Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MATIU

MATIU 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Yesu parii pìnↄ è, à dìdi sĩ̀sĩa. Kɛ̀ à vɛ̃̀ɛ, à ìbanↄ mↄ̀ à kiia,
2ben à nà yãdannɛnaa à bè:
3Aubarikadeenↄn gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ ń kɛ̃sãna dↄ̃ↄnↄ ũ, zaakɛ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia dɛ ń pↄ́ ũ.
4Aubarikadeenↄn pↄsiadeenↄ ũ, zaakɛ Luda é ń làakari kpáɛńnɛ.
5Aubarikadeenↄn gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ ń zĩnda bùsanↄ ũ, zaakɛ aↄ̃mbe weégↄ̃ anduna vĩ.
6Aubarikadeenↄn yãzɛde nidɛrinↄ ũ, zaakɛ aↄ̃mbe aↄ̃é kã.
7Aubarikadeenↄn wɛ̃ndadↄ̃nnɛrinↄ ũ, zaakɛ Luda é ń wɛ̃nda dↄ̃.
8Aubarikadeenↄn nↄ̀sɛpuradeenↄ ũ, zaakɛ aↄ̃mbe aↄ̃é wɛ́ɛ si Ludalɛ.
9Aubarikadeenↄn íbɛtɛmidɛrinↄ ũ, zaakɛ weé ń sísi Luda nɛ́nↄ.
10Aubarikadeenↄn gbɛ̃ kɛ̀ wè ĩa daḿma yãmaakɛna yãnzinↄ ũ, zaakɛ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia dɛ ń pↄ́ ũ.
11Aubarikadeenↄn a ũ, tó wà a sↄ̃sↄ̃, tó wà ĩa dàawa, tó wà yã zaa píngi dìawa ma yãnzi.
12À pↄnnaa kɛ à yáa dↄ, zaakɛ a láada bíta ludambɛ. Lɛn wà ĩa dà annabi kɛ̀ aↄ̃ↄ kú a ãanↄa lɛ.
13Ámbe wisi ũ andunanɛ. Tó wisi i nnaa tà, dian weé kɛ nà à gↄ̃ wisi ũ dↄↄ? À àre kee vĩ dↄro, séde wà kwɛ́ɛ gbɛ̃nↄ táa oa.
14Ámbe gupuraa ũ andunanɛ. Wɛ́tɛ kɛ̀ wà kàɛ sĩ̀sĩ musu è fↄ̃ àgↄ̃ utɛnaro.
15Wè fitia na wà gbaka kúɛaro. Wè di dabu musumɛ, lɛ à guu pu gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú uanↄnɛ.
16À guu pu gbɛ̃nↄnɛ lɛ, lɛ aↄ̃ a maakɛnanↄ e wà a De kɛ̀ kú musu tↄ́ kpá.
17Àtongↄ̃ daa ma mↄ Musa doka kↄ̃n annabinↄ yãnↄ gboronlo. Mɛ́ɛ mↄ́ gbororo, ma mↄ lɛ mà papamɛ.
18Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, ludambɛ kↄ̃n tↄↄtɛo é gɛ̃tɛ, mↄde doka pì wɛ̃zã féte ke a pↄ́ kete ke é gɛ̃tɛro, yã píngi é kɛ.

