Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MATIU

MATIU 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kámmabogurↄↄ gbɛra Azumanɛngo zĩ kↄngↄ idɛ'idɛ Mariama Magadalɛni kↄ̃n Mariama pãnde pìo bↄ̀ wà gàa mira gwa.
2Ben tↄↄtɛ nìgãnigã gbãngbãn, zaakɛ Dii malaika ke bↄ̀ musu, à mↄ̀ à gbɛ̀ pì gbegere pà à gùo mira lɛ́amɛ, ben à vɛ̃̀ɛa.
3À uu dɛ lán loupina bà, à uta dɛ pú fénfen lán buu bà.
4Vĩa gudãkparinↄ kũ̀, aↄ̃ↄe lugalugaa, ben aↄ̃ gↄ̃̀ sã̀ii.
5Ben malaika pì bè nↄgbɛ̃ pìnↄnɛ: Àton tó vĩa a kũro. Má dↄ̃ kɛ̀ Yesu kɛ̀ wà pà lían ée wɛtɛɛ.
6À kú kɛ̀ro, à fɛ̀ɛ lán à ò nà. À mↄ́ à guu kɛ̀ wà à dàɛn gwa,
7é gá à o à ìbanↄnɛ kpakpaa à fɛ̀ɛ bↄna gaan. Eé dↄńnɛ aɛ gana Galili. Gwen é à en. Má òaren gwe.
8Ben aↄ̃ bↄ̀ miran kpakpaa kↄ̃n vĩao, mↄde aↄ̃ pↄↄ nna bíta. Aↄ̃ bàa lɛ̀ aↄ̃ↄe gaa à baaru kpá à ìbanↄnɛ.
9Ben Yesu dàńlɛ gↄ̃ↄ, à ì kpàḿma. Kɛ̀ aↄ̃ sↄ̃̀zi, aↄ̃ dↄnzi kɛ̀nɛ, ben aↄ̃ ↄ kɛ̀ a kɛ̀sɛkpɛɛa.
10Ben Yesu bèńnɛ: Àton tó vĩa a kũro. À gá à o ma gbɛ̃nↄnɛ aↄ̃ gá Galili. Gwen aↄ̃é ma en.
11Kɛ̀ nↄgbɛ̃nↄ tà, ben soza gudãkpari kenↄ gɛ̃̀ wɛ́tɛ guu, aↄ̃ yã kɛ̀ kɛ̀nↄ ò sa'orikinↄnɛ píngi.
12Ben sa'oriki pìnↄ gbɛ̃nsinↄ sìsi, aↄ̃ yã gↄ̃̀gↄ̃, ben aↄ̃ ↄↄ bíta kpà soza pìnↄa gusaɛ
13aↄ̃ bè: À be à ìbanↄ bé wà mↄ̀ gwãavĩ, aↄ̃ à gɛ̀ sɛ̀ kpãi gurↄↄ kɛ̀ ée ii oo.
14Tó bùsu gbɛ̃nsi yã pì mà, wé agbaa kpánɛ, é bↄ yãketen.
15Sozanↄ ↄↄ pì sì, ben aↄ̃ↄ kɛ̀ lán wà dàńnɛ nà. Ben yã pì gↄ̃̀ Yudanↄnɛ baaru ũ ai kↄ̃n a gbã̀ao.
16Yesu ìba gↄ̃ↄn kuri awɛɛdoonↄ gàa Galili kpiii kɛ̀ à à kii gↄ̃̀gↄ̃ńnɛ yãa musu.
17Kɛ̀ aↄ̃ à è, aↄ̃ dↄnzi kɛ̀nɛ, mↄde aↄ̃ gbɛ̃kenↄ e seka kɛɛ.
18Ben Yesu sↄ̃̀ńzi à bèńnɛ: Luda musu kↄ̃n tↄↄtɛo iko píngi kpàma.

19Beee yãnzi à gá à bori píngi kɛ ma ìbanↄ ũ, à ń batisi kɛ kↄ̃n De Luda tↄ́o kↄ̃n à Nɛ́ tↄ́o kↄ̃n à Ninii tↄ́o,
20à yã kɛ̀ má dìɛareenↄ dańnɛ aↄ̃gↄ̃ kũna píngi. À ma, mɛ́gↄ̃ kúao gurↄ píngi ai anduna gá yãao.