Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MATIU

MATIU 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zĩ beeea Yesu ìbanↄ mↄ̀ aↄ̃ à là wà bè: Dé bé à dɛńla kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia gbɛ̃nↄ tɛ́ɛ?
2Ben Yesu nɛ́ féte ke sìsi à à zɛ̀ ń aɛzĩ
3à bè: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, tó ée nↄ̀sɛ liɛ a gↄ̃ lán nɛ́ féte bàro, é gɛ̃ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia guuro.
4Gbɛ̃ kɛ̀ à a zĩnda bùsa à gↄ̃̀ lán nɛ́ féte kɛ̀kii bà, àmbe dɛńla kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia gbɛ̃nↄ tɛ́.
5Gbɛ̃ kɛ̀ nɛ́ beee taka sì ma ìbakɛɛ yãnzi, mámbe à ma si.
6Tó gbɛ̃ tò nɛ́ kɛ̀ ma náanɛ vĩi kɛ̀kiinↄ doke sã̀sã, eégↄ̃ sã̀ↄ adeenɛ wà wísilↄgbɛ gbɛ̃̀ntɛ̃ dↄ à waalɛ wà à zu sɛ̀bɛ lↄ̀n.
7Wãiyoo anduna, kɛ̀ yã kɛ̀ è tó wà sãsã kú à guu yãnzi. Séde yã kɛ̀ è tó wà sãsã gↄ̃ kuu, mↄde wãiyoo gbɛ̃ kɛ̀ sãsãna yã pì bↄ̀ à kiia.
8Tó n ↄↄ ke n gbá bé è tó ǹ sãsã, ǹ zↄ̃ ǹ zĩnna. À sã̀ↄnnɛ ǹ gɛ̃ wɛ̃̀ndi guu kↄ̃n ↄ kusuo ke ɛrɛ ũ dɛ n gↄ̃ ↄ mɛ̀n plaaa ke gbá mɛ̀n plaaa vĩla wà n zu tɛ́ kɛ̀ è garoo guu.
9Tó n wɛ́ɛ bé è tó ǹ sãsã, ǹ bↄ ǹ zĩnna. À sã̀ↄnnɛ ǹ gɛ̃ wɛ̃̀ndi guu kↄ̃n wɛ́ɛ dooo dɛ n gↄ̃ wɛ́ɛ mɛ̀n plaaa vĩla wà n zu tɛ́ guu gɛ̀wãan.
10À làakari kɛ dↄkɛna kↄ̃n nɛ́ kɛ̀nↄ dokezi, zaakɛ mɛ́ɛ ooare, aↄ̃ malaikanↄↄ kú musu, aↄ̃ↄ kú kↄ̃ wɛ́ɛn kↄ̃n ma De kɛ̀ kú gweeo baabↄɛ.
12Ée daa diamɛ? Tó gbɛ̃ sãa vĩ mɛ̀n basↄↄro, tó à doo sã̀sã, eé à mɛ̀n basↄↄro dosai tó sĩ̀sĩgɛɛzi gwe, à gá à à sãa kɛ̀ sã̀sã pì wɛtɛroo?
13Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, tó à bↄ̀a, à pↄↄ égↄ̃ nnaa dɛ à mɛ̀n basↄↄro dosai kɛ̀ aↄ̃ↄe sãsãroonↄla.
14Lɛn a De kɛ̀ kú musu yezi nɛ́ kɛ̀nↄ doke sãsã sↄ̃ro lɛ.
15Tó n gbɛ̃daaa taari kɛ̀, ǹ gá ǹ à le ndo, ǹ yã pì bↄnɛ gupuraaa. Tó à n yã mà, n n gbɛ̃ pì mìlɛ blè.
16Tó èe n yã ma sↄ̃ro, ǹ gbɛ̃ mɛ̀n doo ke gↄ̃ↄn plaa sɛ́ ǹ namma, lɛ à yã pì sí sèedade gↄ̃ↄn plaa ke aagↄ̃ↄ musu.
