Text copied!
CopyCompare
Tjukurpa Palya - Exodus

Exodus 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ka ngura nyara palula wati kutjupa nyinangi wati panya Levilanguṟu. Munu paluṟu kungkawaṟa Leviku walytja maḻatja mulapa aḻṯingu.
2Ka ngula minyma nyangangku iṯi nyiṯayira kanyinu munu nyakula mukuringu munu kulinu, “Tjitji nyangatja wiṟu mulapa. Ngayulu kuwari kutitjunanyi palunya. Tjinguṟuya nyakula mantjiṟa katira iluntankuku.” Munu piṟa maṉkurpa tjitji panya palunya kutitjuṟa kanyiningi waḻingka unngu kumpilpa.
3Palu minyma paluṟu puṯu iṯi panya palunya rawangku kutitjuṟa kanyiningi, panya paluṟu tjitji puḻkaringangi. Ka paluṟu piti tjuṉa-tjuṉanguṟu palyantja mantjinu munu kiṯi puṟunypa mantjiṟa aḻa tjuṯangka angatjunu uṟu tjarpanytjaku-tawara. Munu tjitji panya iṯi palunya pitingka ngaritjunu, munu piti panya palunya katira karu panya Nayilta uṟungka tjunu tjuṉa-tjuṉa tjaṯangka unngu kumpilpa.
4Ka iṯi nyanga palumpa kangkuṟungku kumpiṟa ngaṟala nyangangi paṯunguṟu nyaaringkuku kuwari.
5Ka ngula mayatja panya Piiṟaku uṉṯalpa uṟukutu pitjangu paltjintjikitja. Ka kungkawaṟa palumpa waṟkaripai maṉkurpa kuḻu pitjangu, munuya paluṟu tjarpanyangka uṟungka itingka para-ngaṟangi. Palu Piiṟaku uṉṯaltu uṟungka tjarpara tjarpara nyangu piti panya tjitjitjara ukiṟi unngu ngaṟanyangka, munu kungka palumpa waṟkaripai kutju wituṟa iyaṉu ankula mantjiṟa ngalya-katinytjaku. Ka ankula uṟunguṟu mantjinu munu katira ungu.
6Ka paluṟu aḻaṟa nyangu iṯi panya kuḻunypa ngarira ulanyangka. Munu paluṟu ngaḻṯuringu palumpa munu kuliṟa wangkangu, “Nyangatja tjitji Iipuṟu.”
7Ka iṯi panya palumpa kangkuṟungku kumpiṟa ngaṟanytjatjanungku ngalya-utiringkula wangkangu Piiṟaku panya uṉṯalta, “Nyuntu mukuringanyi ngayulu ankula minyma Iipuṟu kutju aḻṯinytjaku iṯi nyanga palunya kanyiṟa puḻkantjaku nyuntumpa?”
8Ka wangkangu, “Uwa, ankula aḻṯi!” Ka kuliṟa mapalku anu munu iṯiku panya ngunytju mantjinu, munu aḻṯira ngalya-katingu Piiṟaku panya uṉṯalpakutu.
9Ka paluṟu wangkangu iṯiku panya ngunytjungka, “Iṯi nyangatja kati ngurakutu munutju ipi ungkula puḻkala, kaṉanta payamilalku nyuntu ngayuku kanyiṟa puḻkannyangka.” Ka mulapaṯu katingu iṯi panya palunya ngurakutu munu kanyiṟa puḻkaṉu palumpa.
10Ka ngula tjitji panya puḻkaringkunyangka ngunytjungku panya katingu Piiṟaku uṉṯalpakutu. Ka tjitji panya paluṟu palumpa katjaringu. Ka paluṟu wangkangu, “Tjitji nyanga palunyaṉa uṟunguṟu panya mantjinu. Palulanguṟuṉa palunya inini Mosenya.”
11Ka ngula Mosenya puḻkaringkula watiringu, munu kuliningi palumpa walytja tjuṯa ankula nyakunytjikitjangku, munu paluṟu anu Iipuṟu tjuṯakutu munu tjananya puḻkaṟa waṟkarinyangka nyangangi. Munu paluṟu nyangu wati Itjipanya nguraṟa kutjungku wati Iipuṟu puḻkaṟa pungkunyangka.
12Munu Moselu para-anganyakula nyangu, “Munta, wiyampal nyangatja ngaṟanyi. Kaṉa kuwari ngayulu ngapartji pungkula iluntara.” Munu mulapa paluṟu wati panya Itjipanya nguraṟa pungkula iluntaṟa tjawaṟa mantangka tjuṉutjunu munu palulanguṟu ngurakutu anu.
13Munu tjiṉṯungka paluṟu piṟuku anu palumpa walytja tjuṯakutu munu nyangu wati Iipuṟu kutjarangku pulanku pikangku pungkunyangka. Munu kutjungka tjapinu, “Ai! Nyaakun punganyi walytja nyuntumpa?”
