Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Zacarias

Zacarias 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ne impaahà te Nengazen kedì is lavew he memumuhat he si Josue he edhithitindeg diyà te etuvangan te velinsuǥuen te Nengazen. Midhitindeg diyà te egkekewanan din si Setanas he edsumbung kandin.
2Piru migkeǥiyan duen te velinsuǥuen te Nengazen si Setanas te, “Sayep ka, Setanas, su is Jerusalem pinilì en te Nengazen. Su heini si Josue, midlibri zin puun te kegkevihag he iring te netutung he kayu he midsekelew zin puun te hapuy.”
3Meremerik is bisti ni Josue zutun te edhithitindeg sikandin diyà te etuvangan te velinsuǥuen.
4Umbe, migkaǥi haazà is belinsuǥuen diyà te zuma he menge velinsuǥuen he ebpemenhitindeg diyà te etuvangan ni Josue te, “Luwasa niw is meremerik he visti zin.” Ne migkeǥiyan din si Josue te, “In-awè ku en is menge salè nu. Ne ǥuntaan ebistiyan ku sikew te veǥu he visti.”
5Ne migkaǥi a te, “Suupi niw zaan te lumpiyu he tengkulu is ulu zin.” Umbe mibpesul-uvan dan sikandin te visti wey lumpiyu he tengkulu dutun te edhithitindeg is belinsuǥuen te Nengazen he ebantey.
6Ne migkeǥiyan duen te velinsuǥuen te Nengazen si Josue
7te migkaǥi te Nengazen he Mekeǥeǥehem: “Emun edsunud ka te menge paaǥi ku wey edtuman ka te ibpetuman ku, ebpekepengulu ka ziyà te valey ku wey ebpekezumala ka ziyà te lama kayi. Ne edtuǥutan ku sikew te ked-uvey ziyà te etuvangan ku iring kayi te menge velinsuǥuen he ebpemenhithitindeg kayi.
8Guntaan pemineg ka Josue he lavew he memumuhat: Sikew wey is duma nu he memumuhat, menge tuus kew te edtelinguma he menge hitavù. Su edsuǥuen ku is suluǥuen ku he migngezanan te Subpang.
9Josue, tengtengi nu is batu he insavuk ku ziyà te etuvangan nu, duen kayi pitu he mata. Ebpeukiran ku heini, ne id-awè ku is salà te menge etew te nasyun he Israel te senga andew zà.
10Dutun he timpu ed-ubpè kew he melinawen. Is kada sevaha keniyu, ebpengimbita te siringan din te kebpinuu ziyà te lempek te paras din wey kayu zin he higus. Iyan a, is Nengazen he Mekeǥeǥehem, is migkaǥi kayi.”