Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MATIU

MATIU 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Yesu yã beeenↄ ò à yã̀a, à bↄ̀ Galili à gàa Yudea bùsu kpado Yoda baa kãa kpa.
2Parii tɛ́zi, ben à ń gyãreenↄ kɛ̃̀kↄ̃ańnɛ gwe.
3Farisi kenↄ mↄ̀ wà à yↄ̃ wà gwa, ben aↄ̃ à là wà bè: Gↄ̃gbɛ̃ zɛ́ vĩ à gí a naↄ̃zi yã píngi yãnzin yↄ́?
4À wèńla à bè: Kɛ̀ Luda ń kɛ́ gↄ̃gbɛ̃ kↄ̃n nↄgbɛ̃o ũ zaa káaku, ée à kyó kɛ á màroo?
5Luda bè, beee yãnzin gↄ̃gbɛ̃ é a de kↄ̃n a dao tó, aↄ̃é nakↄ̃a kↄ̃n a naↄ̃o, aↄ̃ gↄ̃ↄn plaaa é gↄ̃ mɛ̀ doo ũ.
6Aↄ̃ↄ kuu plaa dↄro, sé do. Beee yãnzi gbɛ̃ kɛ̀ Luda ń nákↄ̃anↄ, gbɛ̃ntee tón ń kɛ̃kↄ̃aro.
7Ben Farisinↄ à là wà bè: Bↄ́yãnzi Musa dìɛ gↄ̃gbɛ̃ yìgidɛtakada kpá a naↄ̃a à à gbarɛozi?
8Yesu wèńla à bè: A swãgbãa yãnzin Musa a gba zɛ́ à a nↄↄnↄ gbarɛzi, mↄde à dɛ lɛ zaa káakuro.
9Mɛ́ɛ ooare, gbɛ̃ kɛ̀ gì a naↄ̃zi, tó èe kɛ à gↄ̃pↄsɛɛ kɛ̀nlo, tó à nↄ pãnde sɛ̀, adee zina kɛ̀n gwe.
10Ben à ìbanↄ bènɛ: Tó lɛn gↄ̃gbɛ̃ yã dɛ lɛ kↄ̃n a naↄ̃o, à maa wà nↄↄ sɛ́ro.
11Ben Yesu bèńnɛ: Èe kɛ gↄ̃gbɛ̃ píngi bé eé yã pì fↄ̃ro, sé gbɛ̃ kɛ̀ Luda ń gbá à zɛ́nↄ.
12Zaakɛ gbɛ̃kenↄ è nↄↄ sɛ́ro, kɛ̀ wà ń í lɛ yãnzi, gbɛ̃kenↄ ègↄ̃ kuu lɛ kɛ̀ wà ń fɛ̀ɛ kɛ̀ yãnzi, gbɛ̃kenↄ ń zĩnda kũ̀ lɛ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia yãnzi. Gbɛ̃ kɛ̀ eé yã pì fↄ̃ à fↄ̃.
13Wèe mↄ́ Yesunɛ kↄ̃n nɛ́nↄ lɛ à ↄ kɛḿma à adua kɛńnɛ, ben à ìbanↄ gìńnɛ.
14Ben Yesu bè: À tó nɛ́nↄ mↄ́ ma kiia. Àton gíńnɛro, zaakɛ aↄ̃ takanↄ pↄ́n kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia ũ.
15Kɛ̀ à ↄ kɛ̀kɛḿma, ben à bↄ̀ gwe.
16Ben gↄ̃gbɛ̃ ke mↄ̀ Yesu kiia, à à là à bè: Dannɛri, bↄ́ maaan mɛ́ kɛ mà wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo ee?
17À wèàla à bè: À kɛ̀ dia nɛ́ɛ ma laa maakɛna yãzi? Luda ado bé à maa. Tó ń yezi ǹ gɛ̃ wɛ̃̀ndi pì guu, ǹgↄ̃ à yãdiɛnanↄ kũna.
18Ben à à là à bè: À kpareemɛ? Ben Yesu bè: Ǹton gbɛ̃ dɛro, ǹton zina kɛro, ǹton kpãi oro, ǹton yã di n gbɛ̃daaaaro,

19ǹgae bɛ̀ɛ lí n de kↄ̃n n daonɛ, ǹgↄ̃ ye n gbɛ̃daaazi lán n zĩnda wɛ̃̀ndi bà.
20Gↄ̃kparɛ pì bènɛ: Má yã beeenↄ kũna píngi. À kparee bé à gↄ̃̀mɛ dↄↄ?
21Yesu bènɛ: Tó ń yezi ǹgↄ̃ papana, ǹ gá ǹ n pↄ́nↄ yá píngi, ǹ à ↄↄ kpá takaasideenↄa, ǹ mↄ́ ǹ tɛ́mazi, nɛ́gↄ̃ auziki vĩ ludambɛ.
22Kɛ̀ gↄ̃kparɛ pì yã pì mà, à tà pↄsiaao, kɛ̀ à auzikinↄ vĩ bíta yãnzi.
23Ben Yesu bè a ìbanↄnɛ: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, à zĩ'ũ auzikideenɛ à gɛ̃ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia guu.
24Mɛ́ɛ ooare dↄ, lakumi gɛ̃na pↄrↄyĩn aaga dɛ auzikide gɛ̃na kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia guula.
25Kɛ̀ à ìbanↄ yã pì mà, ben à bↄ̀ ń saɛ maamaa aↄ̃ bè: Tó lɛmɛ, dé bé eé fↄ̃ à mìsina ee?
26Ben Yesu ń gwá tíii, à bèńnɛ: Gbɛ̃ntee é fↄ̃ro. Luda kiia baabↄ píngi è sí kɛ.
27Ben Pita wèàla à bè: Wa baabↄ píngi tò wa tɛnzi. Bↄ́ bé eé gↄ̃we saa?
28Yesu bèńnɛ: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare: Tó Gbɛ̃ntee Nɛ́ vɛ̃̀ɛ a kíblekita gakuideea anduna dufu guu, amↄa kɛ̀ á tɛ́maziinↄ é vɛ̃ɛ kíblekita mɛ̀n kuri awɛɛplaaanↄa, àgↄ̃ yã gↄ̃gↄ̃ↄ Isaraili bori mɛ̀n kuri awɛɛplaaanↄnɛ.
29Gbɛ̃ kɛ̀ à a bɛɛ ke a vĩ̀inↄ tò ke a dãaronↄ ke a de ke a da ke a nɛ́nↄ ke a buraanↄ ma yãnzi, adee é ɛara à beee taka e lɛo basↄↄro, bensↄ̃ eé wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo e.
30Mↄde gbɛ̃ káakunↄ égↄ̃ kpɛɛdeenↄ ũ pari, kpɛɛdeenↄ égↄ̃ gbɛ̃ káakunↄ ũ pari.