17Tó à gì ń yã mazi, ǹ yã pì o sↄsi gbɛ̃nↄnɛ. Tó à gì à sↄsi gbɛ̃ pìnↄ yã mazi dↄ, ǹ à diɛ kifii ke gbɛ̃ zĩ̀tↄ ũ.
18Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, pↄ́ kɛ̀ á yì tↄↄtɛ yina musu, pↄ́ kɛ̀ á pòto tↄↄtɛ potona musu.
19Mɛ́ɛ ooare dↄ, tó a gↄ̃ↄn plaaanↄ lɛ́ kɛ̀ do tↄↄtɛ kɛ̀, yã kɛ̀ a à wɛ́ɛ kɛ̀ ma De kɛ̀ kú musua píngi, eé kɛare.

20Zaakɛ guu kɛ̀ gↄ̃ↄn plaa ke gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄnↄ kàkↄ̃an kↄ̃n ma tↄ́o, má kú ń tɛ́.
21Beee gbɛra Pita mↄ̀ à Yesu là à bè: Dii, gɛ̃̀n ũgban mà sùu kɛ kↄ̃n ma gbɛ̃ kɛ̀ ègↄ̃ taari kɛɛmɛɛo? Gɛ̃̀n swɛɛplaan yↄ́?
22Yesu wèàla à bè: Mɛ́ɛ oonnɛ, èe kɛ gɛ̃̀n swɛɛplaanlo, gɛ̃̀n swɛɛplaa lɛo baaagↄ̃ akurimɛ.
23Beee yãnzi kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia dɛ lán kɛ̀ bà. Kína ke bé à yezi à a ↄↄ yã gↄ̃gↄ̃ kↄ̃n a ìbanↄ.
24Kɛ̀ à nà ↄↄ pì yãa, ben wà mↄ̀nɛ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ à à fĩa sɛna miliↄ̃ wàa kurio.
25Kɛ̀ à ↄↄ vĩ à fĩa pì boro, ben à dii bè wà à yá kↄ̃n à naↄ̃o kↄ̃n à nɛ́nↄ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ à vĩinↄ píngi gbasa wà à kɛ̃.
26Ben ìba pì dàɛ a dii aɛzĩ, à agbaa kpànɛ à bè: Ǹ mɛna kɛmao, mɛ́ n fĩa bonnɛ píngi.
27Ben à dii à wɛ̃nda gwà à à gbàrɛ, à fĩa pì tònɛ.
28Kɛ̀ ìba pì bↄ̀ dé, à dàkↄ̃rɛ kↄ̃n a ìba daa kɛ̀ à fĩa dↄa kondogi ↄↄ mɛ̀n basↄↄroo. Ben à à kũ̀, èe ↄ tↄ̃ↄ a kòtoa à bè: Ǹ ma fĩa bomɛ.
29À ìba daaa pì dàɛ à aɛzĩ, à agbaa kpànɛ à bè: Ǹ mɛnamɛ, mɛ́ n fĩa bonnɛ.
30Mↄde èe wero. À tò wà à dà kpɛ́siaan ai à à fĩa bonɛ.
31Kɛ̀ à ìba kpaaanↄↄ è lɛ, aↄ̃ nↄ̀sɛ yàka maamaa, ben aↄ̃ gàa wà yã kɛ̀ kɛ̀ pì tↄ̃kɛ̃̀ ń diinɛ píngi.
32Ben dii pì à sìsi à bè: Ìba pãsĩ! Ma n fĩa tònnɛ píngi, kɛ̀ n agbaa kpàmɛ yãnzi.
33Lán ma sùu kɛ̀nyo nà, lɛ n sùu kɛ̀ kↄ̃n n gbɛ̃daaao lɛ se.
34À dii pì pↄ fɛ̃̀, à tò wà à dà kpɛ́siaan, wàgↄ̃ wɛ́ɛ tãaa ai à gá à fĩa pì boo píngi.
35Ben Yesu ɛ̀ara à bè: Tó a baade è sùu kɛ kↄ̃n a gbɛ̃daaao kↄ̃n nↄ̀sɛo doro, lɛn ma De kɛ̀ kú musu é kɛare lɛ se.