Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Firindena

Samuyɛli Firindena 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila bɔnsɔnne birin yi fa Dawuda fɛma Xebiron yi. E yi a fala, e naxa, “En wuli keden fasa keden.
2A fɔlɔni, Sɔli yi nxɔ mangan na waxatin naxan yi, i tan nan yi tixi Isirayila ganla yɛɛ ra. Alatala bata yi a fala i xa, a naxa, ‘I tan nan findima n ma yamana Isirayila kantan muxun na, i findi e yɛɛratiin na.’ ”
3Nayi, Isirayila fonne birin yi fa mangan fɛma Xebiron yi, Manga Dawuda yi layirin tongo e xa Xebiron yi Alatala yɛtagi. E yi turen sa a xunni a dɔxɔ feen na Isirayila mangan na.
4Dawuda findi mangan na a ɲɛɛ tonge saxanden nan ma, a yi ɲɛɛ tonge naanin ti mangayani.
5A yi mangayaan liga Yuda xun na Xebiron yi ɲɛɛ solofere kike sennin, a yi ɲɛɛ tonge saxan nun saxan ti mangayani Yuda nun Isirayila birin xun na Yerusalɛn yi.
6Manga Dawuda nun a fɔxɔrabirane yi siga Yerusalɛn xili ma. Yebusu kaan naxanye yi na yamanani, ne yi a fala Dawuda xa, e naxa, “I mi soɛ be, bayo hali danxutɔne nun sankalatɔne nɔɛ i kedɛ nɛn.” Nanara, e mirixi a ma, e naxa, “Dawuda mi nɔɛ soɛ be.”
7Koni, Dawuda yi Siyon yinna suxu a sɛnbɛni, a naxan xili sa Dawudaa Taana.
8Na lɔxɔni, Dawuda yi a fala, a naxa, “Naxan yo waxi Yebusu kaane nɔ feni, fɔ na kanna xa siga kiraan nan xɔn naxan gixi sa lan igen ma alogo a yi e masɔtɔ, Dawuda yi na ‘sankalatɔne nun danxutɔne’ raɲaxu.” Nanara, a falama a “Danxutɔne nun sankalatɔne” mi soma Ala Batu Banxini.
9Dawuda yi dɔxɔ taan yire makantanxini, a yi mɛn xili sa a Dawudaa Taana. Na xanbi ra, Dawuda yi mɛnna nun na rabilinna ti keli Milo gbingbinna ma siga han taa tagini.
10Nayi, Dawuda sɛnbɛn yi lu gbo ayi tun, bayo Alatala yi a xɔn, Ala Sɛnbɛn Birin Kanna.
11Tire taan mangan Xurami yi xɛrane rasiga Dawuda ma, e yi suman wudin xali na e nun wudi rawanle nun gɛmɛ masonle naxanye manga banxin ti Dawuda xa.
12Dawuda yi a kolon a Alatala yatin nan a findixi mangan na Isirayila xun na, a yi a mangayaan sɛnbɛ so masɔtɔ a yamana Isirayila fe ra.
13A keli xanbini Xebiron yi, Dawuda mɔn yi konyi ɲaxanla ndee nun ɲaxanla ndee fen Yerusalɛn yi, a mɔn yi dii xɛmɛne nun dii tɛmɛne sɔtɔ.
14Naxanye sɔtɔ a xa Yerusalɛn yi, ne xinle ni itoe ra: Samuwa nun Sobaba nun Natan nun Sulemani
15nun Yibixari nun Elisuwa nun Nefegi nun Yafiya
16nun Elisama nun Eliyada nun Elifeleti.
17Filisitine yi a mɛ a Dawuda bata yi findi mangan na Isirayila xun na, e birin yi siga a fendeni. Dawuda yi na mɛ, a yi so yire makantanxini.
18Filisitine yi fa, e xuya ayi Refa lanbanna birin yi.

19Dawuda yi Alatala maxɔdin, a naxa, “N xa siga Filisitine xili ma ba? I e soɛ n yii ba?” Alatala yi a yabi, a naxa, “Siga, bayo n Filisitine soma nɛn i yii.”
20Nayi, Dawuda yi siga Baali-Perasimi yi, a Filisitine nɔ dɛnaxan yi. A yi a fala, a naxa, “Alatala bata n yaxune raxuya ayi n yɛɛ ra, alo fufaan gbiligbinla kalan kii naxan yi.” Nanara, e mɛnna xili sa Baali-Perasimi.
21E yi e suxurene rabeɲin mɛnni, Dawuda nun a fɔxɔrabirane yi e xali.
22Filisitine mɔn yi te, e dɔxɔ Refa lanbanna birin yi.
23Dawuda mɔn yi Alatala maxɔdin. Alatala yi a fala a xa, a naxa, “I nama te, dangu e xanbi ra, i yi i maso e ra fɔtɔnna dɛ.
24I na siga ti xuiin mɛ wudine kondene yi, i keli e yɛngɛdeni mafurɛn, bayo Alatala nan tima i yɛɛ ra, a Filisiti ganla nɔ i xa.”
25Alatala naxan yamari Dawuda ma, a na liga, a Filisitine nɔ, a lu e faxɛ keli Geba han sa dɔxɔ Geseri taan na.