Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MATIU

MATIU 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu bↄ̀ Luda ua guu èe taa, ben à ìbanↄ sↄ̃̀zi wà lɛ́zukii kɛ̀nɛ à kpɛ́nↄa.
2Ben Yesu bèńnɛ: A beee è píngiↄ́? Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, weé gbɛ̀ ke tó dikↄ̃aro, weé gboro píngimɛ.
3Gurↄↄ kɛ̀ Yesu vɛ̃ɛna Kùkpɛ sĩ̀sĩgɛɛzi, à ìbanↄ mↄ̀ à kiia gusaɛ, aↄ̃ à là wà bè: Ǹ owe, bↄrɛn yã kɛ̀nↄ é kɛɛ? Bↄ́ bé eégↄ̃ dɛ n suna kↄ̃n andunayãagurↄↄo sèeda ũu?
4Yesu wèńla à bè: À làakari kɛ, àton tó wà a sãsãro.
5Zaakɛ weé mↄ́ pari ma tↄ́o, aↄ̃égↄ̃ bee Mɛsayan ń ũ, aↄ̃é gbɛ̃nↄ sãsã pari.
6É zĩ̀nↄ baaru ma kↄ̃n à wàpeo. Àton bídi kɛro. Sé beeenↄ kɛ, mↄde gurↄ yãana kpɛ́.
7Bori kↄ̃n boriio é fɛɛkↄ̃zi, lɛmɛ dↄ bùsu kↄ̃n bùsuo. Nↄa kↄ̃n tↄↄtɛ nigãnigãnao égↄ̃ kú gukenↄn.
8Yã beeenↄ píngi nↄ̀wãwã naana ũ.
9Beee gbɛra weé a kũkũ wà a kpáḿma, wà wɛ́ɛ tãawa wà a dɛ, bori píngi é zaagu ma yãnzi.
10Gbɛ̃nↄ é fuma pari, aↄ̃é bↄ kↄ̃ kpɛɛ, aↄ̃é zakↄ̃n.
11Annabi ɛgɛɛnↄ é mↄ́ pari wà gbɛ̃nↄ sãsã pari,
12yã zaaa é kↄ̃, gbɛ̃ parideenↄ yenzi é busa.
13Gbɛ̃ kɛ̀ zɛna gbãa ai à gurↄ lɛ́a bé eé mìsina e.
14Weé kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia pì baaru kpá anduna baama píngia sèeda ũ bori pínginɛ, gbasa pↄ́ píngi é mì dɛ.
15Tó a tɛ̃̀ guyakari kɛ̀ annabi Daniɛli à yã ò è Luda ua, kyókɛri gↄ̃ dↄ̃,
16gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yudeanↄ bàa sí wà mì pɛ́ kpiiinↄa.
17Gbɛ̃ kɛ̀ kú a kpɛ́ musu tón pita à gɛ̃ kpɛ́ guu à pↄ́ke sɛ́ à bↄoro.
18Gbɛ̃ kɛ̀ kú buraa tón liara bɛ à a uta sɛ́ro.

