Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MATIU

MATIU 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gurↄ beeea kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia égↄ̃ dɛ lán nↄkparɛ gↄ̃ↄn kuri kɛ̀ aↄ̃ ń fitianↄ sɛ̀ wà bↄ̀o, aↄ̃ↄe gaa da nↄsɛrilɛ bàmɛ.
2Aↄ̃ gↄ̃ↄn sↄↄroonↄ nɛ́ mìsaideenↄmɛ. Aↄ̃ gↄ̃ↄn sↄↄroonↄ sↄ̃ↄ làakarideenↄmɛ.
3À mìsaideenↄ ń fitianↄ sɛ̀ nↄ́si kũsãɛ sai,
4à làakarideenↄ sↄ̃ ń fitianↄ sɛ̀ kↄ̃n nↄ́si kũsãɛo.
5Nↄsɛri e mↄ́ kpaaro, ben i ń lɛ́ ń píngi, aↄ̃ↄe ii oo.
6Lezãndo wà wii lɛ̀: Nↄsɛri e mↄↄ! À fɛɛ à gá daàlɛ.
7Ben nↄkparɛ pìnↄ vù ń píngi, aↄ̃ ń fitianↄ kɛ̀kɛ.
8Ben mìsaideenↄ bè làakarideenↄnɛ: À wa gba nↄ́si féteroo! Wa fitia e gaa nɛ́!
9Ben làakaridee pìnↄ wèńla wà bè: Eé mↄ́wa kↄ̃n apinↄ píngiro. À gá à a pↄ́ lú à yàrinↄ kiia.
10Kɛ̀ aↄ̃ gàa lú, ben nↄsɛri kà. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ soru kɛ̀nↄ gɛ̃̀o nↄsɛ guu, ben wà gbà tàta.
11Zãazãa nↄkparɛ kpaaa pìnↄ sù, aↄ̃ↄe lɛ́ zuu: Dii, Dii! Ǹ zɛ wɛ̃we!
12Ben à wèńla à bè: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, má a dↄ̃ro.
13Beee yãnzi a wɛ́ɛ gↄ̃ dↄ, zaakɛ á à gurↄↄ ke à gurↄ zaka dↄ̃ro.
14Kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia dɛ lán gbɛ̃ kɛ̀ èe gaa wɛ́tɛa bà, ben à a zĩkɛrinↄ sìsi, à a auziki nàńnɛ ń ↄzĩ.
15À ↄↄdaa kɛ̀ aↄ̃ gbɛ̃ doonɛ zika sↄↄro, gbɛ̃ plaadee zika plaa, gbɛ̃ aagↄ̃dee zika do, aↄ̃ baade gbãa lɛ́n, ben à gàa wɛ́tɛa.
16Zikasↄↄrodee gàa à laa tà kↄ̃n ↄↄ pìo gↄ̃ↄ, ben à àre è zika sↄↄro.
17Zikaplaadee kɛ̀ lɛ dↄ, ben à àre è zika plaa.
18Zikadodee sↄ̃ gàa à wɛ̀ɛ yↄ̃̀, ben à a dii ↄↄ pì ùtɛn.

