Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Lewi Sɛrɛxɛdubɛ

Lewi Sɛrɛxɛdubɛ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala naxa a masen Annabi Munsa bɛ,
2«Marasɛniyɛnyi lɔxɔɛ, fure ɲaaxi kanyi xa siga sɛrɛxɛdubɛ xɔn.
3Sɛrɛxɛdubɛ xa siga ɲama yonkinde fari ma na furema matode. Xa a bara yalan,
4sɛrɛxɛdubɛ xa yaamari fi, a xa fa xɔni ɲiɲɛ radaxaxi firin na, e nun sɛdiri wuri, gɛrɛ mɔɔli nde, nun hisopi wuri furema bɛ.
5Sɛrɛxɛdubɛ xa yaamari fi, e xa xɔni keren kɔn naxaba fɛɲɛ nde xun ma, dulon ye na naxan kui.
6A xa xɔni ɲiɲɛ tongo, a nun sɛdiri wuri, gɛrɛ mɔɔli nde, nun hisopi wuri, a xa e birin dukulu xɔni wuli xɔɔra e naxan kɔn naxabaxi dulon ye xun ma.
7A xa na kasan sanmaya solofere na furema ma, naxan lanma a xa sɛniyɛn. Sɛrɛxɛdubɛ xa masenyi ti, na mixi bara findi mixi sɛniyɛnxi ra. Na tɛmui a xa xɔni ɲiɲɛ bɛɲin wula i.»
8«Naxan wama sɛniyɛnfe, a xa a xa dugie xa, a xa a fate maxabe bi, a xa a maxa ye ra. Na kui, a sɛniyɛnma nɛ. Na dangi xanbi a nɔma sode ɲama yonkinde kui, kɔnɔ a mu nɔma sode a xa kiri banxi tan kui xi solofere.
9Xi solofere nde lɔxɔɛ, a man xa a xunsɛxɛ bi, a dɛ xabe, a ya xinbi xabe, a nun a fate maxabe birin. A man xa a xa dugie xa, a xa a fate maxa. Na kui, a sɛniyɛnma nɛ.
10Xi solomasaxan nde lɔxɔɛ, a xa yɛxɛɛyɔrɛ xɛmɛma firin tongo, a nun yɛxɛɛ ginɛma, ɲɛ keren daaxi, lanyuru mu na naxee ma. A man xa sansi xɔri dinxi konbo ya keren nun a tagi sɔtɔ, ture masunbuxi naxan na, a nun ture sigaati ya keren naxan findima sɛrɛxɛ ra.
11Sɛrɛxɛdubɛ xa furema nun a xa sɛrɛxɛ ti n tan Alatala ya i hɔrɔmɔlingira sode dɛ ra.
12A xa yɛxɛɛyɔrɛ keren tongo, a xa a ba yɛtɛ ragbilen sɛrɛxɛ ra, a nun ture sigaati ya keren. A xa nee lintan n tan Alatala ya i.
13A xa na yɛxɛɛ kɔn naxaba yire sɛniyɛnxi yunubi xafari sɛrɛxɛ nun sɛrɛxɛ gan daaxi bama dɛnnaxɛ. Sɛrɛxɛdubɛ nan gbe yɛtɛ ragbilen sɛrɛxɛ nun yunubi xafari sɛrɛxɛ ra. Sɛrɛxɛ sɛniyɛnxi nan e ra.
14Sɛrɛxɛdubɛ xa yɛtɛ ragbilen sɛrɛxɛ wuli nde tongo, a xa a sa furema yirefanyi tuli ma, a bɛlɛxɛkura yirefanyi ma, nun a sankura yirefanyi ma.
15A man xa na ture sigaati ya keren ifili a yɛtɛ kɔɔla bɛlɛxɛ kui.
16A xa a bɛlɛxɛsole yirefanyi sin ture kui, a nu bara naxan sa a kɔɔla bɛlɛxɛ kui, a xa na ture kasan dɔxɔ solofere n tan Alatala ya i.
