong dispela man, na long bikpela pinga bilong han sut na long bikpela pinga bilong lek i stap long han sut bilong en.
29Olgeta wel i stap yet long han, em pris i mas putim long het bilong man i laik kamap klin, na long dispela pasin pris bai i mekim ofa bilong rausim sin bilong dispela man.
30Na pris i mas kisim dispela tupela balus man i bin bringim, bilong mekim ofa.
31Em i mas ofaim wanpela balus olsem ofa bilong rausim sin na arapela olsem ofa bilong paia i kukim olgeta. Na em i mas mekim ofa bilong kukim wit wantaim ofa bilong dispela tupela balus. Long dispela pasin pris i mas mekim ofa bilong rausim sin bilong dispela man i laik kamap klin long ai bilong mi.
32Dispela lo i bilong man sik lepra bilong en i orait pinis, tasol mani bilong en i sot na em i no inap long baim olgeta samting lo i tok em i mas bringim bilong mekim ofa na bai em i kamap klin long ai bilong mi.”
33Bikpela i tokim Moses wantaim Aron olsem,
34“Bihain bai yupela i go i stap long kantri Kenan, dispela ples mi laik givim yupela, na bai em i stap graun bilong yupela oltaim. Na taim yupela i stap pinis long Kenan, ating bai mi mekim wanpela samting olsem lepra i kamap long sampela haus bilong mekim haus i bagarap.
35Orait papa bilong haus i gat dispela samting, em i mas i go long pris na toksave long em olsem, ‘Mi lukim wanpela samting olsem lepra i kamap long haus bilong mi na i laik mekim haus bilong mi i bagarap.’
36Pris i harim olsem, orait em i mas tokim man long kisim olgeta samting i stap insait long haus na karim i go ausait. Sapos man i no mekim olsem, bai pris i kam na tokim em olsem, ‘Olgeta dispela samting long haus i nogut long ai bilong God na i tambu long yu.’ Tasol sapos man i kisim olgeta samting i go ausait pinis, orait bai pris i ken i go insait na lukim haus.

37Em i mas glasim gut dispela samting i mekim banis bilong haus i kamap nogut. Na sapos em i lukim sampela grinpela na retpela samting i mekim ol liklik hul i kamap nabaut long banis, na em i ting dispela samting i go insait tru long banis,
38orait pris i mas i go ausait na i tok, ‘Dispela haus i tambu inap 7-pela de.’
39Na long de namba 7 pris i mas i kam bek na lukim haus gen. Na sapos dispela samting i kamap bikpela pinis long banis,
40orait pris i mas tokim ol long rausim ol ston i gat dispela samting nogut, na tromoi i go long ples ausait long taun ol i save go long en bilong tromoi ol samting i no klin long ai bilong mi.
41Ol i mekim pinis, orait ol i mas rausim simen i karamapim ol ston long olgeta banis insait long haus. Na ol i mas karim i go ausait long taun na tromoi long dispela ples tasol.
42Na ol i mas kisim ol nupela ston na senisim ol ston pastaim ol i bin rausim, na wokim dispela hap banis gen. Na ol i mas kisim nupela simen na karamapim olgeta banis.
43“Sapos dispela samting olsem lepra i kamap gen long banis, bihain long ol i mekim dispela wok,
44orait pris i mas i go bek long haus na lukim gut. Na sapos dispela samting i kamap bikpela na i laik mekim haus i bagarap, orait dispela haus i nogut pinis long ai bilong mi.
45Olsem na ol i mas brukim dispela haus na rausim olgeta ston na diwai na simen. Na ol i mas karim i go ausait long taun, long wanpela ples ol i save go long en bilong tromoi ol samting i no klin long ai bilong mi.
46“Sapos wanpela man i go insait long dispela haus taim haus i tambu, bai man i kamap doti long ai bilong mi, na em bai i stap olsem inap san i go daun.
47Na sapos wanpela man i kaikai o slip long dispela haus, orait em i mas wasim klos bilong en.
48“Tasol taim pris i kam lukim haus, orait sapos em i lukim banis i gutpela, na dispela samting i no kamap gen, em i mas tokim ol olsem, ‘Dispela haus i klin long ai bilong God.’ Long wanem, dispela samting olsem lepra bilong mekim haus i bagarap, em i no moa i stap.
49Pasin bilong mekim haus i kamap klin long ai bilong mi i olsem. Pris i mas kisim tupela pisin na liklik hap diwai sida na wanpela hap retpela string na wanpela han bilong diwai hisop.
50Na ol i mas kisim sospen graun i go long wanpela liklik hanwara na pulimapim wara na bringim i kam. Na pris i mas kisim wanpela pisin na holim antap long sospen na kilim i dai na blut bai i go daun long sospen.
51Bihain em i mas kisim dispela hap diwai sida na han bilong dispela diwai hisop na retpela string na arapela pisin i stap yet, na putim long wara i gat blut na kamautim kwiktaim. Na em i mas tromoi wara i gat blut long haus inap 7-pela taim.
52Pris i mas mekim olsem na bai haus i kamap klin long ai bilong mi.
53Na em i mas lusim dispela pisin i stap yet na larim em i flai i go ausait long taun long ples kunai. Dispela em i pasin bilong pinisim doti bilong haus na bai haus i kamap klin gen long ai bilong mi.
54“Ol dispela lo i tok long manmeri i gat sik lepra samting na long manmeri i gat kaskas na sua na buk na mak i kamap long skin, na long ol samting i save mekim klos na haus i bagarap.

57Ol dispela lo i save soim yupela wanem samting i klin na i no klin long ai bilong mi.”