19Wãiyoo nↄ̀sindadeenↄ kↄ̃n nɛ́dandeenↄ gurↄ beeea.
20À adua kɛ lɛ bàasina pì tón kɛ buusiɛ ke kámmabogurↄↄ zĩro.
21Zaakɛ gurↄↄ pì wɛ́ɛtãmma égↄ̃ bíta. Zaa gurↄↄ kɛ̀ Luda anduna kɛ̀ ai gbã̀a, à taka e kɛro, bensↄ̃ eé kɛ zikiro.
22Tó Ludaa e gurↄↄ pìnↄ lagoro, lɛ gbɛ̃ke é bↄro. Mↄde eé gurↄↄ pìnↄ lago a gbɛ̃ kɛ̀ à ń sɛ́nↄ yãnzimɛ.
23Gurↄ beeea tó gbɛ̃ke bèare, à Mɛsaya gwa kɛ̀ kesↄ̃ à Mɛsaya gwa kãa, àton síro.
24Zaakɛ Mɛsaya ɛgɛɛnↄ kↄ̃n annabi ɛgɛɛnↄ é mↄ́ wà sèeda bítanↄ kↄ̃n dabuyãnↄ kɛ, lɛ wà baa gbɛ̃ kɛ̀ Luda ń sɛ́nↄ sãsão, tó eé sí kɛ.
25À ma, ma gĩakɛ má òare zaa káaku kↄ̀.
26Tó wà bèare à gwa, à kú sɛ̃̀n, àton gáro. Ke tó wà bèare à gwa, à kú kpɛ́tu, àton síro.
27Zaakɛ lán lou è pí à ludambɛɛ pura kũ zaa ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa ai à gɛ̃kpɛn kpa nà, lɛn Gbɛ̃ntee Nɛ́ suna égↄ̃ dɛ lɛ.
28Guu kɛ̀ gɛ̀ kún, gwen yeberekunↄ é kↄ̃ kakↄ̃an.
29Gurↄ pìnↄ wɛ́ɛtãmma gbɛra gↄ̃ↄ ↄfãntɛ̃ é sia kũ, mↄvura é í kɛro, sↄsↄnɛnↄ é woro ludambɛ, gbãaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú musunↄ é nigã.
30Gbɛ̃ntee Nɛ́ sèeda é gbasa à bↄ ludambɛ, borii kɛ̀ aↄ̃ↄ kú anduna guunↄ é ń zĩnda gbɛ̃gbɛ̃ ń píngi, aↄ̃é Gbɛ̃ntee Nɛ́ suna e ludambɛ luguun kↄ̃n gbãaao kↄ̃n gakui bítao.
31Eé a malaikanↄ zĩ kↄ̃n kãkãki'ↄ gbãaao, aↄ̃é a gbɛ̃ kɛ̀ à ń sɛ́nↄ kakↄ̃a anduna gooda siigↄ̃ↄa zaa ludambɛ lɛ́ gura kɛ̀ kↄ̃n à lɛ́ kãao.
32À yã dada kãkã lía. Tó à gã̀nↄ í kpàkpa, èe lá bↄ̀rↄ paa, á dↄ̃ guwãagurↄↄ kà kĩi.
33Lɛmɛ sↄ̃, tó a yã pìnↄ è píngi lɛ, àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ à suna kà kĩi, à kú kpɛɛlɛa.
34Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, gurↄↄ kɛ̀ gbɛ̃nↄ é gɛ̃tɛro ai yã pìnↄ gá kɛo píngi.
35Musu kↄ̃n tↄↄtɛo é gɛ̃tɛ, mↄde ma yãnↄↄ gɛ̃tɛna vĩro.
36Gbɛ̃kee à gurↄↄ ke à gurↄ zaka dↄ̃ro, baa malaika kɛ̀ aↄ̃ↄ kú musunↄ ke Luda Nɛ́, sé De Luda.

37Lán à dɛ nà Nuu gurↄ, lɛn eégↄ̃ dɛ lɛ se Gbɛ̃ntee Nɛ́ sugurↄ.
38Gurↄↄ kɛ̀ í e da andunalaro, wèe pↄ́ blee wèe í mii, wèe nↄↄ sɛɛ wèe zã kɛɛ ai Nuu gàa à gɛ̃̀ góro'itɛ guu.
39Aↄ̃ↄe dↄ̃ro, ben í mↄ̀ à ń sɛ́ɛ ń píngi. Lɛn eégↄ̃ dɛ lɛ se Gbɛ̃ntee Nɛ́ sugurↄ.
40Gbɛ̃ gↄ̃ↄn plaaanↄ égↄ̃ kú bura, weé gbɛ̃ doo sɛ́ wà gbɛ̃ doo tón.
41Nↄgbɛ̃ gↄ̃ↄn plaaanↄ égↄ̃ pↄ́ lↄlↄↄ gbɛ̀n, weé gbɛ̃ doo sɛ́ wà gbɛ̃ doo tón.
42Beee yãnzi a wɛ́ɛ gↄ̃ dↄ, zaakɛ á dↄ̃ gurↄↄ kɛ̀ a Dii é suro.
43Àgↄ̃ kɛ̀kii dↄ̃. Tó bɛdee gurↄ zaka kɛ̀ kpãi é mↄ́a dↄ̃̀ yã, lɛ a wɛ́ɛ gↄ̃ dↄ, eé tó à a kpɛ́ fↄ̃ro.
44Beee yãnzi apinↄ sↄ̃, àgↄ̃ kú soruo, zaakɛ Gbɛ̃ntee Nɛ́ é su gurↄ zaka kɛ̀ a wɛ́ɛ dↄzirooamɛ.
45Dén zĩkɛri náanɛde làakaridee kɛ̀ à dii a zĩkɛrinↄ nànɛ a ↄzĩ lɛ à pↄ́blee kpáḿma à gurↄↄa ũu?
46Aubarikadeen zĩkɛri kɛ̀ à dii à lè èe kɛɛ lɛ a sugurↄↄa ũ.
47Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, eé a auziki píngi nanɛ a ↄzĩmɛ.
48Mↄde tó zĩkɛri pì pãsĩ, ben à bè a nↄ̀sɛ guu a dii e gì kɛɛ,
49ben à nà a zĩkɛri daanↄ gbɛ̃gbɛ̃naa, èe pↄ́ blee èe í mii kↄ̃n wɛ̃dɛrinↄ,
50à dii é su gurↄↄ kɛ̀ à wɛ́ɛ dↄzirooamɛ, gurↄ zaka kɛ̀ à dↄ̃rooa,
51eé à zↄ̃zↄ̃kↄ̃rɛ, à à baka da kↄ̃n mↄnafikideenↄ. Gwen weé ↄ́ↄ dↄn wà ↄ di ń musu.