Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - San Mateo

San Mateo 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Säbadu jamay junajpa warannin domingu tuta pacha waraycaptin María Magdalena jucnin Mariawan ishcan aywaran Jesusta jatishan cajman.
2Illajpita pachaga timlurwan fiyupa cuyuriran. Tayta Dios cachamushan anjilmi syëlupita urarcamur chaparaj rumita witirachiran. Nircur witirachishan rumi jananman jamacuycuran.
3Anjilga illguynöraj achicyaycaran. Röpanna caycaran yuraj rashtano.
4Suldärucunaga anjilta manchacur sicsicyaycällar wañushanöna ricacuran.
5Warmicunatana anjil niran: «Ama manchacuychu. Musyaycämi crusificashan Jesusta ashej shamushayquita.
6Mananami caychönachu. Nishannöllami cawarimusha. Masqui shamuy. ¡Ricay mayman churashantapis!
7Cananga apurä cutiy disïpuluncunaman. Willay wañushanpita cawarimushanta, Galileamanna ñaupaycashanta, chaychöna tincunanpaj cashanta. Chaytami gamcunata willaycä.»
8Chaura warmicunaga manchacasha caycashanpita fiyupa cushicur apurä cörriyllapa aywaran Jesuspa disïpuluncunata willaj.
9Chayno aywarcaycaptinna Jesusga yuriparcur saludaran. Chaura warmicunaga ñaupanman witir gongurpacuycushpan Jesuspa chaquinta macallacurcur alabaran.
10Chaymi Jesús niran: «Ama manchacamaychu. Canan ayway. Disïpulöcunata willanqui Galilea marcaman aywananpaj. Chaychönami paycunawan tincushaj.»
11Warmicuna willacoj aywarcaycaptin täpaj suldärucunapis aywaran siudäman mandaj cüracuna cajman. Chayaycur willaran imanöpis päsashanta.
12Willaycuptenga mandaj cüracuna waquin Israel mayurcunawan shuntacaycur parlacuran imano rurananpäpis. Parlacarcärerga suldärucuna llullacunanpaj achca guellayta pägaran.
13Nircur niran: «Gamcunaga cayno ninqui: ‹Chacaypa puñucasha caycaptëmi Jesuspa disïpuluncuna cuerpunta suwapaycamasha› nir.
14Pilato mayaptenga nogacunami paywan parlashaj mana castigashunayquipaj.»
15Niptenga guellayta chasquicurcur aywacuran. Cüracuna yachachishannölla runacunata willaparan. Chayno willacushanga Israelcunapa yarpaynincho canancamapis jinallami caycan.
16Chunca juc apostulnincunaga Galileamanna aywaran may jircachöpis tincunanpaj Jesús nishanman.
17Chaycho Jesusta ricaycärir rispitashpan alabaran. Waquenga ricaycarpis manami sumäga riguiranchu Jesús cashanta.
18Disïpuluncuna caycashanman witiycurna Jesús niran: «Tayta Diosga maquëman llapantami churasha cay pachacho cajtapis syëlucho cajtapis.

19Chaymi gamcunaga caypita ayway may-chay nasyunchöpis disïpulö cananpaj yachachishpayqui. Chasquicamajcunataga bautisanqui Tayta Diospa, Wamranpa, Espíritu Santupa jutincho.
20Gamcunata willapashä cajtaga wiyacunanpaj llapanta yachachinqui. Noganami gamcunata yan'gaycäshayquipaj cay pacha ushacänancamapis.»