Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - DEUTERONOMI

DEUTERONOMI 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Umui na Iehova, emui Dirava, natuna. Mase daidiai kopimui basio iva bona ramamui basio nau.
2Badina be umui na Iehova, emui Dirava, ena bese helaḡana, Iehova ese tanobada kopina ai e nohomu besedia iboudiai edia amo vada e abimui hidi, ena orea korikori ai baine halaomui totona.
3Ḡau dikadia basio ani.
4Bavani ḡaudia bini: boromakau, bona mamoe, bona nani;
5dia badana, bona dia maraḡina, bona uda diana, bona uda nanina, bona ororo diana, bona taora diana, bona ororo mamoena.
6Imadia aedia palapaladia aukadia bona pararadia, bona aniani e hadonomu ma e lori lasimu, ududia ai ma e ḡauamu, ḡaudia iboudiai bavani.
7Ḡau tamona, adia aniani e ḡaua loumu eiava imadia aedia pararadia ḡaudia haida na basio ani. Ḡaudia bini: kamelo bona hea bona koni, badina be adia aniani e ḡaua loumu to imadia aedia palapaladia asie parara. Idia na mimiro emui ai.
8Boroma danu na miro emui ai, badina be imana aena palapaladia e parara, to ana aniani se ḡauaia loumu. Hidiodia na basio ani, bona masedia ai basio daudia toho.
9Ranu ai e nohomu ḡaudia na mai taiadia bona mai unadia bavani.
10A asi taiadia bona asi unadia ḡaudia na basio ani: idia na mimiro emui ai.
11Manu ḡoevadia iboudiai na bavani.
12A ini na basio ani: ugava-bada, bona larata, bona ugava maraḡina;
13bona pivai bona bogibada, mai bamodia manudia ida;
14mukou danu, mai ia bamona manudia ida;
15bona kokokoko bona kito bona kanaḡe bona kipa, mai bamodia manudia ida;
16bona baimumu maraḡina, bona baimumu badana, bona kema;
17bona boebedi, bona lokoru, bona manubada;
18bona boge bona noko, mai bamodia manudia ida; bona turumu, bona sisiboi.

19Mai hanidia bona mai imadia aedia ḡaudia na mimiro emui ai, basio ani.
20Mai hanidia; ḡaudia ḡoevaḡoevadia iboudiai na bavani.
21E mase kava ḡauna na basio ania. Emu hanua ai e noho hedoamu tauna ba henia diba, bena baine ania; eiava idau bese tauna enai ba hoia. Badina be umui na bese helaḡana, Iehova, emui Dirava, ena. Nani natuna hidiona na sinana ratana amo basio nadua.
22Laḡani ta ta amo emu uma anidia ba karoadia, karoa gwauta, bena karoa ta ba hahelaḡaia.
23Bena aria ba karaia; Iehova, emu Dirava, vairanai, ia baine abia hidi gabuna ai, emu karoa ihagwautadia bavani, uit bona vine ranuna bona dehoro; bona emu boromakau natudia roboadia bona emu mamoe natudia roboadia danu bavani, nega iboudiai Iehova, emu Dirava, garina ba gari helaoreana.
24A dala daudau dainai, Iehova, emu Dirava, ese baine hanamomu negadia ai oi ese hari karoa helaḡadia basio laohai diba, Iehova, emu Dirava, vada e abia hidi bona ladana vada e nemailaia gabuna na daudau dainai,
25vada ba hoia, moni davana. Bena moni na imamu ai bavabia, Iehova, emu Dirava, ena abi-hidi gabuna baola,
26unuseni ai lalomu e ura henimuḡaudia na emu moni amo ba hoi, boromakau eiava mamoe eiava vine ranuna eiava inuinu ḡauna ta, emu ura heḡereḡerena. Bena Iehova, emu Dirava, vairanai bavaniani, bona ba moale, oi bona emu ruma taudia iboudiai.
27Levi tauna danu emu hanua ai e nohomu na basio reaia, badina be ia na asi ahuna bona asi ena tano bogaragimui ai.
28Laḡani toi toi amo, emu karoa ihagwautadia, una laḡani ihatoina anina amo, bavabi, emu hanua rogena ai bavato;
29bena Levi tauna (badina be asi ahuna bona asi ena tano bogaragimui ai), bona noho-hedoa taunabona ihareha bona vabu emu hanua ai nonoho na baela, adia bae ha abi, bena bogadia bae kunu. Unuheto amo Iehova, emu Dirava, ese baine hanamomu, bona imamu amo e karamu karadia iboudiai baine hanamodia.