19Gurↄ plaaa gbɛra zĩkɛri pìnↄ dii sù, ben èe a ↄↄ yã gↄ̃gↄ̃ↄńyo.
20Zikasↄↄrodee mↄ̀ kↄ̃n zika sↄↄro pãnde kɛ̀ à èo à bè: Dii, ǹ zika sↄↄroo kɛ̀ ń kpàmaa gwa, à àre kàaramɛ zika sↄↄro dↄ.
21Ben à dii bènɛ: Ń kɛ̀ zĩkɛri maa náanɛde! Lán ń náanɛ vĩ kↄ̃n à féteo nà, mɛ́ à bíta nannɛ n ↄzĩ sa. Ǹ gɛ̃ ma pↄnnakɛna guu.
22Zikaplaadee mↄ̀ dↄ à bè: Dii, ǹ zika plaaa kɛ̀ ń kpàmaa gwa, à àre kàaramɛ zika plaa dↄ.
23Ben à dii bènɛ: Ń kɛ̀ zĩkɛri maa náanɛde! Lán ń náanɛ vĩ kↄ̃n à féteo nà, mɛ́ à bíta nannɛ n ↄzĩ sa. Ǹ gɛ̃ ma pↄnnakɛna guu.
24Ben zikadodee mↄ̀ sa à bè: Dii, má dↄ̃ kɛ̀ n yãnↄↄ zĩ'ũ. Nɛɛ̀ pↄ́ kɛ̃ guu kɛ̀ nɛ́ɛ tↄ̃nlo. Nɛɛ̀ pↄ́ kakↄ̃a guu kɛ̀ nɛ́ɛ gbɛ̃nlo.
25Ben vĩa ma kũ, ma gaa ma n ↄↄ ùtɛ wɛ̀ɛn. N pↄ́ɛ kɛ̀.
26Ben à dii bènɛ: Zĩkɛri zaa mɛade! Ń dↄ̃ kɛ̀ mɛɛ̀ pↄ́ kɛ̃ guu kɛ̀ mɛ́ɛ tↄ̃nlo, mɛɛ̀ pↄ́ kakↄ̃a guu kɛ̀ mɛ́ɛ gbɛ̃nloo?
27À maa yã n ↄↄdaa kɛ̀o gbɛ̃kenɛ, lɛ tó ma su, mà a pↄ́ sí kↄ̃n à àreo.
28À zika doo pì sía à kpá zikasↄↄrodeea.
29Zaakɛ gbɛ̃ kɛ̀ pↄ́ vĩin Luda é kaaranɛ ai à dizi. Gbɛ̃ kɛ̀ vĩroo sↄ̃, baa kɛ̀ à vĩi Luda é síamɛ.
30Zĩkɛri pãa kɛ̀kii sↄ̃, à à zu bàazi gusiaan. Gwen weé ↄ́ↄ dↄn wà ↄ di ń musu.
31Tó Gbɛ̃ntee Nɛ́ mↄ̀ a gakui guu kↄ̃n a malaikanↄ ń píngi, eé vɛ̃ɛ a kíblekita gakuideea.
32Anduna boriinↄ é kakↄ̃a à aɛ ń píngi, eé ń kɛ̃kↄ̃a, lán pↄ́dãri è sãanↄ kɛ̃kↄ̃a kↄ̃n blènↄ nà.
33Eé sãanↄ kpá a ↄplaazi, blènↄ ↄzɛɛzi.
34Beee gbɛra Kína pì é be gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú a ↄplaazinↄnɛ: Amↄa kɛ̀ ma De aubarika dàaguunↄ, à mↄ́ à kpata kɛ̀ à à soru kɛ̀are zaa andunakaɛgurↄↄ ble.
35Zaakɛ kɛ̀ nↄaa e ma dɛɛ, a pↄ́blee kpàma. Kɛ̀ ímii e ma dɛɛ, a í kpàma. Kɛ̀ má kuu nibↄ ũ, a ma si.
36Kɛ̀ má kú bũu, a asii tàmɛ. Kɛ̀ mɛ́ɛ gyãa kɛɛ, a ma gwa. Kɛ̀ wà ma da kpɛ́siaan, a mↄ wɛ́ɛ kpàɛmazi.

37Gbɛ̃ maaanↄ é benɛ: Dii, bↄrɛn wá è nↄaa e n dɛɛ wa pↄ́blee kpàmma ke ímii e n dɛɛ wa í kpàmmaa?
38Bↄrɛn wa n e nibↄ ũ wa n si, ke ń kú bũu wa asii tànnɛɛ?
39Bↄrɛn wa n e nɛ́ɛ gyãa kɛɛ, ke wà n da kpɛ́siaan wa gaa wɛ́ɛ kpàɛnzii?
40Kína pì é weńla à be: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, yã kɛ̀ á kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̃sãnanɛ ma gbɛ̃ kɛ̀nↄ tɛ́, mámbe á kɛ̀mɛ.
41Beee gbɛra eé be gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú a ↄzɛɛzinↄnɛ: À gumɛ gwe amↄa kɛ̀ Luda lɛ́ kɛ̀areenↄ! À tá tɛ́ kɛ̀ eé garoo kɛ̀ Ludaa kɛ̀kɛ Ibilisinɛ kↄ̃n a ìbanↄ guu.
42Zaakɛ nↄaa e ma dɛɛ, ée pↄ́blee kpámaro. Ímii e ma dɛɛ, ée í kpámaro.
43Má dɛ nibↄ ũ, ée ma síro. Má kú bũu, ée asii támɛro. Mɛ́ɛ gyãa kɛɛ ke wà ma da kpɛ́siaan, ée mↄ́ à wɛ́ɛ kpáɛmaziro.
44Aↄ̃é gbasa wà à la wà be: Dii, bↄrɛn wa n e kↄ̃n nↄaao ke ímiio ke nibↄ ũ ke bũu ke gyãree ke pisina ũ, ben wée n ĩan károo?
45Kína é weńla à be: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, lán ée kɛ gbɛ̃ kɛ̀ kɛ̃sãnanɛ gbɛ̃ kɛ̀nↄ tɛ́ro nà, mámbe ée kɛmɛro.
46Gbɛ̃ beeenↄ é tá wɛ́ɛtãmma kɛ̀ è yãaroo guumɛ, gbɛ̃ maaanↄ sↄ̃ wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo guu.