Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MATIU

MATIU 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ aↄ̃ kà kĩi kↄ̃n Yerusalɛmuo, aↄ̃ kà Bɛtɛfage lakutu kɛ̀ kú Kùkpɛ sĩ̀sĩgɛɛzi, ben Yesu a ìba zĩ̀ gↄ̃ↄn plaa,
2à bèńnɛ: À gá lakutu kɛ̀ káɛ a aɛ kɛ̀kãa guu. Tó a gɛ̃ gↄ̃ↄ, é zaaki e kↄ̃n a nɛ́o bàdↄna gwe. À poro à suomɛ.
3Tó wà a la wà bè, à kɛ̀ diaa, à be Dii bé à yezi, eé ɛara à suo tia.
4À kɛ̀ lɛ lɛ yã kɛ̀ annabi ò kɛ yãnzimɛ à bè:
5À o Zayↄndeenↄnɛ aↄ̃ kína bé èe mↄↄ ń kiia. À busɛ à di zaakinɛ bↄ̀rↄ kpɛɛ.
6Ìba pìnↄ gàa wà kɛ̀ lán Yesu òńnɛ nà.
7Aↄ̃ sù zaaki pìo kↄ̃n a nɛ́o, aↄ̃ ń utanↄ kpàɛḿma, ben Yesu dìa.
8Gbɛ̃nↄↄ e ń utanↄ kpaɛɛ zɛ́n paripari, gbɛ̃kenↄ e lá zↄ̃ↄ, aↄ̃ↄe kpaɛɛ zɛ́n dↄ.
9Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́ aɛzĩnↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́ kpɛɛnↄↄ e wii lɛɛ wèe bee: Ǹ gbãaa kɛ, Dauda Bori! Aubarikadeen gbɛ̃ kɛ̀ èe mↄↄ kↄ̃n Dii tↄ́o ũ! Wà gbãakɛ kpázi ai ludambɛ.
10Kɛ̀ Yesu gɛ̃̀ Yerusalɛmu, wɛ́tɛ lògo, gbɛ̃ píngi e bee: Dén gbɛ̃ beee ũu?
11Parii bè: Annabi Yesumɛ. À bↄ̀ Nazarɛti, Galili bùsun.
12Yesu gɛ̃̀ Luda ua guu, à pɛ̀ laayarinↄ kↄ̃n laalurinↄa à ń bↄ́ɛ ń píngi. A ↄↄlendekɛrinↄ teebunↄ kↄ̃n pↄ̃tɛ̃ɛyarinↄ kìtanↄ yĩ̀pa à kwɛ̀ńnɛ.
13À bèńnɛ: Wà kɛ̃̀ Luda yãn, ma kpɛ́ égↄ̃ dɛ aduakɛkpɛ ũ, ben á kɛ̀ gbɛ̃blerinↄ tò ũ.
14Vĩ̀anↄ kↄ̃n ɛrɛnↄ mↄ̀ à kiia Luda ua guu gwe, ben à ń kɛ̃kↄ̃a.
15Kɛ̀ sa'orikinↄ kↄ̃n ludayãdannɛrinↄ yãbↄnsaɛ kɛ̀ èe kɛɛnↄ è, bensↄ̃ aↄ̃ↄ mà nɛ́nↄↄ e wiii dↄↄa Luda ua guu aↄ̃ↄe bee, ǹ gbãaa kɛ, Dauda bori, ben aↄ̃ pↄ fɛ̃̀.
16Aↄ̃ bènɛ: Ń mà lán aↄ̃ↄe oo nàↄ́? Yesu wèńla à bè: Lɛmɛ! Kɛ̀ Ludaa dà nɛ́ fétenↄnɛ kↄ̃n nɛ́kpãntɛ̃nↄ aↄ̃ a sáabu kpá, ée à kyó kɛ á màroo?
17Ben à bↄ̀ wɛ́tɛ pìn à ń tón, à gàa à ì Bɛtani.
18Kɛ̀ guu dↄ̀ kↄngↄ idɛ'idɛ, à lìara e suu wɛ́tɛn, ben nↄaa e à dɛɛ.

