Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Deuteronomio

Deuteronomio 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Menge anak kew te Nengazen he Megbevayè niw. Umbe emun edlalew kew tenged te minatey, ne kenè niw pelii is keugelingen niw wey kenè niw kiskisi is ulu niw.
2Su iyan kew menge etew he intapid puun te zuma he menge etew para te Nengazen he Megbevayè niw. Diyà te langun he menge etew kayi te kelibutan, iyan kew mibpilì te Nengazen he Megbevayè niw he para mehimu he ispisyal he menge etew zin.
3“Kenè kew megkaan te minsan hengkey he langgam he ed-isipen he meremerik.
4Iyan heini menge langgam he egkehimu he egkeenen niw: vaka, kerehidu, kambing,
5selazeng, leew he kambing, leew he kerehidu, wey zuma he kelasi te selazeng.
6Egkehimu he egkeenen niw is minsan hengkey he langgam he netevì is sulu zan wey ed-umanan dan edsepaa is kinaan dan.
7Piru kenè niw keena is menge langgam he ed-uman edsepà te kinaan dan he wazà metevi is sulu zan, iring te kemilyu, rabit, wey badir. Heini he menge langgam isipa niw he meremerik.
8Kenè niw zaan keena is bavuy, su minsan netevì is sulu kayi piru kenà kayi ed-umanan edsepaa is kinaan din. Kenè niw keena heini he menge langgam wey kenè niw semsama is minatey kandan.
9“Egkehimu he egkeenen niw is minsan hengkey he egkeuyag diyà te wahig he zuen dan kapey wey hun-ap.
10Piru kenè niw keena is wazè din kapey wey hun-ap. Isipa niw heini he meremerik.
11Egkehimu he egkeenen niw is minsan hengkey he kelasi te tagbis he ed-isipen he lumpiyu.
12Piru kenè niw keena is banug, uwak, menge tagbis he edaas te etew etawa langgam, dapay, ekang, kalamun, menge tagbis he ebpendawi te isdà, tulabung, dugwak, wey kaveg.
19Kenè niw keena is menge dezeizey he keranapranap he ebpemenlayang.
20Piru egkehimu he egkeenen niw is ebpemenlayang he ed-isipen he lumpiyu.
21“Kenè niw keena is minsan hengkey he langgam he zaan he minatey. Egkehimu ke ibeǥey niw heini etawa ibelegyè niw ziyà te kenà menge Israilihanen he emurè niw te inged, ne egkeenen dan heini. Piru kenè kew mulà kaan kayi, su iyan kew menge etew he insivey para te Nengazen he Megbevayè niw. “Kenè niw sevawi is nati he kambing te gatas te iney zin.
22“Kinahanglan he idtapid niw is ikepulù te langun he egkeraǥun niw ziyà te menge pemuleey niw kada tuig.
23Uwita niw is ikepulù te menge paras, binu, wey lana niw, wey is kinekekayan te menge uyaǥen niw ziyà te lugar he ebpilien te Nengazen he Megbevayè niw he zutun sikandin ebeǥayi te zengeg. Ne ziyè niw heini keena te etuvangan din. Iyan id-ul-ulaha niw kayi su para mebmetau kew he layun edtahud te Nengazen he Megbevayè niw.
24Iyan, emun meziyù diyà te keniyu is lugar he ebpilien te Nengazen, ne egkesemukan kew te ked-uwit te ikepulù te menge intuvad te Nengazen he Megbevayè niw keniyu,

25liwai niw te selapì is ikepulù niw ne uwita niw haazà is selapì diyà te lugar he ebpilien te Nengazen he Megbevayè niw.
26Ne ipemasa niw haazà is selapì te vaka, kerehidu, binu wey zuma pa he inumen, etawa minsan hengkey he egkesuatan niw. Ne zutun keena niw haazà te tivuuk he pemilya ziyà te etuvangan te Nengazen he Megbevayè niw duma is kedlipey.
27Ne kenè niw lipati is menge Levihanen su wazà tanà he nepengevilin dan.
28“Diyà te ketepusan te kada iketelu he tuig, tiǥuma niw is ikepulù te egkeraǥun niw zutun he tuig, ne uwita niw ziyà te teleǥuey kayì ziyà te inged niw.
29Ne iveǥey niw heini ziyà te menge Levihanen (he wazà tanà he nepengevilin), diyà te kenà menge Israilihanen, diyà te menge ilu wey menge valu he vahi he ebpemen-ubpà diyà te menge inged niw su para mekekaan daan sikandan su wey zan mengahantey. Emun ed-ul-ulahan niw heini, edtuvazan kew te Nengazen he Megbevayè niw ziyà te langun he ebeelan niw.