Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - SEKARAIA

SEKARAIA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma lau mata hanai lou, bona Lohiabada ese Hahelagaia Tauna Badana, Iosua, lau dekenai ia hedinaraia, inai bamona: Lohiabada ena aneru ena vairanai Iosua ia gini noho, lau itaia. Bona unuseni, Iosua ena badibadinai, be Satani danu ia gini. Ia ese Iosua ia samania henia gwauraia.
2Vadaeni Lohiabada ese Satani ia hereva henia, ia gwau, “Satani e, lau Lohiabada ese harihari oi lau gwau henia inai, badina lau ese Ierusalema lau abia hidi, bona lau lalokau henia noho. Inai tau Iosua bona Ierusalema be lau bogahisihisi henidia noho, idia be audia, lahi dekena amo lau veria mauri gaudia bamona.”
3Unai tau Iosua be aneru ena vairanai ia gini, mai ena dabua mirodia momokani danu.
4Aneru ese unuseni idia gini taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Inai dabua mirodia be ia dekena amo do umui kokia.” Bona aneru ese Iosua ia hereva henia, ia gwau, “Kamonai, oiemu kara dika be oi dekena amo lau kokia vadaeni, dabua mai edia hairai danu be oi dekenai do lau atoa.”
5Unai neganai lau gwau, “Mani, Iosua ena kwarana dekenai kwara kumia gauna do umui atoa.” Vadaeni kwara kumia gauna goevagoevana be iena kwarana dekenai idia atoa, bona dabua goevadia danu ia dekenai idia atoa. Unai neganai Lohiabada ena aneru be unai gabu dekenai ia gini noho.
6Vadaeni Lohiabada ena aneru ese Iosua ia sisiba henia, ia gwau,
7“Siahu Ibounai Lohiabada ese inai bamona ia hereva noho, ia gwau: Bema egu dala dekenai oi raka, bona egu oda hereva oi badinaia neganai, egu ruma, Dubu Helaga, do oi biagua, bona egu magudia ese idia hagegea gabudia ibounai do oi naria, unai neganai lau ese oiemu guriguri do lau kamonai, egu vairanai idia noho aneru edia guriguri lau kamonai noho hegeregerena.
8“Hahelagaia Tauna Badana, Iosua e, harihari egu hereva do oi kamonai, oi bona oiemu turana hahelagaia taudia, ese vaira neganai do idia vara gaudia namodia edia toa badana do umui lao, toa be inai: Lau ese egu hesiai tauna, iena ladana be Rigi, do lau mailaia.
9Umui itaia, lau ese Iosua ena vairanai nadi ta lau atoa vadaeni, inai nadi be mai ena matana ibounai 7. Lau, Siahu Ibounai Lohiabada ese unai nadi latanai do lau torea, bona inai tano ena kara dika do lau kokia dina tamona lalonai.
10Unai dina ia ginidae neganai, umui ta ta ibounai ese emui badibadinai noho taudia do umui boiria mai, emui vain audia bona fig audia edia henunai do umui helai hebou, mai maino danu. Lau Siahu Ibounai Lohiabada, lau hereva inai.”