17Ture naxan luxi sɛrɛxɛdubɛ bɛlɛxɛ kui, a xa nde sa furema yirefanyi tuli ma, a nun a bɛlɛxɛkura yirefanyi ma, a nun a sankura yirefanyi ma yɛtɛ ragbilen sɛrɛxɛ wuli fari.
18Ture dɔnxɔɛ naxan luxi sɛrɛxɛdubɛ yi ra, a xa na sa furema xunyi ma. Sɛrɛxɛdubɛ xa a xun sara n tan Alatala ya i.

19Sɛrɛxɛdubɛ xa yunubi xafari sɛrɛxɛ ba, a xa a xun sara a xa sɛniyɛntareɲa ma. Na dangi xanbi a xa na sɛrɛxɛ gan daaxi kɔn naxaba.
20A xa sɛrɛxɛ gan daaxi nun sansi xɔri dinxi sɛrɛxɛ ba sɛrɛxɛbade fari. A xa furema xun sara alako a xa sɛniyɛn.»
21«Xa setare nan na furema ra, fɛɛrɛ mu na a yi na sɛrɛxɛ xa fe ra, a xa yɛxɛɛyɔrɛ keren gbansan ba yɛtɛ ragbilen sɛrɛxɛ ra, naxan lintanma n tan Alatala ya i a xa findi furema xa xunsare ra. A xa sansi xɔri dinxi konbo ya tagi sɔtɔ, ture masunbuxi naxan na, a nun ture sigaati ya keren,
22nun ganbɛ firin, xa na mu a ra kolokonde yɔrɛ firin. Keren xa findi yunubi xafari sɛrɛxɛ ra, boore sɛrɛxɛ gan daaxi.
23Xi solomasaxan nde lɔxɔɛ, a xa fa na sɛrɛxɛe ra sɛrɛxɛdubɛ xɔn hɔrɔmɔlingira sode dɛ ra n tan Alatala ya i, alako a xa sɛniyɛn.
24Sɛrɛxɛdubɛ xa yɛtɛ ragbilen sɛrɛxɛ yɛxɛɛ nun ture sigaati ya keren lintan n tan Alatala ya i.
25A xa na yɛxɛɛyɔrɛ kɔn naxaba yɛtɛ ragbilen sɛrɛxɛ ra. A xa a wuli nde tongo, a xa na sa furema yirefanyi tuli ma, a yirefanyi bɛlɛxɛkura ma, a nun a yirefanyi sankura ma.
26A xa ture nde ifili a yɛtɛ kɔɔla bɛlɛxɛ kui.
27A xa na ture kasan sanmaya solofere a bɛlɛxɛsole yirefanyi ra n tan Alatala ya i.
28Ture naxan na a bɛlɛxɛ kui, a xa dondoronti tongo, a na sa furema yirefanyi tuli ma, a yirefanyi bɛlɛxɛkura ma, a nun a yirefanyi sankura ma wuli fari naxan keli yɛtɛ ragbilen sɛrɛxɛ ma.
29Ture naxan luxi a bɛlɛxɛ kui, a xa na sa na furema xunyi ma, alako a xun xa sara n tan Alatala ya i.
30Sɛrɛxɛdubɛ xa ganbɛ keren ba, xa na mu a ra kolokonde yɔrɛ, sɛrɛxɛe ya ma furema naxee sɔtɔxi.
31A xa keren ba yunubi xafari sɛrɛxɛ ra, boore xa findi sɛrɛxɛ gan daaxi ra, a nun sansi xɔri dinxi. Sɛrɛxɛdubɛ furema xun sarama n tan Alatala ya i na ki nɛ.
32Sɛriyɛ nan na ki marasɛniyɛnyi xa fe ra furemae bɛ naxee findixi setaree ra.»
