Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MATIU

MATIU 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gurↄ dↄ̃nkↄ̃ pì zĩ Yesu bↄ̀ bɛ à gàa à vɛ̃̀ɛ sɛ̀bɛ lɛ́a.
2Wà pàzi paripari, ben à gɛ̃̀ à vɛ̃̀ɛ góro'itɛn, gbɛ̃nↄ gↄ̃̀ zɛna sĩ̀sĩla ń píngi.
3Ben à yã lɛ̀kↄ̃zińnɛ pari à bè: Búbari ke bé à bↄ̀ à gàa pↄ́wɛɛ fã.
4Lán èe fãa nà, ben à kenↄ lɛ̀ɛ zɛ́ guu, bãanↄ mↄ̀ wà blè.
5À kenↄ lɛ̀ɛ gbɛ̀ sàra musu, gura kɛ̀ bùsu vĩ bítaro, ben aↄ̃ bↄ̀ɛ gↄ̃ↄ, kɛ̀ bùsu bíta gwero yãnzi.
6Kɛ̀ ↄfãntɛ̃ fɛ̀ɛ, ben aↄ̃ tɛ́ kũ̀ wà gàga kɛ̀ aↄ̃ↄ kãsãa vĩro yãnzi.
7À kenↄ lɛ̀ɛ lɛ̀nↄ guu, ben lɛ̀ fɛ̀ɛ à nàkↄ̃rɛḿma.
8À kenↄ sↄ̃ lɛ̀ɛ tↄↄtɛ maaa guu, aↄ̃ fɛ̀ɛ wà nɛ́ ì, à kenↄ wɛ́ɛ basↄsↄↄro, à kenↄ baaagↄ̃gↄ̃, à kenↄ baaakurikuri.
9Gbɛ̃ kɛ̀ swã vĩ à ma.
10Ben Yesu ìbanↄ sↄ̃̀zi, aↄ̃ à là wà bè: Bↄ́yãnzi nɛ́ɛ yã oońnɛ kↄ̃n yãlɛkↄ̃zinaozi?
11Ben à wèńla à bè: Luda a gba zɛ́ à kpata kɛ̀ bↄ̀ à kiia asiinↄ dↄ̃, mↄde èe ń gba zɛ́ro.
12Zaakɛ gbɛ̃ kɛ̀ pↄ́ vĩin, Luda é kaaranɛ ai àgↄ̃ dizi. Gbɛ̃ kɛ̀ pↄ́ke vĩroo sↄ̃, baa à nɛ́ngo kɛ̀ à vĩi Luda é sía.
13Beee yãnzin mɛ́ɛ yã oońnɛ kↄ̃n yãlɛkↄ̃zinaozi, lɛ aↄ̃ guu gwa pↄ́ke'ena sai, aↄ̃ swã kpá yãmasai, à dↄ̀rↄ dↄ̃na sai.
14Luda yã kɛ̀ annabi Isaya ò kɛ̀ḿma à bè: Aↄ̃égↄ̃ swã kpaa yãkemana sai, aↄ̃égↄ̃ guu gwaa pↄ́ke'ena sai.
15Aↄ̃ↄ nↄ̀sɛ vĩro lɛ aↄ̃ton ↄ̃ndↄ̃ kũro yãnzi, aↄ̃ swã gbãa lɛ aↄ̃ton yã maro yãnzi, aↄ̃ wɛ́ɛ kpakↄ̃rɛna lɛ aↄ̃ton guu ero yãnzi, zaakɛ aↄ̃ↄ yezi wà aɛ dↄma mà ń gba aafiaro.
16Aubarikadeenↄn a ũ kɛ̀ a wɛ́ɛ e guu ee, bensↄ̃ a swã e yã maa.
17Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, annabinↄ kↄ̃n gbɛ̃ maaanↄ kuu yã pari, aↄ̃ↄ yezi wà pↄ́ kɛ̀ ée eenↄ e, aↄ̃ↄe ero, aↄ̃ↄ yezi wà yã kɛ̀ ée maanↄ ma, aↄ̃ↄe maro.
18À pↄ́wɛɛfãri yã mì dↄ̃ sa.

19Tó gbɛ̃ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia yã mà ben èe dↄ̃ro, Setãn è mↄ́ à pↄ́ kɛ̀ wà tↄ̃̀ à swɛ̃̀ guu pì síamɛ. Pↄ́wɛɛ kɛ̀ lɛ̀ɛ zɛ́ guu mìn gwe.
