Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MATIU

MATIU 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Beee gbɛra Yesu yã ò gbɛ̃nↄnɛ kↄ̃n a ìbanↄ
2à bè: Ludayãdannɛrinↄ kↄ̃n Farisinↄ bé wà gↄ̃̀ Musa gɛ̃ɛ ũ.
3Beee yãnzi à yã kɛ̀ aↄ̃è oareenↄ kɛ píngi àgↄ̃ kũna. Mↄde àton ń yãkɛna kɛro, zaakɛ aↄ̃è yã kɛ̀ aↄ̃è oo kɛro.
4Aↄ̃è aso tìisi yiyi wà di gbɛ̃nↄnɛ ń gã̀n bensↄ̃ baa ↄnɛtee do aↄ̃ègↄ̃ yezi wà káziro.
5Aↄ̃è ń yã píngi kɛ lɛ gbɛ̃nↄ ń e yãnzimɛ. Lɛn aↄ̃è Luda yã ɛ̃zɛ̃ba gbɛ̃̀ntɛ̃ da lɛ, aↄ̃è bàkↄↄ gbã̀a da ń pↄ́kãsãanↄzi.
6Aↄ̃ègↄ̃ yezi wavɛ̃ɛ̀ pↄnna pↄ́ble vɛ̃ɛki maaanↄn kↄ̃n aduakɛkpɛ vɛ̃ɛki maaanↄo.
7Aↄ̃ègↄ̃ yezi wàgↄ̃ ì kpákpaaḿma yàranↄa, wàgↄ̃ ń sísi Rabi.
8Àton tó wà a sísi Rabiro, zaakɛ a píngi vĩ̀inↄ kↄ̃n dãaronↄmɛ a ũ, a Dannɛri mɛ̀n domɛ.
9Àton gbɛ̃ke sísi a de tↄↄtɛ kɛ̀ro, zaakɛ a De mɛ̀n domɛ, àmbe à kú musu.
10Àton tó wà a sísi aɛdero, zaakɛ a Aɛdee mɛ̀n domɛ, àmbe Mɛsaya ũ.
11A zĩ̀rin gbɛ̃nsi ũ a tɛ́.
12Gbɛ̃ kɛ̀ è a zĩnda kaara, Luda é à busa. Gbɛ̃ kɛ̀ è a zĩnda busa, Luda é à kaara.
13Wãiyoo a yãdannɛrinↄ kↄ̃n Farisinↄ! Mↄnafikideenↄ! Eè kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia zɛ́ tata gbɛ̃nↄnɛ. Eè gɛ̃ à guuro, bensↄ̃ eè wezi gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ yezi wà gɛ̃ à guunↄ gɛ̃n sero.
14Wãiyoo a yãdannɛrinↄ kↄ̃n Farisinↄ! Mↄnafikideenↄ! Eè adua gbã̀a kɛ lɛ gbɛ̃nↄ a e yãnzi, ben eè gyaanↄↄnↄ kpɛ́ síḿma. Beee yãnzi a wɛ́ɛtãmma égↄ̃ pãsĩ dɛ gbɛ̃ píngi pↄ́la.
15Wãiyoo a yãdannɛrinↄ kↄ̃n Farisinↄ! Mↄnafikideenↄ! Eè lili o tↄↄtɛ kↄ̃n ísiaao ìba mɛ̀n do ena yãnzi. Tó a à è sↄ̃, eè à kɛ tɛ́ pↄ́ ũ dɛala lɛo plaa.
16Wãiyoo a vĩ̀a dↄn'aɛdeenↄ! Eè be, tó wà sì kↄ̃n Luda kpɛ́o, à yãke vĩro, mↄde tó wà sì kↄ̃n Luda kpɛ́ vurao, beee bé à yã vĩ.
17Vĩ̀a mìsaideenↄ! À kparee bé à bítaa? Vuran yↄ́, ke Luda kpɛ́ kɛ̀ è tó vura gↄ̃ à pↄ́ ũu?
18Eè be dↄ, tó wà sì kↄ̃n sa'okiio, a yãke vĩro, mↄde tó wà sì kↄ̃n sa'obↄ kɛ̀ kú gweeo, beee bé à yã vĩ.

