Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MATIU

MATIU 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu gɛ̃̀ góro guu, à ɛ̀ara à sɛ̀bɛ bikũ̀ à kà a bɛ wɛ́tɛ.
2Ben gbɛ̃kenↄ mↄ̀nɛ gbɛ̃ kaɛnao daɛna gyãresɛbↄn. Kɛ̀ Yesu è aↄ̃ↄ a náanɛ vĩ, ben à bè gbɛ̃ kaɛna pìnɛ: Ma gbɛ̃, ǹ n làakari kpáɛ! N durunnↄ kɛ̃̀mma.
3Ludayãdannɛri kenↄ kú gwe, ben aↄ̃ↄ ò ń nↄ̀sɛ guu wà bè: Gbɛ̃ beee e dↄkɛɛ Ludaomɛ.
4Yesu ń laasuu dↄ̃, ben à ń lá à bè: Bↄ́yãnzi ée laasuu zaaa lɛɛ a nↄ̀sɛ guuzi?
5Tó ma bè, à durunnↄ kɛ̃̀a ke tó ma bè, à fɛɛ à táa o, à kparee bé à aagaa?
6Má ò lɛ lɛ àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ Gbɛ̃ntee Nɛ́ durunkɛ̃nnɛna iko vĩ tↄↄtɛ kɛ̀mɛ. Ben à bè gbɛ̃ kaɛna pìnɛ: Ǹ fɛɛ ǹ n daɛbↄ sɛ́ ǹ tá bɛ.
7Ben à fɛ̀ɛ à tà bɛ.
8Kɛ̀ parii è lɛ, vĩa ń kũ, aↄ̃ Luda kɛ̀ iko beee taka kpà gbɛ̃nteenↄa tↄ́ bↄ̀.
9Yesu bↄ̀ gwe, èe gɛ̃tɛɛ, ben à gbɛ̃ kɛ̀ wè be Matiu è vɛ̃ɛna a bɛ'ↄↄsikpɛn. À bènɛ: Ǹ mↄ́ ǹ tɛ́mazi. Ben à fɛ̀ɛ à tɛ̀zi.
10Kɛ̀ Yesu e pↄ́ blee à bɛ, bɛ'ↄↄsirinↄ kↄ̃n durunkɛrinↄↄ kú gwe pari, aↄ̃ↄe pↄ́ bleeo kↄ̃n à ìbanↄ lɛdo.
11Kɛ̀ Farisinↄↄ è lɛ, ben aↄ̃ à ìbanↄ là wà bè: Bↄ́yãnzi a dii e pↄ́ blee kↄ̃n bɛ'ↄↄsirinↄ kↄ̃n durunkɛrinↄozi?
12Kɛ̀ Yesu yã pì mà à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ aafia vĩi bà kú kↄ̃n likita yãoro, sé gyãree.
13À gá à laasuu lɛ́ yã kɛ̀ kɛ̃na Luda yãn beee mìzi wà bè: Kↄ̃ wɛ̃ndagwanan má yezi, èe kɛ sa'onanlo. Mɛ́ɛ mↄ́ gbɛ̃ maaanↄ sísiro, sé durunkɛrinↄ.
14Ben Yaaya Batisikɛri ìbanↄ mↄ̀ aↄ̃ Yesu là wà bè: À kɛ̀ dia wapinↄ kↄ̃n Farisinↄ weè lɛ́ yi, ben n ìbanↄ è yi seroo?
15Ben Yesu yã lɛ̀kↄ̃zińnɛ à bè: Nↄsɛri gbɛ̃nↄ é pↄsiaa kɛ gurↄↄ kɛ̀ à kúńyo nↄsɛ guun yↄ́? Auo, mↄde à gurↄↄ é mↄ́ kɛ̀ weé nↄsɛri pì bↄ ń tɛ́, gbasa aↄ̃é lɛ́ yi sa.
16Gbɛ̃ke è uta zii nambata na kↄ̃n pↄ́lɛ dufuoro, zaakɛ uta dufu é sↄ̃kↄ̃zi à kɛ̃kↄ̃rɛ, à zii fↄ̃na é kaara.
17Wè geepiwɛ̃ dufu ká tùu zii guuro. Tó wà kɛ̀ lɛ, tùu é pũtãmɛ, wɛ̃ɛ pì é kwɛ́ɛ, tùu é yaka. Auo, wè geepiwɛ̃ dufu ká tùu dufu guumɛ, aↄ̃égↄ̃ maa ń píngi.
18Gurↄↄ kɛ̀ Yesu e yã beeenↄ oońnɛ, gbãade ke mↄ̀ à kùɛ à aɛ à bè: Ma nɛ́nↄgbɛ̃ gà tia. Ǹ mↄ́ ǹ ↄ kɛa, eégↄ̃ kú wɛ̃̀ndio.

