Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - NAHUMMU

NAHUMMU 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Díndi Sudɑɑ kɔbɛ! Ntɛnɛ̀ wèè nɑ̀ɑ́ ntinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ kéríní yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, ò tɔní diwɛ̀ì kó tinɑ́ɑǹtì nti. Sudɑɑ kɔbɛ mbɑɑ̀nnɛ̀ di bɑɑ, kɛ́ndɔɔri di dɔúnnɛ̀ yɛ̀ɛ̀ nɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ yɛ̃́ Asidii kóò kpɑ̀ɑ̀tì yɛiwe tɛ̃́nkɛ í wɛ̃tinímɛ̀ di borɛ̀, bɛ̀ ò dɛ̀ìtɛ pɑ́íí nwe.
2Díndi Ninifu kɔbɛ bɛ̀ di doti mudoò mmu, dekɛnɛ̀ dihɛì kó iduotí kɛ́mbɑɑ yɛbòrɛ̀, kɛ́pénnɛ́ icɛ, bɑ́ɑ́tínɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, nkɛ pĩ́ ndimɑ́ɑ̀,
3Ti Yiɛ̀ nKuyie nwɛ̃ti kɛ bo duɔ́mmu Sɑkɔbu yɑɑ̀bí i wɛ̃rímú, kù wɛ̃ti kɛ bo cónnɛ́mu Isidɑyɛɛribɛ bɛ fɔ̃̀tìrì, bɛfèèbɛ̀ bɛɛ̀ do bɛ̀ pɔ̀ntɛ.
4Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Ninifu kɔbɛ di dootitɔbɛ̀ dɔpììtì tò mmɛwũɔ̃̀ mmɛ, bɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ dɑ̀ɑ́tí tiyɑɑ̀wũɔ̃tì nti, kɛ̀ bɛ kpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ pĩnti kɛ dò mmuhɑ̃ɑ̃́, kɛ̀ bɛ̀ yùo yɛkpɑ̃ɑ̃̀.
5Ntɛ bɛkpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ kɛ puotì yɛtɑ̀rɛ̀ di kó dihɛì miɛkɛ, kɛ tũũ̀ ndi cɛ nɛ̀ di kɑri dɛ̀, kɛ pĩnti kɛ dò nyɛhɑ̃ɑ̃tĩrɛ, kɛ cɑ̃ɑ̃́ fɛtɑpíɛ̀fɛ̀ kɔ̃mɛ.
6Ninifu kpɑ̀ɑ̀tì yumu o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kpeutí, kɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ cokɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ kɔ̀tɛ kuduotí borɛ̀ kɛ bɛ̀ bɑ̀ɑ̀,
7kɛ còńnɛ́ kuperí, kɛ pɔ̀ntɛ kunɛ́cɛ kó dibòrì. Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhɑutɛ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ.
8Kɛ̀ bɛ̀ dɛ̀itɛ tɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ sɑ̃tì, kɛ tɛ̀ uutɛ́ kɛ kònnɛ̀. Bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do tɛ̀ bɑ̀ɑ, kɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀ nyɛsɑ́útìdɑbùò nyɛkpɛtìnɔ́nkperɛ kɔ̃mɛ, kɛ pĩĩ mbɛ cĩ̀ncĩ̀rɛ̀.
9Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ cokù Ninifu kɛ yiɛ̀ kubinku ɔ̃ɔ̃ kpɛ̃́tɛ́, kɛ̀ mɛniɛ nní nhorì mɛ̀ɛ̀ botí, kɛ̀ bɛ̀ pɛ́inko kɛ tú: Cómmúnɛ̀! Cómmúnɛ̀! Òmɔù mɛ nyí wɛ̃ɛ̃ri.
10Kounɛ̀ mɛsɔɔ, kounɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì. Tikpɑ̀tì tìì bo dihɛì tì í dò nkɛ́deè, Tinɛnsɑ̀ɑ̀tì tibotí tibotí píɛ́kɛ́mu.
11Pɔntɛnɛ̀ kɛ́dɛ́ítɛ́ kɛ́hɛí di dɔ́ dɛ̀, bɛmɔu bɛ kɔ̃m̀bùɔ̀tì domu, kɛ̀ bɛ núù mbɔ̀kɛ́ kɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì ɑu.
12Yé dihɛì dìì do tú yɛcìrícìrɛ̀ kó kudènkù dì kɔ̀tɛ kɛ̀? Dìì nìtìbɛ̀ do bo yɛcìrícìrìbɛ kɔ̃mɛ bɑ́ òmɔù í bɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀.
13Dɛ kó dihɛì kɔbɛ do wɑɑ̀ mbɛ diitì dicìrícìrì ɔ̃ɔ̃ pĩ́mmɛ̀ mmɛ kɛ́dɔú nkɛ̀ yɛniiyɛɛ túótɛ́, Dì ɔ̃ɔ̃ pĩ́ nkɛ́píɛmmu yɛ dènkù iorimɑɑ.
14Di mmɔ̀nnì mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n yìtɛ́ kɛ còḿmúmu fɔ̃́ nNinifu ɛì ɑ kpɛ́í, kɛ bo cɔ́u nhɑ kpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́, kɛ́fíé ɑ nìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dònnɛ̀ yɛcìrícìrìbɛ. A tɛ̃́nkɛ í yó nkpɑɑ́ pĩĩ ntiwɑnwɑntì, kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ dɛndɛ dèèmu. Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ keè dɛ̀mɑrɛ̀ ɑ tɔ̃rɛ̀ kó mɛtɑmmɛ̀.