Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zakali

Zakali 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ Dii sa'onkia Yesua ↄ̀lↄmɛɛ, a zɛa Dii Malaika aɛ, mɛ́ Setãu zɛa aà ↄplaai yãdↄawà yã́i.
2Ɔ̃ Dii Malaika ò Setãuɛ: Á kↄ̃ le ń Diio, Setãu. Á kↄ̃ le ń Dii pↄ́ Yelusalɛũ sɛ̀o fá! Gbɛ̃́ɛ beeá yàamiↄna pↄ́ wa ga bↄ̀ tɛ́ guuɛ.
3Kɛ́ Yesua zɛa malaikapi aɛ, a pↄkasa ã́makɛa daa.
4Ɔ̃ malaikapi yã'ò gbɛ̃́ pↄ́ sĩ a aɛↄnɛ à mɛ̀: À aà pↄkasa ã́makɛapiↄ bↄ. Ɔ̃ a ò Yesuaɛ: Gwa! Ma n duuna kɛ̃̀ma. Má pↄkasa gbia danɛɛ sa.
5Ɔ̃ à mɛ̀ wà tulu gbãsĩsai diɛ̀. Ɔ̃ aa kpàɛ̀ aa ɛ̀a pↄkasa dàɛ̀, gↄↄ pↄ́ Dii Malaika zɛa we.
6Ɔ̃ Dii malaikapi lɛdà Yesuawa à mɛ̀:
7Dii Zĩgↄ̃de mɛ̀, tó ń bɛ a zɛ́u, mɛ́ ń yã́ pↄ́ á dìlɛↄ kũa, á a kpɛ́ nanɛ n ↄzĩ, níↄ dɛ a bɛgwana ũ, í n gba zɛ́ ǹyↄ̃ ku gbɛ̃́ pↄ́ sĩaɛ beeↄ guu.
8Sa'onkia Yesua, ma! Mpi ń n sa'on dee pↄ́ kálɛ n aɛↄ, ámɛ á yã́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ taaↄ ũ. Málɛ mↄ́ ń ma zↄ̀blena Vlãpaao.
9À gbɛ pↄ́ má dìlɛ Yesua aɛ gwa. Gbɛ̀ mɛ̀ndopi wɛ́ soplaɛ, mɛ́ má lákɛ̃wà, mí gbãbↄ bùsupiɛ gↄↄ do kóũ. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò.
10Gↄↄ bee á baade a a gbɛ̃́dee sísi aà zↄ̃lɛ nana a vɛ̃ɛli ge kaadↄɛnli gbáu. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò.