Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MATIU

MATIU 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Beee gbɛra Yaaya Batisikɛri mↄ̀ Yudea gbáan, èe waazi kɛɛ
2à bè: À nↄ̀sɛ liɛ, kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia kà kĩi.
3À yãn annabi Isaya ò yã à bè: À baarukpari kòto ma dↄ gbáan, èe bee à zɛ́ kɛkɛ Diinɛ, à zɛ́ wɛ́wɛnↄ poronɛ súusu.
4Yaaya ègↄ̃ pↄ́kãsãa kɛ̀ wà tã̀ kↄ̃n lakumi kão dana, è báa asaa dↄ a pii. Sutɛ̃ kↄ̃n zↄ́'ion à pↄ́blee ũ.
5Wègↄ̃ bↄɛ Yerusalɛmu kↄ̃n Yudea bùsu gu píngio kↄ̃n Yoda dↄ̀rↄzio wàgↄ̃ mↄↄ à kiia.
6Aↄ̃è ń durunnↄ o gupuraaa, ben è ń batisi kɛ Yodan.
7Kɛ̀ Yaaya è Farisinↄ kↄ̃n Sadusinↄↄ e mↄↄ a kiia pari aↄ̃ batisi kɛ, ben à bèńnɛ: Gbɛ̃ntee pitigoonↄ! Dé bé à lɛ́ dàawa à bàa sí pↄfɛ̃ kɛ̀ Luda é pitaḿmanɛ?
8À nↄ̀sɛliɛna yã kɛ, weégↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ a liɛ.
9Kɛ̀ Ibraĩ dɛ a dezi ũ, àtongↄ̃ daa kɛ̀ beee bé eé a bↄro. Mɛ́ɛ ooare, Luda é fↄ̃ à gbɛ̀ kɛ̀nↄ kɛ Ibraĩ boriinↄ ũ.
10Kpása diɛna línↄzi kↄ̀. Luda é lí kɛ̀ è nɛ́ maaa iroo zↄ̃ à zu tɛ́ guu.
11Mɛ́ɛ a batisi kɛɛ a nↄ̀sɛliɛna sèeda ũmɛ, mↄde gbɛ̃ke é mↄ́ ma gbɛra à gbãaa dɛmala, mɛ́ɛ ká mà à kyatee sɛ́ɛnɛro. Àmbe eé a batisi kɛ kↄ̃n Luda Ninio kↄ̃n tɛ́o.
12À gbaka kũna a ↄzĩ ésegbɛ̃kiia. Tó à fã̀, eé a pↄ́wɛɛ ká a dↄ̃̀n, eé à sàko ká tɛ́ kɛ̀ è garoo guu.
13Ben Yesu bↄ̀ Galili bùsun à mↄ̀ Yaaya kiia Yodazi lɛ à a batisi kɛ.
14Yaaya yezi à gí à bè: Mamↄma kɛ̀ má dɛ ǹ ma batisi kɛɛn n mↄ ma kiiaↄ́?
15Ben Yesu wèàla à bè: Àgↄ̃ dɛ lɛ gĩa, zaakɛ à kↄ̃ sìwao lɛ yã píngi kɛna a zɛ́a yãnzi. Ben à wèzi.
16Kɛ̀ Yesu batisi kɛ̀, à bikũ̀ gↄ̃ↄ. Zĩ beeea ludambɛɛ wɛ̃̀kↄ̃a, ben à è Luda Nini è e suu lán pↄ̃tɛ̃ɛ bà à zↄ̃̀awa.
17Ben wà kòto mà bↄna ludambɛ à bè: Ma nɛ́ mɛ̀n do léle yenzideen yɛ̀, kɛ̀ ma pↄↄ nnaa maamaa.