19Beee yãnzi tó gbɛ̃ gì yã kɛ̀ wà dìɛ pìnↄ dokezi, baa à kɛ̀ kɛ̃sãnańzi, tó è da gbɛ̃nↄnɛ aↄ̃ kɛ lɛ, adee égↄ̃ kɛ̃sãnańzi kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia gbɛ̃nↄ tɛ́mɛ. Tó gbɛ̃ kũna, tó è dańnɛ lɛ sↄ̃, adee égↄ̃ bíta kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia gbɛ̃nↄ tɛ́.
20Mɛ́ɛ ooare, tó a yãmaakɛna dɛ ludayãdannɛrinↄ kↄ̃n Farisinↄ pↄ́laro, é gɛ̃ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia guuro.
21Á mà wà bè yãdeenↄnɛ, aↄ̃ton gbɛ̃ dɛro. Gbɛ̃ kɛ̀ gbɛ̃ dɛ̀, weé yãkpaɛ kɛo.
22Mapi sↄ̃, mɛ́ɛ ooare, gbɛ̃ kɛ̀ pↄ fɛ̃̀ a gbɛ̃daaazi kà wà yãkpaɛ kɛo. Gbɛ̃ kɛ̀ a gbɛ̃daaa sↄ̃̀sↄ̃ kà wà gáo gbãadeenↄ kiia. Gbɛ̃ kɛ̀ bè a gbɛ̃daaanɛ mìsaide sↄ̃ kà à gɛ̃ tɛ́n.
23Tó n mↄ ǹ Luda gba pↄ́ a gbãgbãkiia, tó n dↄn gwe kɛ̀ n gbɛ̃daaa n yã kũna,
24ǹ n gba tó sa'okii aɛ gwe, ǹ gá ǹ agbaa kpá adeenɛ gĩa, gbasa ǹ mↄ́ ǹ saa o sa.
25Tó n ibɛɛ e gaanyo yãkpaɛkɛkiia, ǹ kɛ kpakpaa ǹ kɛo nna zaa zɛ́n, lɛ àton n kpá yãkpaɛkɛriaro yãnzi. Tó nɛ́ɛ kɛ lɛro, yãkpaɛkɛri pì é n kpá dogaria, dogari é n da kpɛ́siaan.
26Yãpuraan mɛ́ɛ oonnɛ, nɛ́ bↄ gwero ai ǹ gá fĩa boo píngi. Baa kↄbↄ é gↄ̃ tɛ́nziro.
27Á mà wà bè, àton zina kɛro.
28Mapi sↄ̃, mɛ́ɛ ooare, tó gbɛ̃ nↄgbɛ̃ gwà kↄ̃n laasuu pãndeo, adee zina kɛ̀on gwe kↄ̀.
29Tó n wɛ́ɛ ↄplaa è tó ǹ fu, ǹ bↄ ǹ zĩnna. N korana n mɛ̀gu kezi maa dɛ wà n mɛ̀ píngi zu tɛ́nla.
30Tó n ↄplaa è tó ǹ fu, ǹ zↄ̃ ǹ zĩnna. N korana n mɛ̀gu kezi maa dɛ n mɛ̀ píngi tana tɛ́nla.
31Wà bè dↄ, tó gbɛ̃ e gii a naↄ̃zi, à yìgidɛla kpáa.
32Mapi sↄ̃, mɛ́ɛ ooare, gbɛ̃ kɛ̀ gì a naↄ̃zi, tó èe kɛ à gↄ̃pↄsɛɛ kɛ̀nlo, à zã pì bé è tó à gↄ̃ zinakɛri ũ. Gbɛ̃ kɛ̀ nↄↄ kɛ̀ wà gìzi sɛ̀ sↄ̃ zina kɛ̀n gwe.
33Á mà wà bè yãdeenↄnɛ dↄ, aↄ̃ yã kɛ̀ aↄ̃ↄ sì kↄ̃n Diio papa, aↄ̃ton fuaro.
34Mapi sↄ̃, mɛ́ɛ ooare, àton la da sero. Àton yã sí kↄ̃n ludambɛɛoro, zaakɛ Luda kíblekitamɛ,
35ke anduna, zaakɛ Luda tintimɛ, ke Yerusalɛmu, zaakɛ Kína ìsi wɛ́tɛmɛ.
36Ǹton yã sí kↄ̃n n mìoro, zaakɛ nɛ́ fↄ̃ ǹ n mìkã mɛ̀n doo pura kũ ke ǹ à sia kũro.

37Àgae be ee ke auo. Yã kɛ̀ dɛ beeelaa bↄ̀ à zaaa guumɛ.
38Á mà wà bè, wà wɛ́ɛ fĩa bo kↄ̃n wɛ́ɛo, swaa kↄ̃n swaao.
39Mapi sↄ̃, mɛ́ɛ ooare, àton gɛ̃ɛ bo gbɛ̃ kɛ̀ zaaa kɛ̀areearo. Tó gbɛ̃ n swãn kɛ̀ n gasu ↄplaaa, ǹ à doo dↄnɛ dↄ.
40Tó gbɛ̃ yezi à n dansiki yãkpaɛ kɛnyo, ǹ n utadaa tónɛ dↄ.
41Tó gbɛ̃ gã nàmma ǹ aso sɛ́are kiloo do, ǹ gáonɛ kiloo plaa.
42Tó gbɛ̃ pↄ́ wɛ́ɛ kɛ̀mma, ǹ kpáa. Ǹton gbɛ̃ kɛ̀ yezi à pↄ́ sɛ̃kãmma tɛ̃ro.
43Á mà wà bè, àgↄ̃ ye a gbɛ̃daaazi, à za a ibɛɛn.
44Mapi sↄ̃, mɛ́ɛ ooare, àgↄ̃ ye a ibɛɛnↄzi, à adua kɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è wɛ́ɛ tãawaanↄnɛ,
45lɛ à gↄ̃ a De kɛ̀ kú musu nɛ́nↄ ũ yãpura. Zaakɛ è ↄfãntɛ̃ bↄ gbɛ̃ zaaanↄnɛ kↄ̃n gbɛ̃ maaanↄ ń píngi, è lou ma taarisaideenↄnɛ kↄ̃n taarideenↄ ń píngi.
46Tó gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ yeaziinↄn á yeńzi, é láada ke e Luda kiiaↄ́? Baa bɛ'ↄↄsirinↄ è kɛ lɛroo?
47Tó a gbɛ̃nↄn eè ì kpákpaḿma ńtɛ̃ɛ, bↄ́ á dɛo gbɛ̃ pãndenↄlaa? Baa kifiinↄ è kɛ lɛroo?
48Beee yãnzi àgↄ̃ kuu papana, lán a De kɛ̀ kú musu kuu papana nà.