14Ka paluṟu ngapartji wangkangu, “Nyaakulinyan wangkanyi? Nyuntun wanyu nganampa mayatja? Tjinguṟu nyuntu kulini piṟuku ngayunya ngapartji pungkula iluntankunytjikitjangku panya mungartjitja puṟunypa.” Ka Moselu alatji wangkanyangka kuliṟa nguḻuringu munu kulinu, “Munta-uwa! Tjinguṟuya uwankara ninti panya ngayulu palyantjitjaku.”
15Ka mayatja panya Piiṟalu kulinu Moselu pungkunytja munu palumpa tjaultji tjuṯa wituṉu Mosenya nguriṟa iluntankunytjaku. Palu Moselu nyangatja kulinu munu mayatja panya palulanguṟu kumpiṟa wirtjapakaṉu ngura pararikutu ngura ini Mitiyantakutu, munu ngura nyara palula wirkaṟa paluṟu mina piṯingka itingka nyinakatira pakuwiyaringangi. Ka ngura nyara palula itingka wati kutjupa nyinangi ini Tjitjaṟunya. Paluṟu panya uṉṯalpa 7-tjara, munu paluṟu aṉangu ngura Mitiyannga nguraṟa tjuṯaku tjukurtjara nyinangi. Kaya palumpa uṉṯalpa tjuṯangku mamaku tjiipi, nanikuta tjuṯa mina piṯi palulakutu ngalya-katingi mina ilaṟa piti tjuṯangka tjutintjikitjangku kuka tjuṯaku.
17Palu aṉangu tjiipi kanyilpai kutjupa tjuṯaya maḻawanu wirkanu munuya tjananya paiṟa iyaṉu. Palu Mosenya painnyangka nyakula pakaṉu munu anga-ngaṟala markuṟa wangkangu, “Nguḻuringkuwiyaya ngaṟama ka ngayulu nyurampa kuka tjuṯa mina ungkuku.” Munu paluṟu mina tjutinu kuka tjuṯangku tjikintjaku. Kaya palulanguṟu ngurakutu maḻaku anu kungkawaṟa panya tjuṯa.
18Ka ngurangka wirkankunyangka palumpa tjanampa mamangku tjananya tjapinu, “Nyaaku nyura mapalku pitjangu? Panya nyura mungartji nguwanpa pitjapai, palu kuwari nyanga nyura mapalku pitjangu. Nyaaringkula?”
19Kaya wangkangu, “Wiya, wati panya tjiipi kanyilpai tjuṯaya piṟuku pitjangu munulanya painingi. Palu wati Itjipanya nguraṟangkulanya alpamilaṉu wiṟungku, munulampa kuka tjuṯa mina ungu mina piṯinguṟu ilaṟa.”

20Ka paluṟu tjapinu tjanala, “Yaaltji wati paluṟu? Nyaanguṟu nyura wantikatingu? Ankulaya aḻṯira ngalya-kati, ka nganaṉala tjunguringkula mai ngalkula.” Kaya ankula Mosenya aḻṯingu, ka pitjala tjanala tjunguringkula mai ngalkuṉu.
21Ka nyanga palula maḻangka Tjitjaṟulu Mosenya markuṉu palumpa ngurangka nyinanytjaku. Ka Moselu palya kulinu munu palula nyinangi. Ka Tjitjaṟulu palumpa uṉṯalpa kutju ungu Mosenya ini Tjipuṟanya paluṟu aḻṯinytjaku.
22Ka paluṟu pula ngula tjitji katja kanyinu. Ka Moselu palunya ininu Kaatjamanya, panya paluṟu kuliningi, “Ngayulu kuwari malikitja nyinanyi ngura tjanampangka. Palulanguṟuṉa iṯi palunya ini tjunkuku Kaatjamanya.”
23Ka ngula mulapalta ngura panya Itjipala tjanampa panya mayatja puḻka ilungu ini panya Piiṟanya. Palu panya Itjipanya nguraṟa tjuṯangku tjananya rawangku puḻkaṟa alatjiṯu waṟkamilaningi Israelkunu panya tjuṯa. Kaya rawa alatjiṯu puḻkaṟa waṟkarira waṟkarira paku puḻkaringkula kurunpa uḻiringu, munuya puṯu kuliṟa Godala ulara ngatjiningi tjanampa ngaḻṯuringkula tjananya wankaṟunkunytjaku.
24Ka Godalu kulinu tjana ulara ngatjinnyangka munu panyatja kulinu panya paluṟu iriti Aipuṟamanya Isaacanya Jacobanya tjananya kalkuṉu aṯunymankunytjikitjangku, munu aṉangu tjanalanguṟu tjuṯaringkunytja maḻatja maḻatja tjuṯa kuḻu kalkuṉu.
25Uwa, Godalu nyangu tjananya Israelkunu tjuṯa puḻkaṟa waṟkarinyangka, munu paluṟu kurunpa puḻkaṟa ngaḻṯuringu tjanampa ngura panya Itjipala nyinara ulanyangka.