19Ben Yesu fɛ̀ɛ à tɛ̀zi kↄ̃n a ìbanↄ.
20Nↄgbɛ̃ kee kú gwe, aru è bↄɛa à kà wɛ̃̀ kuri awɛɛplaa. À mↄ̀ à ↄ kɛ̀ Yesu uta lɛ́a à kpɛɛ kpa.
21Zaakɛ à bè: Baa tó ma ↄ kɛ̀ à utaa dé, mɛ́ kɛ̃kↄ̃a.
22Yesu lìɛ à à è, ben à bè: Ǹ n làakari kpáɛ, nↄgbɛ̃! Ma náanɛ kɛ̀ ń kɛ̀ bé à n kɛ̃kↄ̃a. Gwe gↄ̃ↄ nↄgbɛ̃ pì kɛ̃̀kↄ̃a.
23Kɛ̀ Yesu kà gbãadee pì bɛ, à è wèe kure pɛɛ, parii kĩi dↄ.
24Ben Yesu bè: À a zĩnda gá. Nɛ́ pì e garo, èe ii oomɛ. Ben aↄ̃ↄe à lalandi kɛɛ.
25Kɛ̀ wà pɛ̀ gbɛ̃nↄa aↄ̃ bↄ̀ɛ bàazi, ben Yesu gɛ̃̀ kpɛ́n, à nɛ́ pì kũ̀ a ↄↄa, ben à fɛ̀ɛ.
26Ben yã pì baaru dà bùsu pìla píngi.
27Kɛ̀ Yesu bↄ̀ gwe, vĩ̀a gↄ̃ↄn plaaanↄↄ tɛ́zi kↄ̃n wiiio wèe bee: Ǹ wa wɛ̃nda gwa, Dauda Bori!
28Kɛ̀ Yesu kà bɛ, vĩa pìnↄ sↄ̃̀zi, ben à ń lá à bè: Á ma náanɛ vĩ kɛ̀ mɛ́ fↄ̃ mà yã pì kɛareↄ́? Aↄ̃ wèàla wà bè: Lɛmɛ, Dii.
29Ben à ↄ kɛ̀ ń wɛ́ɛa à bè: Àgↄ̃ dɛare lán a ma náanɛ kɛ̀ nà.
30Ben aↄ̃ wɛ́ɛ guu è. Yesu kpã̀kɛ̃ńzi à bè: Àton o gbɛ̃ke maro.
31Baa kↄ̃n beeeo aↄ̃ gàa wà à baaru fã̀akↄ̃a bùsu pìn píngi.
32Gurↄↄ kɛ̀ vĩ̀anↄↄ e bↄɛɛ, wà mↄ̀ Yesunɛ kↄ̃n zĩnde kɛ̀ à nɛ́nɛ naɛnao.
33Kɛ̀ Yesu zĩn pì gòa, ben à yã ò. Yã pì bↄ̀ parii saɛ aↄ̃ bè: Wée yã beee taka e Isarailinↄ bùsun yãro.
34Ben Farisinↄ bè: È zĩn goḿma kↄ̃n zĩnnↄ kína gbãaaomɛ.
35Yesu gàa wɛ́tɛnↄa kↄ̃n lakutunↄ píngi, à yã dàńnɛ ń aduakɛkpɛnↄ guu, à kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia baaru nnaa kpàńnɛ, à gyãreenↄ kɛ̃̀kↄ̃a ń píngi kↄ̃n gbãasaideenↄ ń píngi.
36Kɛ̀ à parii è, ben aↄ̃ kɛ̀nɛ wɛ̃nda, zaakɛ aↄ̃ↄ kú bídin aↄ̃ lìkↄ̃a lán sãa kɛ̀ aↄ̃ↄ dã̀ri vĩroonↄ bà.

37Ben Yesu bè a ìbanↄnɛ: Pↄ́kɛkɛna bíta, mↄde zĩkɛrinↄↄ pariro.
38À wɛ́ɛ kɛ Buradeea lɛ à zĩkɛrinↄ gbarɛ aↄ̃ a pↄ́ kɛkɛ.