19À kãkã lí è zɛ́ lɛ́a, ben à sↄ̃̀zi èe pↄ́ke earo, sé à lánↄ. Ben à bè lí pìnɛ: Nɛ́ nɛ́ i ziki dↄro. Gwe gↄ̃ↄ lí pì kori kũ̀ à gàga.
20Kɛ̀ à ìbanↄↄ è, ben à bↄ̀ ń saɛ aↄ̃ bè: À kɛ̀ dia kãkã lí pì kori kũ̀ lɛ gↄ̃ↄ?
21Yesu wèńla à bè: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, tó á Luda náanɛ vĩ seka sai, èe kɛ kãkã lí pì yãn é kɛ adoro. Tó á ò kpiii kɛ̀nɛ à fɛɛ à a zĩnda sɛ́ à zu sɛ̀bɛn, eé kɛ lɛ.
22Tó á Luda náanɛ vĩ, yã kɛ̀ a à wɛ́ɛ kɛ̀a aduakɛna guu píngi, é e.
23Yesu gɛ̃̀ Luda ua guu, èe yã daańnɛ. Ben sa'orikinↄ kↄ̃n gbɛ̃nsinↄ mↄ̀ wà à là wà bè: Iko kpareen nɛ́ɛ yã kɛ̀nↄ kɛɛo? Dé bé à n gba iko pì?
24Ben Yesu wèńla à bè: Mapi sↄ̃, yã mɛ̀n doon mɛ́ gbekaawa. Tó á òmɛ, mɛ́ iko kɛ̀ mɛ́ɛ yã kɛ̀nↄ kɛɛo oare.
25Dé ikon Yaaya gbɛ̃nↄ batisi kɛ̀o? À bↄ̀ Luda kiian yↄ́ↄ, ke gbɛ̃ntee kiiamɛ? Ben aↄ̃ yã gↄ̃̀gↄ̃ wà bè: Tó wa bè Luda kiiamɛ, eé wa la, bↄ́yãnzin wée Yaaya yã sírozi.
26Tó wa bè gbɛ̃ntee kiiamɛ sↄ̃, wá gbɛ̃nↄ vĩa vĩ, zaakɛ gbɛ̃ píngi Yaaya annabikɛɛ sì.
27Ben aↄ̃ wè Yesula wà bè: Wá dↄ̃ro. Ben Yesu bèńnɛ: Ɛ̃ndɛ̃ mapi se, mɛ́ iko kɛ̀ mɛ́ɛ yã kɛ̀nↄ kɛɛo oarero.
28Ben Yesu bè: Gbɛ̃ke nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ vĩ gↄ̃ↄn plaa. Ben à bè Worunɛ: Ǹ gá ǹ zĩi kɛ bura gbã̀a.
29Woru bè: Mɛ́ gáro. Ben à a nↄ̀sɛ lìɛ zãa à gàa.
30Maree pì gàa à bè Sabinɛ lɛ dↄ. Sabi bè: Tↄ̀. Ben èe gáro.
31Á è diaa? Gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ guu, aↄ̃ dé bé à a de pↄyezi kɛ̀? Aↄ̃ bè: Worumɛ. Ben Yesu bèńnɛ: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, bɛ'ↄↄsirinↄ kↄ̃n kaaruanↄ é gɛ̃ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia guu a ã.
32Zaakɛ Yaaya mↄ̀, à zɛ́ súusu ↄ̀dↄaare, ée à yã síro. Bɛ'ↄↄsirinↄ kↄ̃n kaaruanↄ bé wà à yã sì. Baa kↄ̃n beee enao ée a nↄ̀sɛ liɛ zãa a à yã sìro.
33À yã pãnde ma dↄ. Burade ke bé à kuu, à geepi líkpɛ bà à kara lìgazi, à wɛ̀ɛ yↄ̃̀ à guu geepi'ifɛ̃kii ũ à búdãkpagba dↄ̀. Ben à bú pì nà ayakɛrinↄnɛ ń ↄzĩ, ben à fɛ̀ɛ táo.
34Kɛ̀ geepizↄ̃gurↄↄ kà, ben à a zĩ̀rinↄ zĩ̀ ayakɛri pìnↄa, lɛ aↄ̃ a geepi bɛɛ sí.
35Ben ayakɛri pìnↄ à zĩ̀rinↄ kũ̀kũ, aↄ̃ ń gbɛ̃ doo gbɛ̃̀, aↄ̃ ń gbɛ̃ doo dɛ̀, aↄ̃ ń gbɛ̃ doo pàpa gbɛ̀o wà à dɛ̀.
36Ben à ɛ̀ara à zĩ̀ri pãndenↄ zĩ̀ḿma, aↄ̃ parii dɛ gbɛ̃ káakunↄla, ben aↄ̃ↄ kɛ̀ńnɛ lɛ dↄ.

37Zãan à a nɛ́ zĩ̀ḿma à bè: Aↄ̃é ma nɛ́ yã da.
38Kɛ̀ ayakɛri pìnↄ nɛ́ pì è, aↄ̃ bèkↄ̃nɛ: Túbiblerin yɛ̀. À tó wà à dɛ, à túbi é gↄ̃ wa pↄ́ ũ.
39Ben aↄ̃ à kũ̀ wà bↄ̀o buraa guu, aↄ̃ à dɛ̀.
40Tↄ̀! Tó buradee pì sù, bↄ́n eé kɛ ayakɛri pìnↄnɛ?
41Aↄ̃ wèàla wà bè: Eé gbɛ̃ pãsĩ pìnↄ dɛdɛ pãsĩpãsĩ, eé buraa pì na ayakɛri pãnde kɛ̀ aↄ̃é à baka kpáa à gurↄↄanↄnɛ ń ↄzĩ.
42Ben Yesu bèńnɛ: Ée Luda yã kɛ̀ kyó kɛroo? Gbɛ̀ kɛ̀ kpɛ́borinↄ pã kpàzi bé à gↄ̃̀ kpɛ́ gooda gbɛ̀ mìdee ũ. Dii bé à beee kɛ̀ ben à kɛ̀we yãbↄnsaɛ ũ.
43Bee yãnzi mɛ́ɛ ooare: Luda é a bↄ kpata kɛ̀ bↄ̀ a kiia guu, eé gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃é à baka kpáanↄ kán.
45Kɛ̀ sa'orikinↄ kↄ̃n Farisinↄ Yesu yãlɛkↄ̃zina pìnↄ mà, aↄ̃ↄ dↄ̃ kɛ̀ ń yãn èe oo.
46Ben aↄ̃ zɛ́ wɛ̀tɛ wà à kũ, mↄde aↄ̃ vĩa kɛ̀ pariinɛ, kɛ̀ wà à dìɛ annabi ũ yãnzi.