20Pↄ́wɛɛ kɛ̀ lɛ̀ɛ gbɛ̀ sàraa sↄ̃, beeen gbɛ̃ kɛ̀ yã mà à sì gↄ̃ↄ kↄ̃n pↄnnaao ũ.
21Zaakɛ à kãsãa vĩro, è kɛ gurↄ plaaro. Tó yã'ↄ̃amma à lè ke tó wà wɛ́ɛ tã̀a yã pì yãnzi, è fumɛ gↄ̃ↄ.
22Pↄ́wɛɛ kɛ̀ lɛ̀ɛ lɛ̀nↄ guu dɛ lán gbɛ̃ kɛ̀ yã mà a sì bà, mↄde anduna yã kã̀hãnkɛna kↄ̃n yena auzikizio è nakↄ̃rɛa, ben è gↄ̃ àre sai.
23Pↄ́wɛɛ kɛ̀ lɛ̀ɛ tↄↄtɛ maaa guu dɛ lán gbɛ̃ kɛ̀ yã pì mà à à dↄ̀rↄ dↄ̃ↄ bà. È kɛ kaarana pↄ́ ũ, aↄ̃ kenↄ basↄsↄↄro, kenↄ baaagↄ̃gↄ̃, kenↄ baaakurikuri.
24Yesu yã pãnde lɛ̀kↄ̃zińnɛ à bè: Lán kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia dɛ nàn yɛ̀: Gbɛ̃ke ése maaa tↄ̃̀ a bura.
25Gurↄↄ kɛ̀ wèe ii oo, ben à ibɛɛ mↄ̀ à fↄ̃ↄ wɛ́ɛ fã̀ ése pìn, ben à gɛ̃̀ zɛ́la.
26Kɛ̀ ése nↄ̀ sì èe piaa, ben fↄ̃ↄↄ pì bↄ̀ gupuraaa.
27Ben buradee zĩkɛrinↄ mↄ̀ wà bènɛ: Dii, pↄ́wɛɛ maaan ń tↄ̃̀ n buranloo? Fↄ̃ↄↄ gàa bↄ mámɛ?
28Ben à bèńnɛ: Ibɛɛ bé à beee kɛ̀. Ben zĩkɛrinↄ bènɛ: Ń yezi wà gá wurɛwurɛn yↄ́?
29Ben à bè: Auo! Tó ée wurɛwurɛɛ, é wurɛ kↄ̃n éseomɛ.
30À tó aↄ̃ fɛɛ lɛdo ai pↄ́kɛ̃gurↄ. Mɛ́ o pↄ́kɛ̃rinↄnɛ aↄ̃ fↄ̃ↄↄ pì kɛ̃ gĩa, aↄ̃ à bakaa yi tɛ́ pↄ́ ũ, gbasa wà ése kɛ̃ wà ká ma dↄ̃̀n.
31Yesu yã pãnde lɛ̀kↄ̃zińnɛ à bè: Kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia dɛ lán musadi wɛ́ɛ kɛ̀ gbɛ̃ sɛ̀ à tↄ̃̀ a buraa bàmɛ.
32À wɛ́ɛ kete dɛ pↄ́wɛɛnↄla píngi, mↄde tó à fɛ̀ɛ, è kɛ bíta dɛ dò pↄ́nↄla píngi. È lí kɛ ai bãanↄ è mↄ́ wà zↄ̃zↄ̃ à gã̀nↄa.
33Yesu yã pãnde lɛ̀kↄ̃zińnɛ à bè: Kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia dɛ lán burɛdisɛsɛ'ɛ̃zɛ̃ kɛ̀ nↄgbɛ̃ sɛ̀ à kà flawa zaka lɛ́ aagↄ̃ↄ guu à yã̀kↄ̃tɛ píngi bà.
34Yesu yã beeenↄ ò gbɛ̃nↄnɛ kↄ̃n yãlɛkↄ̃zinao. Èe yãke ońnɛ yãlɛkↄ̃zina sairo,
35lɛ yã kɛ̀ annabi ò kɛ yãnzi, zaakɛ à bè: Mɛ́ lɛ́ wɛ̃ mà yãlɛkↄ̃zina ońnɛ, mɛ́ yã kɛ̀ utɛna zaa andunakaɛgurↄↄ ońnɛ.
36Ben Yesu gbɛ̃nↄ tò gwe à tà bɛ. À ìbanↄ sↄ̃̀zi aↄ̃ bè: Ǹ bura fↄ̃ↄ yã bↄkↄ̃tɛ kɛwe.

