Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MATIU

MATIU 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Yesu yã beeenↄ dà a ìba gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaanↄnɛ à yã̀a, à bↄ̀ gwe, à gàa waazi kɛ ń wɛ́tɛnↄ guu, èe yã daańnɛ.
2Zaa kpɛ́siaan Yaaya Kirisi yãkɛnanↄ mà, ben à a ìba kenↄ zĩ̀
3aↄ̃ à la, àmbe gbɛ̃ kɛ̀ eé mↄ́ ũↄ́, ke wàgↄ̃ wɛ́ɛ dↄↄ gbɛ̃ pãndezimɛ?
4Ben Yesu wèńla à bè: À gá yã kɛ̀ ée maa ée ee gbã Yaayanɛ à be,
5vĩ̀anↄↄ e guu ee, ɛrɛnↄↄ e táa oo, kusunↄↄ e kɛ̃ɛkↄ̃a, swãdoonↄↄ e yã maa, gɛ̀nↄↄ e fɛɛɛ, takaasideenↄↄ e baaru nna waazi maa.
6Aubarikadeen gbɛ̃ kɛ̀ è fu ma yãaroo ũ.
7Kɛ̀ Yaaya zĩ̀rinↄ tà, Yesu Yaaya yã ò pariinɛ à bè: Bↄ́n a gaa gwa gbáan? Kàba kɛ̀ ĩa e nigãan yↄ́?
8Bↄ́n a gaa gwa saa? Gbɛ̃ kɛ̀ pↄ́kãsã zãɛ danan yↄ́? Pↄ́kãsãmaadarinↄ ègↄ̃ kú kíbɛmɛ.
9Bↄ́n a gaa gwa saa? Annabin yↄ́? Lɛmɛ! Mɛ́ɛ ooare, à dɛ annabila se.
10Zaakɛ Yaayan wà à yã kɛ̃̀ Luda yãn wà bè: Mɛ́ ma zĩ̀ri gbarɛ n ã lɛ à zɛ́ kɛkɛnnɛ.
11Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, nↄgbɛ̃ nɛ́'ina guu gbɛ̃kee e bↄ à kà Yaaya Batisikɛri ũro. Baa kↄ̃n beeeo gbɛ̃ kɛ̀ dɛ gbɛ̃ kpɛɛdee ũ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia guu dɛàla.
12Zaa gurↄↄ kɛ̀ Yaaya Batisikɛri nà waazikɛnaa ai mↄna gbã̀a, wèe kↄ̃dɛɛ kɛɛ wà gɛ̃ kpata pìn, ben kùgbãadeenↄↄ e gɛ̃ɛn.
13Musa kↄ̃n annabinↄ píngi gĩakɛ wà à yã ò ai à gàa pɛ́ Yaayaa.
14Tó é fↄ̃ à sí, Yaaya pì bé à Ilia kɛ̀ wà bè eé mↄ́ ũ.
15Gbɛ̃ kɛ̀ swã vĩ à ma.
16Bↄ́n mɛ́ tↄ̃ↄrigbɛ̃nↄ lɛ́kↄ̃zio? Aↄ̃ↄ dɛ lán nɛ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú yàra guu aↄ̃ↄe lɛ́ zuukↄ̃zinↄ bà
17wèe bee: Wa kure pɛ̀are, ée ↄ̃ wãro, wa wɛ̃nda lɛ̀ sìare, ée sósobi kɛro.
18Zaakɛ Yaaya mↄ̀, èe burɛdi sóro, èe wɛ̃ɛ miro, ben wà bè zĩndeemɛ.

19Kɛ̀ Gbɛ̃ntee Nɛ́ mↄ̀, è pↄ́ ble, è í mi, ben wà bè: Guturu wɛ̃mirimɛ, bɛ'ↄↄsirinↄ kↄ̃n durunkɛrinↄ gbɛ̃nnamɛ! Mↄde wè ↄ̃ndↄ̃ↄ dↄ̃ a yãkɛnaamɛ.
20Ben Yesu fɛ̀ɛ à zↄka kà wɛ́tɛ kɛ̀ à a dabuyã paridee kɛ̀nnↄ gbɛ̃nↄzi, kɛ̀ aↄ̃ↄe ń nↄ̀sɛ liɛro yãnzi à bè:
21Wãiyoo Kↄrazĩdeenↄ! Wãiyoo Bɛtɛsaidadeenↄ! Tó ma dabuyã kɛ̀ má kɛ̀ a tɛ́nↄ kɛ̀ Taya kↄ̃n Sidↄ̃o yã, lɛ wɛ́tɛ pì deenↄ pↄ́kãsãanↄ dàdańla, aↄ̃ vɛ̃̀ɛ tubura à gì kɛ̀ nↄ̀sɛliɛna sèeda ũ.
22Mɛ́ɛ ooare, yãkpaɛkɛgurↄↄ zĩ a wɛ́ɛtãmma égↄ̃ dɛ Tayadeenↄ kↄ̃n Sidↄ̃deenↄ pↄ́la.
23A Kapɛnamudeenↄ sↄ̃ é gbã à zↄ̃ Ludaan yↄ́? Weé ↄ sↄ̃azi ai gɛ̀wãan. Zaakɛ tó wà dabuyã kɛ̀ má kɛ̀areenↄ kɛ̀ Sↄdↄmu yã, lɛ à kuu ai kↄ̃n a gbã̀ao.
24Mɛ́ɛ ooare, yãkpaɛkɛgurↄↄ zĩ a wɛ́ɛtãmma égↄ̃ dɛ Sↄdↄmudeenↄ pↄ́la.
25Zĩ beeea Yesu bè: Baa, musu kↄ̃n tↄↄtɛo Dii, ma n sáabu kɛ̀, kɛ̀ n yã beeenↄ ùtɛ yãdↄ̃rinↄnɛ kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃rinↄ, n bↄo kyódↄ̃risainↄnɛ.
26Lɛmɛ, Baa, zaakɛ n pↄyezinamɛ.
27Ma De pↄ́ píngi nàmɛ ma ↄzĩ. Gbɛ̃kee Luda Nɛ́ dↄ̃ro, tó èe kɛ De Luda baasiro. Gbɛ̃kee De Luda dↄ̃ro, tó èe kɛ à Nɛ́ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ Nɛ́ pì yezi à à ↄdↄańnɛnↄ baasiro.
28À mↄ́ ma kiia amↄa kɛ̀ á aso sɛna a kpasanↄ píngi, mɛ́ a gba zɛ́ à kámma bo.
29À ma gbóngo sɛ́ à yã dada ma kiia, a làakari é kpáɛ, zaakɛ má busɛ bensↄ̃ ma nↄ̀sɛ yĩi.
30Ma gbóngo sɛna zĩ'ũro, ma asoo tìisiro.