19Vĩ̀anↄ! À kparee bé à bítaa? Sa'obↄn yↄ́, ke sa'okii kɛ̀ è tó sa'obↄ gↄ̃ Luda pↄ́ ũu?
20Gbɛ̃ kɛ̀ yã sì kↄ̃n sa'okiio sì kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ kú gweenↄo píngimɛ dↄ.
21Gbɛ̃ kɛ̀ yã sì kↄ̃n Luda kpɛ́o sì kↄ̃n Luda kɛ̀ kú à guuomɛ dↄ.
22Gbɛ̃ kɛ̀ yã sì kↄ̃n ludambɛɛo sì kↄ̃n Luda kíblekitao kↄ̃n Luda kɛ̀ vɛ̃ɛnaaomɛ.
23Wãiyoo a yãdannɛrinↄ kↄ̃n Farisinↄ! Mↄnafikideenↄ! Eè tofeenↄ tↄↄtɛdo kↄ̃n kpee'ãao kↄ̃n dã̀ láo kuridee kpá Ludaa, ben eè dokayã tìisinↄ tón, yãzɛde kↄ̃n sùuo kↄ̃n náanɛo. Yã beeenↄ bé à dɛ àgↄ̃ kũna à kpaaa tona sai.
24Vĩ̀a dↄn'aɛdeenↄ! Eè mↄ́sↄ nɛ́ bↄ a íminan, ben eè lakumi mↄ́.
25Wãiyoo a yãdannɛrinↄ kↄ̃n Farisinↄ! Mↄnafikideenↄ! Eè gbãsĩ bↄ togoonↄ kpɛɛ kↄ̃n taanↄ, mↄde wãkũ kↄ̃n zĩndakũnadↄ̃saio bé à a nↄ̀sɛ pà.
26N Farisi vĩ̀a! Ǹ gbãsĩ bↄ togo guunɛ gĩa, à kpɛɛ é gↄ̃ gbãsĩ sai.
27Wãiyoo a yãdannɛrinↄ kↄ̃n Farisinↄ! Mↄnafikideenↄ! Á dɛ lán mira kɛ̀ wà aali puraa lɛ̀anↄ bàmɛ. Aↄ̃ kpɛɛ maa wɛ́ɛnɛ, mↄde gɛ̀wanↄ kↄ̃n gbãsĩ píngio bé à ń guu pà.
28Lɛmɛ apinↄ se dↄ, a kuuna maa gbɛ̃nↄ wɛ́ɛnɛ, mↄde mↄnafiki kↄ̃n yã zaaao bé à a guu pà.
29Wãiyoo a yãdannɛrinↄ kↄ̃n Farisinↄ! Mↄnafikideenↄ! Eè pↄ́ bo annabinↄ miranↄa, eè zã ble Luda gbɛ̃nↄ pↄ́a
30eè be: Tó wá kuu yã wa dezinↄ gurↄ, wa bà égↄ̃ kúńyo annabinↄ dɛdɛna guuro.
31Lɛmɛ á sì kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ annabinↄ dɛ̀dɛnↄ boriinↄn a ũ.
32À aĩa kɛ, à a dezinↄ kãndagbɛ ba à à mì dɛ sa!
33Mlɛ̃̀nↄ! Gbɛ̃ntee pitigoonↄ! É kɛ dia à bↄ tɛ́ yã kɛ̀ danaalaa guuu?
34Beee yãnzi mɛ́ annabinↄ kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃rinↄ kↄ̃n yãdannɛrinↄ zĩawa. É ń gbɛ̃kenↄ dɛdɛ, é ń gbɛ̃kenↄ pá lía, é ń gbɛ̃kenↄ gbɛ̃ flã̀o a aduakɛkpɛnↄ guu, é pɛ́ḿma wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo.
35Lɛmɛ Luda gbɛ̃ kɛ̀ wà ń dɛdɛnↄ yã é wí a musu lɛ, sɛna zaa gbɛ̃ maa Abila dɛnaa ai à gàa pɛ́ Bɛrɛkia nɛ́ Zakari kɛ̀ a à dɛ̀ Luda kpɛ́ kↄ̃n sa'okiio daguraa.
36Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, yã beeenↄ píngi é wí tↄ̃ↄrigbɛ̃nↄ musumɛ.

37Yerusalɛmudeenↄ, Yerusalɛmudeenↄ! Eè annabinↄ dɛdɛ, eè gbɛ̃ kɛ̀ Luda ń zĩawaanↄ papa gbɛ̀o à ń dɛdɛ. Mɛɛ̀gↄ̃ yezi mà a kakↄ̃amazi gɛ̃̀n baaagↄ̃, lán koo è a dɛ̀bɛ kú a nɛ́nↄla nà, mↄde ée weziro.
38Luda é a kpɛ́ tóare bɛzĩ ũmɛ sa.
39Mɛ́ɛ ooare, é ma e dↄro ai à be, aubarikadeen gbɛ̃ kɛ̀ èe mↄↄ kↄ̃n Dii tↄ́o ũ.