Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MATIU

MATIU 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Farisinↄ kↄ̃n Sadusinↄ mↄ̀ Yesu kiia lɛ aↄ̃ à yↄ̃ wà gwa, ben aↄ̃ à gbèka à sèeda ke kɛńnɛ kↄ̃n Luda gbãaao wà e.
2Ben Yesu wèńla à bè: Tó ↄfãntɛ̃ gɛ̃̀ kpɛ́n eè be, ludambɛɛ é kɛ̃kↄ̃a, zaakɛ à tɛ̃a kũ̀.
3Tó kↄngↄmɛ eè be, lou é ma gbã̀a, zaakɛ ludambɛɛ dɛ tɛ̃ gɛ̃̀ɛgɛ̃ɛ. Á ludambɛ wɛ́ɛ dↄ̃kↄ̃zi, mↄde ée fↄ̃ à gurↄↄ kɛ̀kii sèeda dↄ̃ro.
4Tↄ̃ↄrigbɛ̃ zaa ludanaanɛkɛrisaideenↄ bé wè sèeda gbekama, mↄde mɛ́ sèeda ke kɛńnɛro, sé Yunusa pↄ́. Ben à ń tó gwe à tà.
5Kɛ̀ à ìbanↄ bikũ̀ baa gwe, burɛdi kũsãɛ yã sã̀ńgu.
6Ben Yesu bèńnɛ: Àgↄ̃ a zĩnda kũna dↄ̃! À làakari kɛ Farisinↄ kↄ̃n Sadusinↄ burɛdisɛsɛ'ɛ̃zɛ̃zi.
7Ben aↄ̃ↄe beekↄ̃nɛ: Kɛ̀ wée burɛdi sɛ́ro yãnzin à ò lɛzi.
8Yesu dↄ̃̀ḿma, ben à ń lá à bè: Ludanaanɛkɛ̃sãnadeenↄ, bↄ́yãnzin ée beekↄ̃nɛ kɛ̀ á burɛdi vĩro yãnzimɛzi?
9Ai tia ée dↄ̃roo? Burɛdi mɛ̀n sↄↄroo kɛ̀ má kpà gↄ̃ↄn bↄrↄ sↄↄroonↄa yã e dↄaguroo? Á sɛ̀ɛ gbíi ũgbamɛ?
10Burɛdi mɛ̀n swɛɛplaaa kɛ̀ má kpà gↄ̃ↄn bↄrↄ siigↄ̃ↄnↄa sↄ̃, á sɛ̀ɛ gbíi ũgbamɛ?
11Bↄ́yãnzin ée dↄ̃ kɛ̀ burɛdi yãn mɛ́ɛ oarerorozi? À làakari kɛ Farisinↄ kↄ̃n Sadusinↄ burɛdisɛsɛ'ɛ̃zɛ̃zi!
12Ben aↄ̃ dↄ̃̀ sa èe kɛ burɛdisɛsɛ'ɛ̃zɛ̃ yãn èe oońnɛ wà làakari kɛziro, Farisinↄ kↄ̃n Sadusinↄ yãdannɛnamɛ.
13Kɛ̀ Yesu kà Sizarea Filipi bùsun, ben à a ìbanↄ là à bè: Dén gbɛ̃nↄ è be Gbɛ̃ntee Nɛ́ dɛ à ũu?
14Aↄ̃ wèàla wà bè: Gbɛ̃kenↄ è be Yaaya Batisikɛrimɛ, gbɛ̃kenↄ è be Ilia, gbɛ̃kenↄ è be dↄ Yɛrɛmaya ke annabi yãanↄ doken n ũ.
15Ben à ń lá à bè: Apinↄ sↄ̃, dén eè be má dɛ a ũu?
16Simↄ Pita wèàla à bè: Mɛsayan n ũ, Luda Wɛ̃̀ndide Nɛ́.
17Ben Yesu bènɛ: Aubarikadeemɛ n ũ, Yunusa nɛ́ Simↄ! Zaakɛ èe kɛ gbɛ̃ntee bé à yã beee dànnɛro, ma De kɛ̀ kú musumɛ.
18Mɛ́ɛ oonnɛ: Pitamɛ n ũ, gbɛ̀si pìn mɛ́ ma sↄsi káɛa. Gɛ̀wãa gbãa é zĩ̀ blearo.

19Mɛ́ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia mↄ̀nɛnↄ kpámma. Pↄ́ kɛ̀ ń yì tↄↄtɛ yina musu. Pↄ́ kɛ̀ ń pòto tↄↄtɛ potona musu.
20Ben Yesu a ìbanↄ swã sùkãńnɛ lɛ aↄ̃ton o gbɛ̃kenɛ kɛ̀ Mɛsayan a ũro.
21Zaa gurↄ beeean Yesu e a Yerusalɛmu gana yã bↄkↄ̃tɛɛ a ìbanↄnɛ à bè, séde à wɛ́ɛtãmma e maamaa gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n sa'orikinↄ kↄ̃n ludayãdannɛrinↄ ↄzĩ, weé a dɛ, à gurↄ aagↄ̃dee zĩ é fɛɛ.
22Ben Pita gàao kpado, èe giinɛ à bè: Kai Dii! Bee é n lero!
23Ben Yesu lìɛ à bè Pitanɛ: Ǹ gumɛ gwe Setãn! Ń yezi ǹ zɛ́ zↄ̃mɛmɛ. N laasuu nɛ́ Luda pↄ́nlo, gbɛ̃ntee pↄ́mɛ.
24Ben Yesu bè a ìbanↄnɛ: Tó gbɛ̃ yezi à kɛ ma ìba ũ, séde à gí a zĩnda wɛ̃̀ndizi, à a líkpangbãroo sɛ́ à tɛ́omazi.
25Gbɛ̃ kɛ̀ yezi àgↄ̃ a wɛ̃̀ndi kũna é korazi. Gbɛ̃ kɛ̀ gì a wɛ̃̀ndizi ma yãnzi sↄ̃, adee bé eégↄ̃ wɛ̃̀ndi vĩ.
26Tó gbɛ̃ gↄ̃̀ anduna vĩ píngi, tó à kòra a wɛ̃̀ndizi, bↄ́ àren eé ee? Bↄ́n gbɛ̃ é e à a wɛ̃̀ndi lendee kpáo?
27Zaakɛ Gbɛ̃ntee Nɛ́ é liara à su a De gakui guu kↄ̃n a malaikanↄ, gbasa à fĩa bo baadenɛ a yãkɛnaa.
28Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, gbɛ̃kenↄ kú gura kɛ̀ aↄ̃é garo ai aↄ̃ Gbɛ̃ntee Nɛ́ e, èe suu kína ũ.