33Alatala naxa a masen Annabi Munsa nun Haruna bɛ,
34«Wo na so Kanaan bɔxi ma, n naxan fima wo ma kɛ ra, xa fure ɲaaxi sa mini wo xa banxi kankee ma mɛnni,
35banxi kanyi xa sa a fala sɛrɛxɛdubɛ bɛ, ‹N bara fure ɲaaxi to n ma banxi ma.›
36Sɛrɛxɛdubɛ xa yaamari fi, e xa se birin namini banxi kui beenu a xa siga fure ɲaaxi matode, alako se naxan na banxi kui, na naxa findi se sɛniyɛntare ra. E na gɛ na rabade, sɛrɛxɛdubɛ xa siga na banxi matode.»

37«Sɛrɛxɛdubɛ xa na fure mato. Xa fure fɔɔrɔ, xa na mu a ra a gbeeli, a man ya naxa itilin, a banxi kanke suxu,
38sɛrɛxɛdubɛ xa mini banxi kui, a xa banxi naadɛ balan lɔxun keren.
39Xi solofere nde lɔxɔɛ, sɛrɛxɛdubɛ man xa gbilen naa. Xa fure bara lantan yɛ i banxi kanke ma,
40sɛrɛxɛdubɛ xa yaamari fi, banxi gɛmɛe xa ba na fure na dɛnnaxɛ, e xa e wɔlɛ taa fari ma yire sɛniyɛntare.
41Banxi kanke xa maxɔɔlin banxi kui. Naxan bama, na xa woli taa fari ma yire sɛniyɛntare.
42Gɛmɛ gbɛtɛe xa sa booree ɲɔxɔɛ ra, banxi kanke xa maso a nɛɛnɛ ra.»
43«Na wali birin dangi xanbi, xa fure ɲaaxi man mini banxi ma,
44sɛrɛxɛdubɛ xa gbilen na mato ra. Xa fure bara lantan yɛ banxi kui, fure ɲaaxi na a ra, a findixi se sɛniyɛntare nan na.
45Na banxi xa rabira, a gɛmɛe, a wurie, nun a maso bɛndɛ birin xa wɔlɛ taa fari ma yire sɛniyɛntare.
46Naxan yo soma na banxi kui a balan xanbi, na kanyi fan findima mixi sɛniyɛntare nan na han nunmare ra.
47Naxan na a sa na banxi kui, xa na mu a ra a a dɛge naa, na lanma a xa a xa dugie xa.»
48«Na banxi yailan xanbi, xa sɛrɛxɛdubɛ sa gbilen na banxi kui, a fa a to fure mu lantanxi a i, a xa masenyi ti, na banxi bara sɛniyɛn, fure bara ɲɔn naa.
49Na banxi kanyi xa na marasɛniyɛnyi rakamali sɛrɛxɛ bafe ra. A xa xɔni firin, sɛdiri wuri, gɛrɛ mɔɔli nde, nun hisopi wuri sɔtɔ.
50A xa xɔni keren kɔn naxaba fɛɲɛ nde xun ma dulon ye na naxan kui.
51A xa sɛdiri wuri, hisopi wuri, gɛrɛ mɔɔli nde, nun xɔni ɲiɲɛ sin xɔni kɔn naxaba wuli xɔɔra, naxan na dulon ye kui. A xa a kasan banxi ma sanmaya solofere.
52A xa banxi rasɛniyɛn xɔni wuli, dulon ye, xɔni ɲiɲɛ, sɛdiri wuri, hisopi wuri, nun gɛrɛ mɔɔli nde ra.
53A xa xɔni ɲiɲɛ bɛɲin taa fari ma wula i. Na kui, na banxi xa fe ɲaaxi ɲɔnma nɛ, a sɛniyɛn.»
54«Sɛriyɛ nan na ki fure ɲaaxie xa fe ra naxee minima mixi fate ma,

55dugie ma, banxie ma,
56naxee funtuma, naxee bulama, naxee fiixɛma,
57alako a xa kolon xa se sɛniyɛnxi nan a ra, xa na mu a ra a mu sɛniyɛnxi. Sɛriyɛ nan na ki na fure ɲaaxi xa fe ra.»