Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Kisim Bek

Kisim Bek 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Long dispela taim wanpela man bilong lain Livai i maritim wanpela meri bilong lain Livai.
2Bihain meri i gat bel na i karim wanpela pikinini man. Em i lukim pikinini i gutpela tumas na em i haitim pikinini inap long tripela mun.
3Orait em i no inap haitim pikinini moa, olsem na em i kisim basket ol i bin wokim long gras na em i kisim kolta na pasim ol hul bilong basket. Na em i slipim pikinini insait long basket na i go haitim em insait long pitpit long arere bilong wara.
4Na susa bilong dispela pikinini i sanap longwe liklik bilong lukim wanem samting bai i kamap long en.
5Em i sanap i stap na pikinini meri bilong king bilong Isip wantaim ol wokmeri bilong en i kam long wara. Na ol wokmeri i limlimbur long arere bilong wara na pikinini bilong king i go waswas. Orait em i lukim basket i stap namel long ol pitpit na em i salim wanpela wokmeri i go kisim i kam.
6Na pikinini meri bilong king i opim basket na i lukim dispela pikinini man i stap. Em i opim pinis, orait pikinini i krai na pikinini meri bilong king i sori tru long en, na em i tok, “O sori. Em wanpela pikinini bilong ol Hibru.”
7Na susa bilong pikinini i kam askim pikinini meri bilong king olsem, “Ating inap mi go singautim wanpela meri Hibru long givim susu long pikinini na lukautim bilong yu, o nogat?”
8Na pikinini meri bilong king i tok, “I orait, yu ken mekim olsem.” Na susa bilong dispela pikinini i go kisim mama bilong en i kam.
9Mama i kam pinis na pikinini meri bilong king i tokim em, “Kisim dispela pikinini bilong mi na lukautim em gut na givim susu long em, na bai mi givim pe long yu.” Olsem na mama i kisim pikinini na givim susu long en na lukautim em gut.
10Taim dispela pikinini i kamap bikpela liklik, mama i kisim em i go long pikinini meri bilong king. Na pikinini meri bilong king i mekim dispela pikinini man i kamap olsem pikinini bilong em yet. Em i tok olsem, “Pikinini i bin i stap long wara na mi kisim em i kam antap. Olsem na mi bai kolim nem bilong en Moses.”
11Bihain Moses i kamap bikpela man pinis, orait em i go lukim ol Hibru, em ol wantok bilong en. Na em i lukim ol i wok hat tru long mekim wok bilong king. Na Moses i lukim wanpela man bilong Isip i wok long paitim nogut wanpela Hibru, wanpela wantok bilong em yet.
12Orait Moses i lukluk nabaut na em i lukim olsem i no gat man i stap. Olsem na kwiktaim em i kilim i dai dispela man bilong Isip na karamapim em long wesan.
13Orait na long de bihain, Moses i go bek na i lukim tupela wantok i wok long pait. Na em i tokim dispela man i as bilong trabel olsem, “Bilong wanem yu paitim wantok bilong yu?”
14Dispela man i bekim tok long Moses olsem, “Husat i makim yu na yu kamap hetman na jas bilong mipela? Yu laik kilim mi i dai olsem yu bin kilim dispela man bilong Isip, a?” Moses i harim dispela tok na em i pret. Na em i tingting olsem, “Ol manmeri i save pinis long samting mi bin mekim.”
15Bihain king bilong Isip i harim tok bilong dispela samting Moses i bin mekim na em i laik kilim Moses i dai, tasol Moses i ranawe long king na i go i stap long graun bilong Midian. Em i go kamap na em i sindaun arere long wanpela hul wara.
16Long dispela kantri i gat wanpela pris tasol i stap, nem bilong en Jetro. Na em i gat 7-pela pikinini meri. Moses i sindaun i stap klostu long dispela hul wara na ol dispela meri i kamap bilong kisim wara na pulimapim bokis wara bai ol sipsip na meme bilong papa bilong ol i ken dring.
17Tasol sampela wasman bilong arapela lain sipsip i kam na i wok long rausim ol meri i go. Orait Moses i rausim ol dispela man. Na bihain em i givim wara long ol sipsip na meme bilong ol meri.
18Bihain ol i go bek long papa bilong ol na em i askim ol olsem, “Olsem wanem na nau yupela i kam bek kwiktaim?”

19Ol i bekim tok, “Wanpela man bilong Isip i bin helpim mipela na ol wasman bilong sipsip i no rausim mipela. Na tu em i givim wara long ol sipsip na meme bilong mipela.”
20Na dispela man i askim ol pikinini meri bilong en olsem, “Dispela man i stap we? Bilong wanem yupela i lusim em long hap? Yupela go singautim em i kam kaikai wantaim yumi.” Orait ol i go kisim Moses i kam.
21Jetro i laik bai Moses i stap wantaim em, na Moses i orait long mekim olsem. Na Jetro i givim Sipora, wanpela pikinini meri bilong en, long Moses, na Moses i maritim em.
22Bihain Sipora i gat bel na em i karim wanpela pikinini man. Na Moses i tok long em yet olsem, “Mi man bilong narapela kantri na mi stap long dispela ples. Olsem na mi bai kolim nem bilong dispela pikinini, Gersom.”
23Sampela yia i go pinis na bihain king bilong Isip i dai. Na ol Isip i mekim ol Israel i wok hat nogut tru. Na ol Israel i wok yet long krai nogut na singaut long God long helpim ol.
24Na God i harim krai bilong ol na God i tingim dispela kontrak em i bin mekim wantaim Abraham na Aisak na Jekop bilong helpim ol tumbuna pikinini bilong ol.
25Em i lukim ol Israel i sindaun nogut tru. Na em i sori long ol na em i ting long helpim ol.