37Ben à bèńnɛ: Pↄ́wɛɛmaatↄ̃ri nɛ́ Gbɛ̃ntee Nɛ́mɛ.
38Bura nɛ́ andunamɛ. Pↄ́wɛɛ maa nɛ́ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia gbɛ̃nↄmɛ. Fↄ̃ↄ nɛ́ Setãn gbɛ̃nↄmɛ.
39Ibɛɛ kɛ̀ ń tↄ̃̀ nɛ́ Ibilisimɛ. Pↄ́kɛkɛna nɛ́ andunayãagurↄↄmɛ. Pↄ́kɛ̃rinↄ nɛ́ malaikanↄmɛ.
40Lán wè fↄ̃ↄ kɛ̃ wà ká tɛ́n nà, lɛn eé kɛ lɛ andunayãagurↄ.
41Gbɛ̃ntee Nɛ́ é a malaikanↄ gbarɛ aↄ̃ gbɛ̃kɛkɛrinↄ kↄ̃n zaakɛrinↄ bↄɛ a kpata gbɛ̃nↄ tɛ́ ń píngi,
42aↄ̃ ń ká tɛ́ pãsĩ guu. Gwen aↄ̃é ↄ́ↄ dↄn wà ↄ di ń musu.
43Ben gbɛ̃ maaanↄ égↄ̃ tɛ́ kɛɛ lán ↄfãntɛ̃ bà kpata kɛ̀ bↄ̀ ń De kiia guu. Gbɛ̃ kɛ̀ swã vĩ à ma.
44Kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia dɛ lán auziki kɛ̀ utɛna tↄↄtɛ guu bàmɛ. Kɛ̀ gbɛ̃ke bↄ̀a, à kɛ̀kɛ à ùtɛ, ben pↄnnaa guun à tà à pↄ́ kɛ̀ à vĩinↄ yà píngi, ben à tↄↄtɛ pì lù.
45Lán kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia dɛ nàn yɛ̀ dↄ. Laatari bé èe òso maaanↄ wɛtɛɛ.
46Kɛ̀ à òso ↄↄdee è, ben à tà à pↄ́ kɛ̀ à vĩinↄ yà píngi, ben à òso pì lùo.
47Lán kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia dɛ nàn yɛ̀ dↄ. Wà táaru kpà sɛ̀bɛn, à kpↄ̀ bori sãnda píngi kũ̀.
48Kɛ̀ à pà, wà gàɛ wà bikũ̀o baa, ben wà vɛ̃̀ɛ wà à maaanↄ plɛ̀plɛ wà kà gbíin, wà à zaaanↄ kwɛ̀ɛ.
49Lɛn eégↄ̃ dɛ lɛ andunayãagurↄ. Malaikanↄ é mↄ́ gbɛ̃ zaaanↄ sɛ́ɛ wà ń bↄ gbɛ̃ maaanↄ tɛ́,
50aↄ̃é ń ká tɛ́ pãsĩ guu. Gwen aↄ̃é ↄ́ↄ dↄn wà ↄ di ń musu.
51Ben Yesu ń lá à bè: A yã beeenↄ mì dↄ̃̀ sa píngiↄ́? Aↄ̃ wèàla wà bè: Ee!
52Ben à bèńnɛ: Tó yãdannɛri kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia yã dàda, eégↄ̃ dɛ lán bɛdee kɛ̀ è pↄ́ dufu kↄ̃n à ziio bↄ a làasi guu bàmɛ.
53Kɛ̀ Yesu yã beeenↄ lɛ̀kↄ̃zińnɛ à yã̀a, à bↄ̀ gwe,
54à gàa a bɛ wɛ́tɛ, ben èe yã daańnɛ ń aduakɛkpɛn. À yã bↄ̀ ń saɛ aↄ̃ bè: Mákpan gɛ̃gbɛ̃ pì ↄ̃ndↄ̃ kↄ̃n dabuyã beeenↄ èn?

55Lí'ari nɛ́n yɛ̀roo? À da tↄ́n Mariamaroo? À dãaronↄn Yemisi kↄ̃n Yusufuo kↄ̃n Simↄo kↄ̃n Yudao ũroo?
56À dãrenↄ kúwao kɛ̀roo? À yã beeenↄ è mámɛ píngii?
57Ben aↄ̃ gìzi. Yesu bèńnɛ: Annabi ègↄ̃ bɛ̀ɛ sairo, sé à bɛ wɛ́tɛ kↄ̃n à uao.
58Èe dabuyã kɛ gwe pariro, kɛ̀ aↄ̃ↄe à náanɛ kɛro yãnzi.